×

مقاله ارائه مدلی برای تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی در محیط های کاری

۳,۰۰۰ تومان

شناسایی مدل شکاف عملکرد در سازمان تامین اجتماعی ایران به منظور تغییر رویکرد در آموزش های مرسوم

۳,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی و اولویت بندی مولفه های موثر بر توسعه مهارت های نوآوری و کارآفرینی در نظام های آموزشی ضمن خدمت کارکنان

۳,۰۰۰ تومان

مقاله آسیب شناسی بلوغ مدیریت دانش با رویکرد استراتژی محور

۳,۰۰۰ تومان

مقاله آموزش و توسعه رهبری تحول گرا و نقش آن در اعتمادپذیری مدیران و ادراک عدالت کارکنان

۳,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی عوامل توسعه ای اثرگذار بر استقرار نظام مدیریت کیفیت سازمانی دانشگاه ها (با تأکید بر توسعه منابع انسانی)

۳,۰۰۰ تومان

مقاله طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله تبیین الگوی تدوین برنامه توسعه فردی مدیران منابع انسانی در صنعت بانکداری

۳,۰۰۰ تومان

مقاله آسیب شناسی عملکرد نظام آموزش عالی با محوریت توسعه منابع انسانی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله واکاوی عوامل فردی موثر در انتقال یادگیری کارکنان شهرداری تهران

۳,۰۰۰ تومان