الگوی توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی آموزش الکترونیکی کشور: پژوهشی کیفی


در حال بارگذاری
۲۶ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
758 کیلوبایت
22 صفحه
1421 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود مقاله با عنوان الگوی توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی آموزش الکترونیکی کشور: پژوهشی کیفی. این تحقیق در ۲۲ صفحه با فرمت word و pdf برای خرید آماده است. قبل از خرید مقررات را مطالعه نمایید.

 چکیده مقاله

توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی به عنوان یک مؤلفه کلیدی و مهـم در کیفیـت آمـوزش و بهبـود فراینـد یـاددهی – یادگیری تلقی می شود. با توجه به خلاء موجود در زمینه الگـوی مناسـب توسـعه حرفـه ای اعضـای هیـات علمـی آمـوزش الکترونیکی در داخل کشور، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی آمـوزش الکترونیکـی انجام شده است . روش پژوهش به جهت هدف ، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع کیفی بوده که بـا اسـتفاده از روش داده بنیاد با رویکرد نوخاسته (رویکرد گلیزری ) انجام شد. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمـه سـاختاریافته بـود و کلیـه صاحبنظران حوزه آموزش الکترونیکی فهرست شد (تعداد ۴٩٢ نفر) که با شیوه نمونه گیری هدفمند تعداد ٢٢ نفـر از آن هـا به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت و داده ها با این تعداد مصاحبه به اشباع رسـید. تجزیـه و تحلیـل داده هـا از طریـق تحلیل مضمون (تم ) صورت گرفت . یافته ها پژوهش در نهایت ، ۶۵٩ کد باز، ۵٧ مقوله اولیه و ١۵ مقوله ثانویه را تشکیل داد. نتایج نشان داد برای توسعه اعضای هیات علمی آموزش الکترونیک باید به ۵ بعد اصلی : بعد توسعه دانش (با ۴ بعد)، توسعه مهارت (با ٣ بعد)، توسعه توانایی (با ٢ بعد)، توسعه نگرش (با ٣ بعد) و توسعه ویژگی ها (با ٣ بعد) توجه نمود.

واژه های کلیدی : توسعه حرفه ای ، مدرسان ، آموزش الکترونیک

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله

عصر حاضر را باید تلفیقی از ارتباطات و اطلاعات دانست ، عصری که در آن انسان بیش از زمان های گذشته به اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب این اطلاعات نیاز دارد. فناوری اطلاعـات و ارتباطـات ١ در طی مدت زمان کوتاهی توانسته زندگی انسـان را بـه نحـو چشـمگیری دگرگـون سـازد (١). ظهـور شبکه های ارتباطی گسترده از قبیل اینترنت در کنار ابزار و امکانات آموزشی پیشرفته ، باعـث تحـول در روش های آموزشی شده و این امکان را فراهم کرده است تا بتوان طیف وسیعی از فراگیـران را در نقـاط مختلف و از فواصل دور و نزدیک تحت پوشش شبکه آموزشی درآورد و با روش هـایی متفـاوت از انـواع سنتی ، بدون نیاز به شرکت در کلاس های حضوری ، آموزش های علمی و تخصصی را ارائه داد (٢)  بدون تردید بیشترین تاثیر ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات ، در قالب استفاده از امکانات پیشرفته – ای نظیر رایانه ، اینترنت پرسرعت و منابع اطلاعاتی جامع و … در محیط های آموزشی بوده اسـت و ایـن امر منجر به ایجاد محیط های آموزش و یادگیری مجازی شده است (٣). ایده ارائه آموزش ها بـه صـورت مجازی به دنبال آموزشی با کیفیت متفاوت ، قابل استفاده بـرای گـروه وسـیعی از یادگیرنـدگان ، ایجـاد تسریع در یادگیری ، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی آموزش و … موجب شده است که امروزه بسـیاری از مراکز آموزشی از قابلیت فناوری ها برای ارائه آموزش ها به صورت مجـازی اسـتفاده نماینـد. از طـرف دیگر، در محیط آموزش و یادگیری مجازی در ماهیت و کارکرد مولفه های مختلف که در جریان فراینـد یاددهی -یادگیری موثر هستند، تغییر ایجاد می شود و جریـان آمـوزش بسـیار متفـاوت از محـیط هـای آموزش حضوری شکل می گیرد (۴). آموزش مجازی موجب تغییر رویکرد آمـوزش از معلـم محـوری بـه یادگیرنده محوری ، تغییر رویکرد تدریس از ارائه مستقیم و حضوری به تسـهیل و هـدایت یـادگیری بـه صورت مجازی ، و تغییر حالت یادگیری از جریانی منفعلانه به حالتی فعال و مشارکتی شده است (۵). از ویژگی های عمده محیط های آموزش و یادگیری مجازی می توان به عدم نیاز به حضور فیزیکـی مـدرس در کلاس درس ، محدود نبودن کلاس درس به یک زمان خاص ، پوشش دادن فراگیران بیشتر، افـزایش کارایی آموزش ، افزایش تعامل و انعطاف بیشتر در جریان یـادگیری و ایجـاد تجـارب یـادگیری غنـی و معنادار اشاره کرد. در نتیجه ، یادگیرندگان محدود به اطلاعات اندکی نیستند که در گذشته بـه صـورت منفعل دریافت کننده آن بودند (۶). ماهیت آموزش الکترونیکی ، روش های انجام مسئولیت های آموزشی را تغییر می دهد (٧). با این حال اکثر مدرسان ، راهنمایی کمی برای چگونگی آموزش مجازی و آنلاین دریافت مـی کننـد و خواسـتار آن هستند که در استفاده از سیستم مدیریت یادگیری موجود و یا دیگر فنـاوری هـای وب ، مهـارت لازم را کسب کنند و بدانند که در یک دوره آموزشی مبتنی بر وب چگونه بایـد رفتـار کننـد و چگونـه تعامـل برقرار کنند (٨).

