تاثیر عدالت و فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی با در نظر گرفتن نقش نگرش مودیان – در نظام اداری ایران


در حال بارگذاری
۱۷ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
763 کیلوبایت
25 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

مقاله آماده فارسی در ۲۵ صفحه ای تاثیر عدالت و فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی با در نظر گرفتن نقش نگرش مودیان – در نظام اداری ایران با فرمت word, doc, docx, pdf آماده خرید و دانلود است. توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

مقدمه مقاله: گسترش تعهدات دولت در عرصه اقتصادی ، اجتماعی و تلاش برای تحقق اهدافی همچون رشد اقتصادی ، ثبات قیمتها، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمد، هزینه های دولت را با روند صعودی مواجه می نماید(هادیان و تحویلی ، ١٣٩٢)، بگونه ای که دولـت هـا بـرای دستیابی به اهداف توسعه ای خود نیازمند منـابع مـالی پایـدار بوده (جایـاواردان و لـو ،٢٠١۶)، و بـه همـان نسـبت کـه در جهـت جبـران کسـری بودجـه خـود تـلاش مـی کنند(جیمنز و آیر٢، ٢٠١۶)، تقاضای رو به رشد افـراد جامعـه بـرای خـدماتی همچـون فرصت های آموزش ، درمان و دیگر خدمات عمومی (یانـگ و همکـاران ٣، ٢٠١۶)، درآمـد مالیاتی را  به یک امر مهم و حیاتی تبدیل کرده است (جیمنـز و آیـر، ٢٠١۶). بررسـی های متعدد انجام شده توسط پژوهشگران و کارشناسان مختلف حوزه مالیات حاکی از این می باشد که میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی هـای مالیـاتی کشـور، شـکاف درخـور توجهی وجود داشته (کمالی و شفیعی ، ١٣٩٠)، تا جایی که نظام مالیـاتی بـه نحـوی بـا فعالیت های اقتصادی گره خورده است که در یک نظام اقتصاد سـالم تقریبـا تمـام هزینـه های عمومی دولت ، توسط فعالیت های اقتصادی و فعـالان اقتصـادی آن کشـور از محـل درآمد های مالیاتی تامین می گردد(اسد اله زاده ، ١٣٨۴؛ بـه نقـل از خطیـری علیـایی و همکاران ، ١٣٩٢).

امروزه عدم تمکین مالیاتی به عنوان به یکی از بزرگترین و مهمترین مسائل در حوزه مالیات همچنان بـاقی مانـده اسـت (بوبک   و همکـاران ۴، ٢٠١١). لـذا شناسـایی عوامـل تاثیرگذار بر تمکین مالیاتی مودیان به حوزه مـورد توجـه دانشـگاهیان ، سیاسـتگذاران و دست اندر کـاران مالیـاتی تبـدیل شـده اسـت (جیمنز و آیـر، ٢٠١۶). از جملـه عوامـل تاثیرگذار در افزایش اعتماد و مشارکت مودیان مالیاتی و نتیجتـا تمکـین مالیـاتی ، نـوع نگرش مودیان می باشد. مطالعات مختلف نیز نشان داد که نگرش اشخاص بـه سیسـتم مالیاتی ممکن است بر رفتار تمکین آنها تاثیر بگـذارد. نتـایج بررسـی هـای اریکسـون و فالن ۵ (١٩٩۶) نشان داد که نگرش مودیان به سیستم مالیاتی بر تمایل به تمکین یا فرار مالیاتی آنها تاثیر می گذارد(آلابد و همکاران ۶، ٢٠١١). مطالعات دیگر نیز ارتباط معنـی داری را بین نگرش و رفتار خود اظهاری مودیان دریافتند(تریودی و همکـاران ٧، ٢٠٠۴). لو و همکاران ٨(٢٠٠٧) نیز اظهار کردند که نگرش به سیستم مالیاتی بـه شـکل مثبتـی روی رفتار پذیرش مودیان تاثیر می گذارد(بیدین و موهد شمس الدین ٩، ٢٠١٣). ادراک مودیان از عادلانه بودن سیستم مالیاتی ، یکی دیگر از ویژگی هـای مهـم و تـاثیر گـذار سیستم مالیاتی بر نوع نگرش مودیان و به طبع تمکین مالیاتی آنها مـی باشـد. بـر ایـن اساس ، اگر مودی احساس کند یا معتقد باشد که سیسـتم مالیـاتی آن کشـور ناعادلانـه است و بار مالیاتی زیادی دارد، هزینه های اخلاقی بـرای رفتـار صـادقانه کـاهش و فـرار مالیاتی به عنوان نوعی مقاومت در برابر سیستم مالیاتی توجیه پیدا مـی کند(صـامتی  و همکاران ، ١٣٩۴). لذا می توان انتظار داشـت کـه وقتـی مسـئولین مالیـاتی بـه صـورت عادلانه عمل کنند، مودیـان بـه صـورت داوطلبانـه بـا تصـمیمات آنهـا هماهنـگ  مـی شوند(وندیک و وربون ١٠، ٢٠٠٩) … ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق تاثیر عدالت و فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی با در نظر گرفتن نقش نگرش مودیان – در نظام اداری ایران به پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.