تاثیر امنیت اجتماعی بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران : بررسی نقش تجربه و ارزش ها و نگرش ها


در حال بارگذاری
۱۹ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
678 کیلوبایت
26 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

تحقیق تاثیر امنیت اجتماعی بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران : بررسی نقش تجربه و ارزش ها و نگرش ها در ۲۶ صفحه با فرمت word یعنی doc و docx همچنین pdf آماده خرید و دانلود می باشد. توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

مقدمه تحقیق: امنیت یکی از گواراترین نعمتهای بشریت و پایدار از ضروری ترین نیازهای جوامع بشـری امروزی است . امروزه نظام های سیاسی مختلف در دنیـا هزینـه هـای قابـل تـوجهی را در بودجه های ملی برای تامین امنیت پیش بینی می نمایند . کـاملا واضـح اسـت کـه بـدون وجود و استقرار امنیت پایـدار در یـک جامعـه ، دسـتیابی بـه برنامـه هـای توسـعه ملـی امکان پذیر نمی باشد. امنیت از نیازها و ضرورت های پایه ای فرد و جامعه تلقی مـی شـود که فقدان یا اختلال در آن ، پیامدها و بازتاب های نگران کننده و خطرناکی به دنبال دارد (٢٠١٧,Johansen). احساس ناامنی در جامعه ، موجب کاهش سطح بهداشت روانی شده و تحقق این ناامنی ، سلب اعتماد اجتماعی را پدید مـی آورد. در چنـین شـرایطی ، جامعـه دچار گسست هایی در شبکه روابط اجتماعی می شود. در واقع احساس ناامنی سـبب بـه وجود آمدن تنش ، اضطراب ، بی قراری و حتی بیماری های روانی خواهد شد ( ,Ghasemi ٢٠١۴ ,et.al). در خصوص مفهوم امنیت می تـوان سـه واژه را از هـم جـدا کـرد: نـاامنی ، احساس ناامنی و تصور از ناامنی ؛ وقتی کـه در یـک کشـور متغیرهـای تشـکیل دهنـده امنیت وجود نداشته باشد، کشور ناامن است ، اما یک وقت برای افرادی که در آن کشـور زندگی می کنند، این احساسی به وجود می آید که در امنیت به سر نمی برنـد، در حـالی که مقامات کشور اعلام می کنند که امنیت کاملی برقـرار اسـت . زمـانی هـم هسـت کـه جامعه دچار نوعی تصور می شود، یعنی تصور می کند که امنیت وجـود نـدارد. در اینجـا کشـور دچـار بحـران مـی شـود، یعنـی مشـروعیت سیاسـی نظـام را نشـانه مـی گیـرد (٢٠٠٨,Seongjin). از میان این سه بعد یاد شده ، محور اصلی در ایـن مقالـه ، تمرکـز بـر وجود امنیت است نه احساس امنیت یا تصور امنیت . یعنـی حـالتی کـه در یـک کشـور متغیرهای تشکیل دهنده امنیت واقعا وجود دارد. از میان وجوه مختلـف امنیـت کـه در ادبیات به آن اشاره شده است ، محور اصلی بحث این مقاله امنیت اجتماعی است . امروزه امنیت اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . تعاریف متعـددی از امنیـت اجتمـاعی وجود دارد که در واقع نظریه پردازان از زوایای مختلف به آن پرداخته اند. از میان تعاریف مختلف امنیت اجتماعی ، تعریف ژوهانسن با رویکـرد اتخـاذی پـژوهش از ابعـاد امنیـت همخوانی بیشتری دارد. ژوهانسـن ، امنیـت اجتمـاعی را توانمنـدی جامعـه بـرای حفـظ ویژگی های اساسی خود در برابر شرایط متحول و تهدیدات واقعی یا احتمـالی مـی دانـد (٢٠١٧,Johansen). در زمینه امنیت و ضرورت آن برای زندگی ، همین بس که دانشـمندان آن را به مثابه یکی از نیازهای اساسی انسان در نظر می گیرند؛ از این رو، امنیت اجتمـاعی برای آحاد جامعه از بسیاری از موضـوعات دیگـری کـه ممکـن اسـت مهـم تلقـی شـود، … ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله تاثیر امنیت اجتماعی بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران : بررسی نقش تجربه و ارزش ها و نگرش ها به پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.