مقاله آسیب شناسی عملکرد نظام آموزش عالی با محوریت توسعه منابع انسانی


در حال بارگذاری
۲۹ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
860 کیلوبایت
24 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود مقاله با عنوان آسیب شناسی عملکرد نظام آموزش عالی با محوریت توسعه منابع انسانی. این تحقیق در ۲۴ صفحه با فرمت word و pdf برای خرید آماده است. قبل از خرید مقررات را مطالعه نمایید.

 چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی آسیب های مرتبط با عملکرد نظام آموزش عالی در زمینه توسعه منابع انسانی استان یزد با بکارگیری پارادایم کیفی و اصول نظریه مبنایی یا دادهبنیاد و ارائه پیشنهاداتی به منظور اتخاذ راهکارهای مناسب جهت جبران و رفع آسیب ها و نقاط ضعف شناسایی شده، انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلعات از نوع تحقیقات توصیفی و غیرآزمایشی است. داده های مورد نیاز این مطالعه از طریق انجام مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند با ۴۵ نفر از خبرگان، نخبگان، سیاستگذاران، برنامه ریزان و مدیران استانی، متخصصان و کارشناسان منابع انسانی استان که به نوعی در فرایند توسعه منابع انسانی استان یزد دخیل بودند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مقایسه مداوم به شیوه استراوس و کوربین انجام شد. بر اساس یافته های این مطالعه، اصلی ترین آسیب های وارد بر عملکرد نظام آموزش عالی در زمینه توسعه نیروی انسانی استان یزد، ضعف منابع و کارکرد آموزشی موسسات آموزش عالی استان، نامناسب بودن سیاست های توسعه علم و فناوری و عدم توجه به آمایش در نظام آموزش عالی بود. بر این اساس مهمترین راهکارها در جهت کاهش میزان آسیب های نظام آموزش عالی در زمینه توسعه منابع انسانی استان یزد، برقراری سازوکارهایی به منظور ایجاد ارتباط بین دانشگاه و بخش های اقتصادی استان، اجرای مطالعات آمایش در نظام آموزش عالی و بازنگری در شیوه های آموزشی پیشنهاد شده است.

واژه های کلیدی: آسیب شناسی، توسعه منابع انسانی، نظام آموزش عالی، نظریه مبنایی

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله

توسعه پایدار و دستیابی به شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک کشور از بستر نیروی انسانی آن جامعه میگذرد. در حقیقت نیروی انسانی به عنوان جوهره اصلی و مرکز ثقل فرایند توسعه و پیشرفت هر جامعه در نظر گرفته میشود و سطح و کیفیت دانش، بینش و مهارت نیروی انسانی آن است که میزان رشد و توسعه یک کشور را تعیین میکند (١) بنابراین سرمایهگذاری و برنامهریزی در پرورش نیروی انسانی اندیشمند، ماهر و دارای انعطاف ذهنی و تحرک اندیشه، پیش – شرط ایجاد و تداوم هر گونه تحول و توسعه در تمامی ابعاد جامعه به شمار میرود. از اینرو، سازمان – های انسانپرور یا متولیان اصلی آموزش و پرورش منابع انسانی یکی از ارکان مهم و به عبارتی تکیهگاه دولتها برای تربیت نیروی انسانی و در نهایت تحقق توسعه پایدار محسوب شده و از جایگاه ویژهای در برنامهریزیهای کلن، ارزیابیها و مطالعات گسترده که نتایج آن در برگیرنده راهکارهای ارتقاءدهنده باشد، برخوردار هستند (٢). نظام آموزش عالی به عنوان بالترین سطح هرم آموزش، از مهمترین و باارزشترین نهادهایی است که جامعه به منظور توسعه منابع انسانی در اختیار دارد. این نظام نه تنها به عنوان شالودٔە اصلی توسعه نیروی انسانی در اکثر کشورهای دنیا شناخته شده است، بلکه فراهمکنندٔە زیرساختهای فکری و فرهنگی یک جامعه برای برخورداری از روشها و فناوریهای نوین نیز به شمار میرود (٣). به همین دلیل، نقش این نهاد در توسعه همهجانبه کشورها، چه در اقتصادهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه، چشمگیر و بیبدیل ارزیابی میشود (۴) . نظام آموزش عالی دارای نقش های آموزشی، پژوهشی، اجتماعی و فرهنگی به همپیوستهای است و دارا بودن این نقش پیچیده باعث شده است که تنها توجه به رشد کمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بدون در نظر گرفتن تحولت علمی و استانداردهای کیفیت، تضمینکنندٔە نقش موثر و خطیر این نظام در تربیت نیروی انسانی جامعه نباشد. برخورداری از کیفیت مطلوب، تناسب میان آموزش و پژوهش، در نظر گرفتن نیازهای جامعه، بهرهمندی از اطلعات و ارتباطات روزآمد علمی و داشتن یک نظام موثر به منظور نظارت و ارزیابی از جمله مواردی هستند که همگام با گسترش کمی، میتوانند آموزش عالی را به سوی ایفای نقش توسعهای مورد انتظار رهنمون سازند (۵) بنابراین با توجه به نقش و جایگاه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و حساسیت بالی افراد و سازمانها نسبت به عملکرد این نهاد، نظام مذکور باید رشد متوازن و متعادلی در هر دو بعد کمی و کیفی داشته باشد (۶،٧).

