تحقیق ارائه الگویی برای شفافیت بودجه در ایران


در حال بارگذاری
۲۰ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
2 مگابایت
34 صفحه
1429 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

تحقیق ارائه الگویی برای شفافیت بودجه در ایران در ۳۴ صفحه آماده خرید و دانلود می باشد. فرمت word یعنی doc و docx همچنین فرمت pdf از مقاله آماده سازی شده است که پس از خرید و دانلود تحقیق، قابل مشاهده است.

مقدمه مقاله: شفافیت یکی از هشت مؤلفه مطرح شده به عنوان شاخص های حکمرانی خوب است ١ که نهادهای بین المللی چون بانک جهانی ٢ و صندوق بین المللی پول ٣ تاکید زیـادی بـر آن دارند( ضمیری و نصیری حامد، ١٣٨٩). شفافیت به عنوان یک هدف در نظر گرفته نمی – شود و در واقع ابزاری است که به دولت ها کمک می کند تا به سایر هدف ها دست یابنـد؛ برای مثال ، مطالعات تجربی بیانگر این است که دولت هایی که در امور مالی خود شفاف – تر هستند، عملکرد مالی بهتر، هزینه های استقراض پایین تر، و سطوح پایین تری از فساد را داشته اند (٢٠١١ ,De Renizo and Masud). اعـتلای حقـوق بشـر، تقویـت دموکراسـی ، کمک به توسعه پایدار(ضمیری و نصیری حامد، ١٣٨٩) از دیگر آثار شفافیت هستند. یکــی از انــواع شــفافیت کــه تأکیــد زیــادی بــر آن مــی شــود، شــفافیت مــالی اسـت (  ٢٠١١ ,Guillamon, Bastida and Benito ;٢٠٠٣ ,Mallin ;١٩٩۶ ,Lowenstein) و از آنجایی که بودجه ، اصلی ترین سند مالی دولت است که از طریق آن هدف ها، برنامـه هـا، فعالیت های دولت و چگونگی تحقق آنها، تبلور می یابد(آذر و امیرخانی ، ١٣٩١)، شفافیت بودجه از موارد مهمی است که در سال های اخیر توجه زیـادی را بـه خـود جلـب کـرده است. شفافیت بودجه به این معناست که همه شهروندان یک کشور می توانند به اطلاعـاتی دست یابند که امکان ارزیابی موارد زیر را بـرای آنهـا فـراهم آورد: چـه مقـادیری بـرای هزینه های مختلف اختصاص داده می شود؛ چه درآمدهایی کسب شده است و کمک های اهدا شده بین المللی و سایر منابع درآمدی عمومی چگونه خرج می شـوند ( ,Ramkumar ٢٠٠٩ ,De Renizo). در کشور ایران ، نظـام بودجـه ریـزی بـا مشـکلات متعـددی روبـه رو است (آذر و امیرخانی ، ١٣٩۵) که شفافیت بودجه یکی از این مـوارد اسـت . در خصـوص مشکلات شفافیت بودجه در ایران ، صندوق بین المللـی پـول در بخـش هـایی از گـزارش درمورد شفافیت مالی کشور ایران به نکات زیر اشاره کرده است : نقش برخی از نهادهای مالی مطابق قانون اساسی به خوبی تعریف نشده است ؛ فهرست جامعی از صـندوق هـای فرابودجه ای در ایران وجود ندارد؛ فعالیت های شبه مالی زیادی وجود دارد که شفافیت را از بین برده اند؛ مرز فعالیت های بخش عمومی و خصوصی غیر شفاف است ؛ بـدهی هـای احتمالی دولت در بودجه از شفافیت برخوردار نیستند؛ هزینه برخی از یارانه ها در بودجه منعکس نمی شود و گزارشی از مخارج و درآمدهای ماهانه تهیه و اعلام نمـی شـود( IMF ٢٠٠٢ ,Country Report). چشمی (١٣٩٧) نیـز در ایـن زمینـه بیـان مـی دارد کـه اسـناد بودجه ای دولت از کیفیت مناسبی از نظر شفافیت برخوردار نیستند.

در کنار این امر باید به این مسأله توجه داشت که یکـی از مسـائلی کـه بـه بررسـی شفافیت بودجه در ایران ، ضرورت می بخشد، برخوردار بودن این کشور از منابع طبیعی از قبیل نفت و گاز است . در این راستا موسسه بین المللی مشارکت بودجـه ای ۴، در سـال – های اخیر تلاش هایی جهت یافتن نحوه تاثیر میزان منابع طبیعی مثـل نفـت و گـاز بـر میزان شفافیت مالی و بودجه ای داشته است (٢٠١١,Ross). به علاوه لزوم شفافیت حساب – های مالی در کشورهایی که دارای منابع طبیعی هستند، به دلیل هزینه های زیرسـاختی این منابع طبیعی ، هزینه های حمل و نقل بالا و قیمت های بازار متنوع ، بسیار حساس و اساسی است و به کشورهای دارای گاز طبیعی توصیه شده اسـت کـه از اسـتانداردهـای خاصی جهت تحقق شفافیت مالی استفاده کنند (٢٠٠٢,Okogu). با توجه به مشکلات و آسیب های نظام بودجه ریزی و شـفافیت بودجـه در ایـران کـه پیشتر به آن اشاره شد(چشمی ، ١٣٩٧؛ ٢٠٠٢ ,IMF)، این پژوهش به ارائـه مـدلی بـرای شفافیت بودجه در ایران پرداخته است و در این راستا مهم تـرین آسـیب هـای بودجـه از منظر شفافیت ، مهم ترین دلایل ضـعف شـفافیت بودجـه در ایـران و مهـم تـرین عوامـل اثرگذار بر شفافیت بودجه در ایران ، شناسایی شده اند. ضرورت این پـژوهش از ایـن امـر نشأت می گیرد که که در محدوده جستجوهای انجام شده ، پژوهشی که به ارائه مدلی در راستای شفافیت بودجه ایران پرداخته باشد … ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله تحقیق ارائه الگویی برای شفافیت بودجه در ایران با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.