تحقیق آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران


در حال بارگذاری
۲۰ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
786 کیلوبایت
20 صفحه
1726 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

یک تحقیق ۲۰ صفحه ای با فرمت word یعنی doc و docx همچنین فرمت pdf با عنوان: آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران قابل خرید و دانلود است. در ادامه مقدمه مقاله را مطالعه فرمایید و به نکات گفته شده قبل از خرید دقت کنید.

مقدمه مقاله:

نظام اداری پیشرفته یکی از ارکان اساسی و از مبانی توسعه یافتگی جوامع به شمار  مـی آید. در بین اجزای نظام اداری ، فرهنگ اهمیت بسیار زیـادی دارد (٢٠٠٨ ,Haruna) و بـه نظر می رسد همان گونه که می تواند به بهبود اداری امور دولتی کمک کند، ممکن اسـت در شرایطی به عنوان مانعی جهت بهبود و توسعه عملکرد سازمان های دولتی عمل کنـد. فرهنگ حاکم بر نظام اداری در برگیرنده فرهنگ های سازمانی مختلف است که با توجـه به نوع و ماهیت سازمان های دولتی شکل گرفته اند هرچند که ممکـن اسـت اشـتراکات فراوانی داشته باشند اما دارای افتراق هایی نیز هستند و این موضوع بر پیچیدگی فرهنگ افزوده و مطالعه آن را دشوارتر می سازد. همان گونه که دابکویکس ١و همکارانش (٢٠١۵) معتقدند، فرهنگ پدیده پیچیده ای است و آن حاصـل فراینـد اجتمـاعی شـدن در یـک محیط خاص است. فرهنگ سـازمانی همـواره یکـی از مباحـث مهـم و در عـین حـال چـالش آمیـز در سازمان ها بوده است چراکه که تأثیر زیادی بر بهره وری و تحقق اهداف سازمان دارد و از طرفی تغییر آن بسیار سخت و زمان بر است (٢٠١۶,Ivanova and Kokina). فرهنگ یکی از جنبه های اصلی محیط داخلی سازمان است که نقش قابل ملاحظه ای در موفقیـت و یـا شکست برنامه های سازمانی ایفا می کند(٢٠١٢,Ghinea and Bratianu). فرهنگ سـازمانی به عنوان ابزار مهمی برای سازمان هـا در جهـت یکپارچـه سـاختن فرآینـدهای درونـی و همچنین انطباق با شرایط محیط بیرونی مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت (  Denison and ١٩٩٠,Schein ;١٩٩۵,Mishra). در ادبیات مدیریت این موضوع پذیرفته است کـه فرهنـگ سازمانی به عملکرد و پیامدهای مهمی هـم در سـطح سـازمانی و هـم در سـطح فـردی مــرتبط اســت ( ;١٩٩١ ,.O’Reilly et al ;١٩٩۵,Denison and Mishra ;١٩٨۶,Barney .Sheridan,1992) نظام اداری ایران با چالش ها و مشکلات متعددی روبرو است . ضعف کارایی کارکنـان و مــدیران ، بحــران هویــت در بخــش دولتــی ، توجــه انــدک بــه ارزش هــایی همچــون شایسته سالاری و تمایل به خودمختاری و قدرت طلبی میان سازمان های مختلف (فقیهی ، ١٣٨۵ ،٢٨٩)، سیاســت زدگــی ســازمان هــای دولتــی ، تبعیــت مــدیران از نظریــه عاملیت (دانایی فرد، ١٣٨٨، ٢۶٩) و ویژگی هایی نظیر خویشاوند گرایی ، اعطای امتیازهای ویژه به افراد صاحب جایگاه قدرت ، عدم پذیرش دیدگاه هـای مخـالف ، اجتنـاب از عـدم اطمینان ها، بی اعتمادی نسبت به یکدیگر، گریز از مسئولیت ، سطح پـایین آینـده نگـری ، پارتی بازی ، احساسی و هیجانی عمل کردن (فقیهی ، واعظـی و آغـاز، ١٣٨٩) همگـی از مشکلات اساسی مدیریت دولتی و نظام اداری ایران هستند که با تأمل در این مشـکلات می توان دریافت که اغلب آن ها ریشه در فرهنگ حاکم بر سازمان های دولتی و در سطح کلان تر ریشه در فرهنـگ جامعـه دارنـد.  فرازمنـد(١٩٩٩) و دسـتمالچیان و جاویـدان (٢٠٠٣) نیز معتقدند، ناکارآمدی نظام اداری ایران اغلب ناشی از نارسایی هـای فرهنـگ سازمانی است . از این رو در جهت کارآمدی نظام اداری ، مطالعه و شـناخت آسـیب هـای فرهنگ سازمانی در بخش دولتی و ارائـه راهکارهـایی بـرای مرتفـع سـاختن آسـیب هـا ضروری به نظر می رسد.

بنابراین از آنجایی که ارتباط نزدیکی بین فرهنگ سازمانی و کارکردهای نظام اداری وجود دارد و فرهنگ اساس هـر تـلاش طـرح ریـزی شـده بـرای اصـلاح موفقیـت آمیـز ساختارها، نظام ها، و فرآیندهای بوروکراسی های دولتی است (٢٠٠٧,Bouckaert) لذا این پژوهش بر آن است تا با پاسخ به پرسش اصلی تحقیق مبنی بر اینکه : آسیب ها و چالش های فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایـران کـدام انـد؟ مشـکلات و چـالش هـای فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان های دولتی ایران را شناسایی کرده و راهکارهایی برای تغییر و بهبود فرهنگ حاکم بر بخش دولتی ارائه دهد… ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله تحقیق آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.