تبیین ابعاد توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی بر شایستگی: کاربرد تحلیل تم


در حال بارگذاری
۱۸ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
787 کیلوبایت
33 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

تحقیق ۳۳ صفحه ای تبیین ابعاد توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی بر شایستگی: کاربرد تحلیل تم فقط ۳ هزار تومان با فرمت word, doc, docx, pdf آماده خرید و دانلود است. توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

مقدمه تحقیق:

در دو دهه اخیر حوزه منابع انسانی بواسـطه انتقـال رویکـرد عملیـاتی بـه اسـتراتژیک ، کوتاه مدت به بلندمدت ، اداری به مشاوره و شراکت ، وظیفه مداری به کسب و کارمـداری ، درون گرایی به برون گرایی ، انفعالی به فعال ، فعالیت محور به راه حل محور و نیـز توجـه بـه مشتری گرایی تغییرات قابل ملاحظه ای را تجربه کرده است . رویکرد دیوان سالارانه جـای خود را به انعطاف پذیری و پاسخگویی مـدیریت منـابع انسـانی داده اسـت و موضـوعاتی چون کمک به نتایج کلیدی عملکـرد، برقـراری تعـادل بـین تعهـدات سـازمان و منـابع انسانی ، بهره وری ، توجه به بازدهی سرمایه گذاری و افزایش ارزش افزوده منابع انسـانی و به تبع آن تبدیل منابع انسانی به سرمایه انسانی از جمله مهمتـرین مباحـث اخیـر ایـن حوزه است . از منظر جایگاه مدیریتی نیز از آنجا که در همه سـازمان هـا مـدیر بـا هـدف ایجاد هماهنگی و افزایش اثربخشی در رأس قرار می گیرد و موفقیت سـازمان در تحقـق اهداف ، در گرو چگونگی اعمال مدیریت است ، قدرمسلم مدیران منابع انسـانی در کسـب این توفیق سهمی به سزا دارند و دستیابی به این مهم بیش از هر چیـز بـه توانمنـدی و توسعه مدیران مزبور مربوط است . اثربخشی مدیران نیز، اساسا به توسعه مهارت ها، سطح دانش ، نگرش ، توانایی و شایستگی های آنها بستگی دارد. مدیران کنونی نه تنهـا بایـد در حوزه کاری خود عالی عمل کنند، بلکه باید درک بسیار خوبی نیز از تمـامی حـوزه هـای سازمانی داشته باشند کـه مسـتقیم و غیـر مسـتقیم بـر عملکردشـان تـاثیر مـی گـذارد (٢٠٠١ ,Homes). این در حالی است که مدیران منابع انسـانی در عرصـه هـای اقتصـادی ، بویژه بانک ها با تاثیر بر پرسنل ارائه دهنده خـدمات بـانکی و مشـتریان دریافـت کننـده خدمات ، می توانند در عملکرد نظام بانکی و به تبع آن اقتصاد کشور، نقش به سزایی ایفـا نمایند.

امروزه مدیران منابع انسانی پیشـرو، ابتـدا مـدیران کسـب و کـار هسـتند و سـپس حرفه ای منابع انسانی و از این رو باید نقش خود را در پیوند بین حوزه منابع انسـانی بـا کسب و کار سازمان و همسو نمودن جهت گیری استراتژیک این دو به خوبی ایفـا نماینـد (٢٠١۴ ,Taylor &Armstrong ). امروزه قابلیت های حوزه منابع انسانی با عملکرد اقتصادی شرکت ها همبستگی معنادار دارد و مدیران منابع انسـانی کـه خواهـان نقشـی مهـم در ارتباط با استراتژی های کسب و کار خود هستند باید قادر به پایش و ارتقا این قابلیت هـا … ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق تبیین ابعاد توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی بر شایستگی : کاربرد تحلیل تم به پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.