تحقیق بررسی رابطه ارزش مشتری با عملکرد CRM با فرمت ورد


در حال بارگذاری
۱۰ مرداد ۱۳۹۸
Word, Pdf
1627 کیلوبایت
13 صفحه وُرد pdf, word, doc
2222 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

چکیده: با نگاهی اجمالی به اهمیت ارزش مشتری و همچنین مدیریت ارتباط با مشتری، هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه های میان ارزش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری تعیین شد. (توجه: همراه این مقاله/تحقیق سه فایل وُرد مرتبط با موضوع تحقیق به صورت رایگان می توانید دانلود کنید) روش تحقیق: از آنجائیکه در این تحقیق به دنبال بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین متغیر ها بوده و دلائل وجود چنین ارتباطی هدف ایـن تحقیق نبوده است لذا این تحقیق از نوع “توصیفی – همبستگی ” است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه خریداران شرکت است. این جامعه از لحاظ آماری بزرگ بوده و امکان دسترسی به همه آنها فراهم نیست بر این اساس از نمونه گیری استفاده شده است. از آنجائیکه اطلاعات مربوط به خریداران محصولات شرکت در پایگاه داده ها موجود بود لذا تعداد ١٩۶ نمونه به روش تصادفی انتخاب شد. در این تحقیق از ابزار اندازه گیری پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است که به این منظور از پرسشنامه استاندارد شده در تحقیقات وانگ و دیگران (٢٠٠۴) استفاده شده است. پرسشنامه این تحقیق شامل ٢٧ سؤال بوده است که براساس طیف ۵ گزینـه ای لیکرت طرح ریزی گردیده است، سؤال های پرسشنامه در ٧ بخش تقسیم بندی گردیده و در هر بخـش از آن سـئوالاتی بـرای انـدازه گیری یکی از ویژگی ها (متغیرهای تحقیق ) آمده است. نمونه ای از این پرسشنامه در پیوست آمده است. از آنجائیکه پرسشنامه این تحقیق استاندارد بوده و علاوه بر آن سئوالات آن به رویت چند تن از کارشناسـان مربوطـه رسـیده و مطابق با نظرات آنان اطلاحات اندکی به خصوص در ترجمه و معادل سازی به عمل آمده است لذا روائی آن به طریق محتوائی حاصل شده است. پایایی پرسشنامه به روش سازگاری درونی و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ انجام شده است. مقدار ضریب آلفـای کرونبـاخ بـرای ٢٧ سئوال این پرسشنامه ٠.٩۶ به دست آمده است که بیانگر قابل قبول بودن پایائی این پرسشنامه است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد، متغیر « از دست رفته های احـساس شـده » بـا هریک از متغیرهای عملکرد CRM مبتنی بر رفتار مشتری، رضایت مشتری و وفاداری مشتری رابطه مستقیم و منفی (معکوس ) ندارد بـه عبارت دیگر افزایش ضایعات و صدمات درک شده مادی و غیر مادی از خرید محصول مورد بررسی در این پژوهش (مانیتور مانیتور سامسونگ ) باعث کاهش وفاداری یا نارضایتی نمی گردد که می تواند ناشی از کیفیت محصول و کیفیت درک شده از خدمات ارایه شده توسط شرکت مذکور باشد و احتمالا نقش مهم بازار این محصول در بازار ایران که در حدود ٨٠% بوده و همچنین شرکت مادیران به عنوان رهبر بازار نیز در این ارزیابی از سوی مشتریان بی تأثیر نبوده است.

کلیدواژه ها: ارزش مشتری، شرکت سامسونگ، مدیریت  ارتباط با مشتری، CRM

دانلود مقاله تحقیق آماده بررسی رابطه ارزش مشتری با عملکرد CRM

ارزش مشتری

  • مقدمه

هر کسب و کاری در زمان فعالیت خود به دنبال افزایش ارزش سـهام و دارایـی هاسـت (کـاپلان و نورتون، ١٩٩٢). امروزه با گذر از دیدگاه‌های سنتی بازاریابی و با رقابتی شـدن بازارهـا و تغییـرات پیوسته‌ی محیط، سازمان ها به این واقعیـت پـی برده اند که فقط فروش محصولات و خدمات برای شرکت ها ارزش ایجاد نمی‌کند، بلکه باید به عوامل دیگری توجه شود. مانند نقش مهم مشتری یا ارزش مشـتری. درنتیجـه مــشتری ارزش ویــژه ای در افـزایش سـودآوری هـر شـرکت دارد و سازمان ها بـرای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار رقابـت بایـد مبـارزه کننـد. در سال های اخیر، مفهوم ارزش مورد انتظار مشتری در استراتژی ها و ادبیات نظـری بازاریـابی بـه طـور فزاینـده ای مـورد استفاده قرار گرفته است. در مباحث مزیت رقابتی و دسترسی به… متن کامل پس از خرید قابل مشاهده است.

عملکرد CRM

ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط مشتری (CRM) بر اساس مدل های رفتار مـشتری، دارایـی مـشتری و کیفیـت ارتباط مورد بحث قرار می گیرد (٢٠٠١ ,.Blattberg, et al ;٢٠٠٠Rust,et al, ) علاوه بر این توجه زیـادی بـه بررسـی تجــربی و نـحوه تأثیر هریک از ابعاد ارزش مورد انتظار مشتری بر جنبه های ویژه عملکرد CRM به طور جداگانه معطوف شده است و انتظار… پس از خرید مقاله یا تحقیق حاضر، امکان دانلود متن کامل آن فراهم خواهد شد.

مقاله بررسی رابطه ارزش مشتری با عملکرد CRM در ۱۳ صفحه با ۱۲ منبع لاتین و فارسی آماده دانلود است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.