مقاله بررسی رابطه جوسازمانی برتسهیم دانش مطالعه موردی:دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان


در حال بارگذاری
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
word
39.4کیلوبایت
9صفحه
1391 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان بررسی رابطه جوسازمانی برتسهیم دانش مطالعه موردی:دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است که در۹ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی رابطه جوسازمانی برتسهیم دانش دردانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی  زاهدان  انجام شده است.جامعه آماری  مورد  مطالعه رادانشجویان دانشگاه علوم پزشکی    زاهدان تشکیل می دهند  روش نمونه گیری  براساس روش تصادفی ساده است که پس از  توزیع پرسشنامه، تعداد برگشتی هشت عدد بوده است. روش جمع‌آوری اطلاعات مبانی  نظری و داده ها کتابخانه‌ای بوده و بامراجعه به کتابخانه ها و سایت های معتبر علمی مطالب مورد نظر جمع آوری شده است.اطلاعات بخش تجربی از طریق توزیع پرسشنامه جمع آوری شده است.که پس ازتعیین پایایی و روایی آن، از پرسشنامه جو سازمانی وتسهیم دانش حمامی وهمکاران استفاده شد در این پژوهش در تجزیه وتحلیل داده ها،ابتدا برای توصیف  داده هاازجداول و نمودارهای توزیع فراوانی و سپس از  آزمون رگرسیون ،ضریب همبستگی پیرسون وآزمون معادلات ساختاری استفاده گردیده است.برای انجام این آزمون هااز نرم افزارSPSSبهره گرفته شده است.وباروش های آماری مشخص شد که بین جو سازمانی و تسهیم دانش رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین چهار بعدهمکاری تعاملی،حمایت سازمانی،استقلال عمل ونوآوری باتسهیم دانش ارتباط مثبت ومعناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: تسهیم دانش،جوسازمانی،همکاری تعاملی،استقلال عمل،حمایت سازمانی،نوآوری

مقدمه

برخلاف رویکردهای سنتی که موفقیت سازمانی را در گرو تأکید بر عوامل بیرونی می دانستند، در ادبیات اخیر مدیریت استراتژیک، تمرکز بر روی منابع داخلی، علی الخصوص نیروی انسانی می باشد( لاجوردی، ۱۳۸۶). خلق و تسهیم مؤثر دانش مستلزم وجود ساختار خاصی در سازمان است. ساختار درونی سازمان می تواند مشوق یا مانع تسهیم دانش باشد. تسهیم و خلق دانش مستلزم وجود جوسازمانی است که در آن افراد و گروه ها تمایل داشته باشند با یکدیگر همکاری نموده و در راستای منافع متقابلی که دارند، دانش خود را با یکدیگر تقسیم نمایند. سازمان ها با شاخص های قابل شناسایی و مقایسه هستند و از طریق این معیارها و شاخص هاست که می توان به سلامت و پویایی سازمان پی برد. یکی از مهم ترین این شاخص ها جوسازمانی نام دارد. دانشگاه ها نیز، از جمله سازمان های دولتی هستند که بعنوان یک محیط فرهنگی و علمی فعالیت می کنند. مهمترین رسالت آنها ترویج و توسعه دانش و آموزش افراد برای بدست گرفتن مشاغل در جامعه است. بنابراین انتظار می رود که تا حدودی زیادی کارکنان آن از اعمال نادرست دوری کنند و بتواند خواسته ها و نیازهای اقشار مختلف را برآورده سازند.مسلماً جو نامناسب در دانشگاه می تواند در رفتار اخلاقی کارمندان آن تأثیر گذاشته و مدیریت سازمان را با بحران مواجه کند و دیدگاه افراد جامعه و بخصوص دانشجویان را از این محیط دلسرد نماید. لذا ضرورت دارد دانشگاه ها بیشتر از هر سازمان دیگری مورد توجه قرار گیرد و برنامه هایی برای ارتقا و رشد این سازمان ها طرح ریزی شود. جوسازمانی نامناسب می تواند بخش عظیمی از سرمایه سازمان و تلاش های کارکنان شایسته را جهت دستیابی به سطح بهره وری سازمان ضایع کند.( جوسازمانی نامناسب باعث می شود که افراد برای نگاهداشت پایگاه قدرت شخصی و کارایی خویش تلاش کنند و این مانع از آن می شود که دانسته های خود را تسهیم کرده و منتشر سازند. بنابراین تنها با بررسی ، تغییر و ایجاد یک جوسازمانی مناسب و انعطاف پذیر است که می توان به تدریج الگوی تعامل بین افراد را در سازمان تغییر داد و از مدیریت دانش به عنوان یک مزیت رقابتی بهره گرفت. (خویشتن دار ،۱۳۸۶). به سرعت در حال تبدیل شدن به مهمترین مزیت رقابتی پایداربرای سازمان هاست امروزه سازمان هاباید بتوانند دانش مورد نیاز برای نوآوری در محصولات و خدمات خود و بهبود فرایندهایشان را کسب کنند، میان کارکنان نشر دهند و در تمامی فعالیت های روزانه خود بکارگیرند. تنها از طریق است که می توانند به الزامات محیط رقابتی و نیازهای به شدت متغییر مشتریان پاسخ گویند، چون دانش در ذهن انسان خلق می شود و فقط یک جو سازمانی درست می تواند انسان را متقاعد کند که آن را به روش گوناگون به اشتراک گذارد و تسهیم دهد.

تاکنون در کشور ما مطالعات و تحقیقات بسیاری درباره مدیریت دانش در سازمان ها و نهادهای مختلف انجام شده است. اما در زمینه رابطه عوامل سازمانی و تسهیم دانش در مراکز آموزشی، پژوهشی انجام نگرفته است که این امر ضرورت انجام این پژوهش را آشکار می سازد.(گری،۲۰۰۱).  در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ دادن به این سوال هستیم که رابطه جو سازمانی برتسهیم دانش دردانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان چگونه است؟ و در این تحقیق تأکید بر جو سازمانی با ابعاد (حمایت سازمانی، همکاری تعاملی، نوآوری و استقلال عمل ) است.

همچنین مطالعه تسهیم دانش با تأکید بر ابعاد (رسمی، غیر رسمی، حضوری، غیر حضوری ، فناورانه)که هردومتغیرجوسازمانی وتسهیم دانش بااستفاده ازمطالعات حمامی وهمکاران (۲۰۱۳)موردمطالعه قرارخواهدگرفت.

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی بررسی رابطه جوسازمانی برتسهیم دانش مطالعه موردی:دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.