به نظر می رسد در این شرایط ، فرض بر این است که مدرسان ، جهت استفاده از سیستم های مـرتبط با آموزش الکترونیک می بایست بر اساس نیازهای آموزشی خودشان ، اقدام به یادگیری نمایند (٩). ایـن تصور همواره منجر به پیامدهای منفـی نظیـر: الـف ) نـرخ بـالای تـرک تحصـیل در دوره هـای آمـوزش الکترونیکی (١٠)، ب) تشکیل فراگیرانی با احساس نداشتن پشتیبان و منزوی ، ج) داشتن مدرسـانی بـا احساس تحقیر نسبت به آموزش الکترونیکی و غرق شدن با کار (١١) می شود. همه این موارد می توانـد کیفیت برنامه های آموزش الکترونیکی را تضعیف نماید. بنابراین ، کیفیـت آمـوزش الکترونیکـی تـا حـد زیادی تابع چشم انداز و توانایی مدرسان است (١٢). استاشوسکی ، مویسی و رید١(٢٠١١) معتقدند مدرسان برای توسـعه فعالیـت هـای یـادگیری کـه بـا فناوری های جدید ترکیب شود، مسئول می باشند، هرچند که تعداد اندکی از آن هـا آمـوزش رسـمی در رسانه های اجتماعی و دیجیتالی را دریافت کرده اند. این وضعیت ناخوشایند، بـا فرهنـگ دائمـا در حـال تغییر فناوری های اطلاعاتی بدتر شده و فرایندهای جدید سریع تر از آن که بتوانند در مواد و کتب درسی ادغام شوند، ظهور می یابند. بنابراین حتی مدرسانی که به تازگی فارغ التحصیل شده اند، نیز اغلب از نظر دانش مورد انتظار مربوط به فناوری بسیار عقب تر هستند. این مسئله ضرورت توسعه حرفه ای بـا هـدف ادغام این فناوری های جدید در اقدامات تدریس و برنامه های توسعه حرفه ای کـه بـرای بیـان ایـن نـوع مسائل طراحی شده باشند را بیش از پیش آشکار می سازد (١٣). کوکوک ٢ و همکاران (٢٠١١) نیز نشان داده اند که توسعه حرفه ای برای مدرسان یک مؤلفه کلیدی و مهم در تغییرات و بهبود آموزشی ، ابتکارات اصلاحی منظم ، نتایج بهتـر فراگیـران و بـالا بـردن کیفیـت مدرسان است (١۴). همچنین محققان دریافتـه انـد کـه توسـعه حرفـه ای طراحـی شـده بـرای افـزایش شایستگی مدرسان آموزش الکترونیک ، یک جزء حیاتی از آموزش الکترونیکی می باشد (١۵، ١۶).

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله تحقیق الگوی توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی آموزش الکترونیکی کشور: پژوهشی کیفی با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

برچسب ها: آموزش الکترونیک ، آموزش الکترونیکی ، مقاله آموزش الکترونیکی ، تحقیق آموزش الکترونیکی

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.