بازتاب رهبری خدمتگزار در سازمان های مردم نهاد: نقش تعدیل گر اخلاق کار اسلامی


در حال بارگذاری
۱۶ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
930 کیلوبایت
28 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

یک تحقیق ۲۸ صفحه ای با فرمت وُرد word doc ، docx ، Pdf عنوان تحقیق بازتاب رهبری خدمتگزار در سازمان های مردم نهاد: نقش تعدیل گر اخلاق کار اسلامی. توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

واژه سازمان غیردولتی ١ برای اولین بار در سال ١٩۴٩ توسط سازمان ملل مورد اسـتفاده قـرار گرفت و این اصطلاح در مورد «هر گروه غیر انتفاعی داوطلبانـه از شـهروندان جهـانی کـه در سطح محلی ، ملی و بین المللی برای اهداف متنوع فرهنگـی ، اجتمـاعی ، خیریـه ، تخصصـی و صنفی تشکیل شده باشد» به کار برده شد. در ایران طبق مصوبه وزارت کشـور، سـازمان هـای غیر دولتی به نام سازمان های مردم نهاد یا به اختصار «سمن » نامگـذاری شـده انـد (دمـاری و همکاران ، ١٣٩٣: ۵٢۴)؛ بنابراین در این پژوهش نیز واژه های سازمان غیـر دولتـی و سـازمان مردم نهاد مترادف و معادل هم درنظرگرفته شـده اسـت .  از نظـر سـودان وپانـدی ٢ (٢٠١٧)، سازمان های غیردولتی و مردم نهـاد نقـش مهمـی در توسـعه اقتصـادی و اجتمـاعی کشـورها داشته و در واقع فلسفه وجودی چنین سازمان هایی ورود به عرصه ها و صنعت هایی اسـت کـه دولت توان یا تمایل لازم را برای ورود به آن ها را ندارد. از آنجا که این سـازمان هـا بـه تـامین نیازهای جامعه در حوزه های مختلف مانند فقر، سلامت و حقوق بشر می پردازند، مورد توجـه قرار گرفته اند. تجربه کشورهای در حال توسعه و توسـعه یافتـه در طـول بـیش از نـیم قـرن ، ضرورت وجود این نوع سازمان ها را بیش از پیش اثبات کرده اسـت . توسـعه اجتمـاعی بـرای تأمین نیازهای انسان و ارتقای سـطح زنـدگی همـه گـروه هـا اسـت ، ایـن نیازهـا گسـترده و نامحدودند و دولت ها به تنهایی قادر به تـأمین ایـن نیازهـا نیسـتند ( ,de la Garza &Estrada٢٠١۶). از آنجاکه نظام سلامت شاخص مهمـی در میـزان توسـعه یـافتگی کشـورها محسـوب می شود و دولت ها بیشتر بر پیشگیری و درمان بیماری های فراگیر تمرکز داشـته و تـوان لازم در حفظ و ارتقای سلامت بیماران خاص را ندارند، لـذا در بیشـتر کشـورها ایـن موسسـات و سازمان های غیردولتی و مردم نهاد هستند کـه بـرای رفـع ایـن گونـه نیازهـا تشـکیل و اداره می شوند. در کشور ما نیز طبق آخـرین گـزارش معاونـت اجتمـاعی وزارت بهداشـت ، ١۴٠٠ سازمان و موسسه مردم نهاد و خیریه در حوزه سلامت فعالیت دارنـد (خبرگـزاری ایسـنا، دی ماه ١٣٩۶). یکی از شناخته شده ترین این سازمان هـا موسسـه خیریـه محـک اسـت کـه بـه منظور حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تشکیل شده و در عرصه بین المللی نیـز شـناخته شده است . محک در هشتمین دوره ارزیابی «بهینـه کـاوی سـازمان هـای غیردولتـی »٣ بـرای مطابقت عملکرد خود با استانداردهای جهانی و اطمینان از بهترین شـیوه صـرف کمـکهـای مردمی به طور داوطلبانه شرکت کرد و در بین ٣٢٨ سازمان مـردم نهـاد از سراسـر جهـان بـا اخذ امتیاز ٩٧/۵ درصد، در جایگاه نخست قرار گرفـت  (گـزارش شـرکت SGS، ٢٨ سـپتامبر ٢٠١٨). از نظر استرادا و دیلاگارزا۴ (٢٠١۶) شکل گیری ، رشد، پایداری و بقـای سـازمان هـای غیر دولتی تحت تاثیر مستقیم سبک رهبری بوده و این موضوع در سازمان هایی کـه بـه کـار داوطلبانه متکی هستند، حیاتی اسـت . مـوآی ، نامـادا و کـاتوس ۵ (٢٠١٨) بـا مطالعـه ۵۵۴٧ سازمان غیر دولتی به بررسی تاثیر سبک رهبری بر میزان اثربخشـی سـازمان هـا پرداختنـد و رابطه معنادار و مثبتی بین سبک رهبری مورد استفاده توسط مدیران این سازمان ها و میـزان اثربخشی سسازمانی یافتند.  بررسی پـژوهش هـای پیشـین در زمینـه سـبک رهبـری مـورد استفاده در سازمان ها و موسسات غیردولتی و مردم نهاد  نشان مـی دهـد کـه سـبک رهبـری اغلب این سـازمان هـا، سـبک رهبـری خـدمتگزار۶ اسـت (٢٠١٢ ,.Zhang et al؛ ٢٠١۴ ,Singh؛٢٠١۶ ,de la Garza &Estrada ؛٢٠١۶ ,Palumbo؛٢٠١٨ ,.Mwai et al). بنـابراین سـوالی کـه محققان … ادامه در متن اصلی

دانلود مقاله بازتاب رهبری خدمتگزار در سازمان های مردم نهاد: نقش تعدیل گر اخلاق کار اسلامی

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.