بررسی تاریخچه شکلگیری آموزش عالی در ایران نشان میدهد که با تأسیس دانشگاه تهران در سال ١٣١٣ ه.ش. شکلگیری نظام آموزش عالی در ایران به شکل امروزی آغاز شد. این دانشگاه در زمان تاسیس، ١٠۴٣ نفر دانشجو و ١٢١ عضو هیأت علمی داشت. پس از آن مراکز آموزش عالی در شهرهای بزرگ کشور شامل تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز و اهواز تأسیس شد. توسعه این مراکز ادامه یافت بهگونهای که در سال ١٣۵٧ حدود ٢۶ دانشگاه، ٨٧ دانشکده و ٢٨٨ موسسه آموزش عالی با دارا بودن ١٧۵۶٧۵ دانشجو در مقاطع و گروههای عمده تحصیلی در کشور فعالیت میکردند. پس از انقلب اسلمی و توجه به مباحث عدالت آموزشی رشد و گسترش مراکز آموزش عالی در دو بخش دولتی و غیردولتی با شیب بسیار تندی افزایش یافت. بهطوریکه بر اساس اطلعات ارائه شده توسط موسسه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی در سال ١٣٩٣، تعداد ۴،٣۶٧،۴۴۵ دانشجو در ٢٢۵٩ مرکز آموزش عالی کشور مشغول به تحصیل بودهاند (٨) به بیان دیگر، طی ٣۵ سال گذشته تعداد مراکز آموزش عالی کشور ٧ برابر و تعداد دانشجویان ٢۵ برابر شده است. اما ارزیابی تحولت نظام آموزش عالی کشور بهویژه در دهه گذشته، حاکی از رشد کمی آن و عدم توجه کافی به کیفیت دانشگاهها و بهبود و ارتقاء آن میباشد (٩،١٠،١١) بنابراین، حساسیت عملکرد این نظام در فرایند توسعه از یکسو و افزایش اجتنابناپذیر تقاضای اجتماعی و به دنبال آن ظرفیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و همچنین محدودیت منابع مادی و انسانی متخصص و متعهد در جامعه از سوی دیگر، بررسی عملکرد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را ضروری میسازد. علوه بر این، طی سالهای اخیر، ضرورت توجه بیشتر به مزیت نسبی هر یک از مناطق جغرافیایی کشور، به عنوان یکی از اولویتهای مهم برنامهریزان نظام آموزش عالی مطرح شده است (٨) در خصوص شاخصهای توسعه، استان یزد در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد و در بحث آموزش و پرورش، شرکتهای دانشبنیان و بهویژه رتبه توسعه انسانی، در ردیف پنج استان اول کشور قرار گرفته است. در حال حاضر بین ٨٣ تا ٩٠ هزار دانشجو در رشتهها و مقاطع مختلف در ۶٩ دانشگاه و موسسه آموزش عالی استان یزد در حال تحصیل هستند که حدود ۵٢ درصد از این تعداد در مقطع کارشناسی و مابقی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل هستند. بهگونهای که در حال حاضر در شاخص نسبت دانشجوی تحصیلت تکمیلی، استان یزد رتبه اول را در کشور داراست. علوه بر این دانشگاه یزد که حدود ٢٨ سال پیش افتتاح شد، تاکنون روند توسعه مناسبی را پشت سر گذاشته است و در حال حاضر در بین ١٣ دانشگاه برتر کشور قرار دارد (١٢) لذا این استان جهت مطالعه و بررسی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر آسیبشناسی عملکرد نظام آموزش عالی استان یزد در زمینه توسعه منابع انسانی این استان با استفاده از پارادایم کیفی و روش نظریه مبنایی میباشد. انتظار میرود نتایج این پژوهش علوه بر اطلعرسانی در خصوص وضعیت فعلی و عملکرد آن بهویژه در زمینه توسعه منابع انسانی این استان، با شناسایی آسیبها و مشکلت پیشروی این نظام در استان، بتواند به برنامهریزان در خصوص شناسایی وضعیت موجود یاری رسانده و از هدررفت سرمایه، زمان و توان اجرایی سازمانهای ذیربط جلوگیری نماید… ادامه مطلب در فایل اصلی پس از خرید در دسترس است.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق مقاله آسیب شناسی عملکرد نظام آموزش عالی با محوریت توسعه منابع انسانی با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.