بررسی رابطه ادراک کارکنان از رفتارهای سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان : مطالعه نقش میانجی بدگمانی شناختی


در حال بارگذاری
۱۸ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
541 کیلوبایت
20 صفحه
1532 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

جهت خرید تحقیق با عنوان بررسی رابطه ادراک کارکنان از رفتارهای سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان : مطالعه نقش میانجی بدگمانی شناختی فقط چند گام کوتاه باقیست. این تحقیق در ۲۰ صفحه با فرمت word, doc, docx, pdf آماده خرید و دانلود است. توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

مقدمه مقاله: این تحقیق بر تعهد سازمانی به عنوان پیامد بدگمانی سازمانی ١ تمرکز دارد. بر اساس تعریف دین و همکارانش (١٩٩٨) فرد بدگمان بر این عقیده است که سازمان بـه اصـولی همچـون صداقت پایبند نیست ٢ و متناسب با آن عواطف منفی همچون نا امیدی و سرخوردگی داشته و رفتارهای انتقادآمیز و گاه تمسخرآمیز از خود بروز می دهد. پدیـده بـدگمانی سـازمانی در کشورهای مختلف مطالعه شـده اسـت ، (کـانتر و مـرویس ١٩٨٩، کـوزس و پـوزنر ١٩٩٣، مرتضوی ، فقیهی و عالم تبریز، ١٣٩۵، حقیقی کفاش ، مظلومی و میرزامحمدی ١٣٩٠) . این پدیده در سال های اخیر نیز رشد داشته است (نوس ، ٢٠١٢). بررسی و یافتن رابطه احتمالی میان ابعاد بدگمانی سـازمانی بـا هـر یـک از مفـاهیم ادراک از رفتارهای سیاسی و ابعاد تعهد سازمانی ، می تواند دیـدبهتـری از نحـوه رابطـه میان این پدیده ها بدهد و ارزشمند بودن تعریف چند بعدی بودن این مفـاهیم را نشـان دهد (جانسون و اولریکلی ، ٢٠٠٣). در این تحقیق بررسی می شود که چگونه کارکنان بـا مشاهده رفتارهای با انگیزه سود شخصی توسط مدیران ، بدگمان شده و در نهایت انگیزه آن ها برای ماندن در سازمان کاهش می یابد.

تبیین مکانیزم رابطه بین رفتارهای سیاسـی مـدیران و تعهـد سـازمانی کارکنـان از طریق بدگمانی سازمانی یکی از آورده های نظری ایـن پـژوهش اسـت . همچنـین سـهم تحقیقاتی دیگر مورد انتظار این تحقیق این است که ابعاد مختلف بـدگمانی سـازمانی و تعهد سازمانی ، به جای مفهوم کلی آن ها، مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج این تحقیق می تواند برای مدیران هم شامل ایده هایی کاربردی باشـد. بـه ایـن صورت که مدیران متوجه اثرات مخرب رفتارهایی که ممکن اسـت بـه شـکل رفتارهـای سیاسی برداشت شوند، خواهند شد. یعنـی ممکـن اسـت بخشـی از بـدگمانی کارکنـان نسبت به سازمان ، ناشی از گستردگی رفتارهای سیاسی در میان مدیران باشد. در نتیجه مدیران بایستی مراقب ادراک کارکنان از رفتارها باشند، چرا که خود بدگمانی نسبت بـه سازمان نه تنها عواطف منفی و رفتارهای منفی کارکنان نسبت به سازمان را همراه دارد، بلکه ممکن است موجب تاثیر منفی بر سایر نگرش ها و رفتارهای کـاری همچـون تعهـد سازمانی شود. بنابراین سوال اصلی که این تحقیق سعی دارد به طور مشخص به آن پاسخ دهد این است که آیا بدگمانی سازمانی در رابطه احتمـالی میـان ادراک از رفتارهـای سیاسـی  و تعهد سازمانی نقش میانجی دارد یا خیر؟ … ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق بررسی رابطه ادراک کارکنان از رفتارهای سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان : مطالعه نقش میانجی بدگمانی شناختی به پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.