×

سیاست بین الملل بعد از خیزش های مردمی در خاورمیانه

۳,۰۰۰ تومان

بررسی رابطه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی

۳,۰۰۰ تومان

منابع تحقیق نوآوری در کشورها و مباحث مرتبط با آن

۳,۰۰۰ تومان

تحقیق خصوصیات نظام نوآوری در کشورهای درحال توسعه

۳,۰۰۰ تومان

مقاله دیپلماسی فرهنگی ایران و افغانستان

۳,۰۰۰ تومان

تحقیق بررسی رابطه بین انگیزش و بهره وری نیروی انسانی

۳,۰۰۰ تومان

تحقیق بررسی رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی در حسابداران

۳,۰۰۰ تومان

مقاله رابطه سرمایه و اقتصاد سیاسی بین الملل بعد از دهه ٩٠ چگونه شکل گرفت و به کدام مسیر هدایت می شود

۳,۰۰۰ تومان

مقاله جنایات جنگی در حقوق بین الملل و مصادیق آن

۳,۰۰۰ تومان

چارچوب مفهومی موانع اجرایی اثر بخشی سیاست های آموزش و پرورش

۳,۰۰۰ تومان