×

بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با جامعه پذیری سازمانی کارکنان ادارات کل دولتی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد صادراتی شرکت های صادراتی کالای استان اردبیل

۳,۰۰۰ تومان

مقاله سنجش میزان موفقیت شغلی کارکنان در سازمان با استفاده از تئوری مجموعه های راف

۳,۰۰۰ تومان

اثر هندسه سطح مقطع قطعه کار در دما و خواص منطقه جوش آلیاژ آلومینیوم در جوشکاری اصطکاکی دورانی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله صف و ستاد در سازمان

رایگان

تحقیق تأثیرپذیری سهروردی از حکمت نوری ایران باستان

۳,۰۰۰ تومان

مطالعه چابک سازی کارکنان و ارتباط آن با مولفه های یادگیری سازمانی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله ارائه مدلی برای تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی در محیط های کاری

۳,۰۰۰ تومان

شناسایی مدل شکاف عملکرد در سازمان تامین اجتماعی ایران به منظور تغییر رویکرد در آموزش های مرسوم

۳,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی و اولویت بندی مولفه های موثر بر توسعه مهارت های نوآوری و کارآفرینی در نظام های آموزشی ضمن خدمت کارکنان

۳,۰۰۰ تومان