تحقیق تاملی بر ماهیت میان رشته ای دانش حوزه کارآفرینی : معیارها و وضعیت جاری


در حال بارگذاری
۲۱ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
676 کیلوبایت
26 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

عنوان تحقیق: تاملی بر ماهیت میان رشته ای دانش حوزه کارآفرینی : معیارها و وضعیت جاری در ۲۶ صفحه با فرمت word یعنی doc و docx همچنین فرمت pdf در دسترس است. جهت دانلود ابتدا بر روی خرید کلیک کنید.

چکیده مقاله

بحث «ماهیت میان رشته ای » یکی از مقوله‌های کلیـدی مـرتبط بـا ماهیـت دانـش کارآفرینی اسـت. بخـش عمـده ای از کیفیـت  و اثربخشـی فعالیـت هـای آموزشـی ، پژوهشی و آفرینشی حوزه کارآفرینی تابع  توجه بـه نـوع و ماهیـت دانـش کـارآفرینی می باشد. تأمل عمیق در خصوص نوع  و ماهیت دانش کارآفرینی  برای ارتقاء اثربخشی فعالیت های این حوزه  اهمیت شایانی دارد . درباره کیفیت میان -رشته -ای بودن دانش کارآفرینی دو نوع نگاه وجود دارد: کارآفرینی بـه مثابـه پیکـره ای از دانـش پراکنـده و نامرتبط ، کارآفرینی به مثابه پیکره ای از دانش میان رشته ای نابالغ .  با توجه به ایـن نوع  نگاه ها ،در این مقاله ی “مروری / تحلیلی ”  تلاش می شود  سـئوال زیـر  مـورد تامل قرار گیرد: بر اساس چه معیارهایی می توانیم ماهیت میان رشته ای بـودن دانـش کارآفرینی را مورد ارزیابی قرار دهیم؟ چهار معیار برای قضاوت درباره میان -رشته -ای بودن دانش کارآفرینی مورد استفاده قرار گرفته است :  موضوع ،  خاسـتگاه ، انسـجام و هدف دانش کارآفرینی . ارزیابی تحلیلی وضعیت دانش کارآفرینی بر اسـاس معیارهـای مورد اشاره نشان می -دهد که این حوزه از ویژگی  میان رشته ای بودن برخوردار است اما نیاز به رشد و تکامل جدی  به ویژه در معیار «انسجام دانش » دارد.

مفاهیم کلیدی : ماهیت میان رشته ای کارآفرینی ؛ انسـجام دانـش کـارآفرینی ؛ تفکـر میان رشته ای در کارآفرینی

مقدمه

شناخت کارآفرینی به عنوان حوزه علمی نوظهور و یا «پدیده ای چند وجهـی و مفهـومی چند بعدی »، (٢٠٠٧٨,Rocha,birkinshaw) یک دغدغه فکری جذاب و سـؤال برانگیـز می باشد. سهراب سپهری شاعر خیال پرداز ایران زمین (افشار، ١٣٨٨) می گوید: «هنـوز جنگل ابعاد بـی شـمارش خـودش را نمـی شناسـد.» تأمـل در پرتـو اسـتعاره ی «دانـش کارآفرینی به مثابه یک جنگل » پرسش هایی را بر ما آشکار می سازد: آیـا ماهیـت دانـش کارآفرینی مشخص است ؟ دانش کارآفرینی از کجا بوجود آمده و اندیشه های آن چگونـه به هم پیوند خورده اند؟ اوضاع و احوالش چگونه است ؟ و به کجـا مـی رود؟ بـه هـر حـال این گونه موارد، بخشی از دغدغه ها و کنجکاوی هایی مـی باشـند کـه در قلمـرو معرفـت – شناسی برای کمک به پویایی و تکامل دانـش کـارآفرینی مطـرح هسـتند، چـرا کـه بـه چگونگی پیدایش و سامان دهی دانش کارآفرینی توجه دارند. به «فرایند ایجاد کسب وکـار» توسـط کارآفرینـان (١٩٨۵ ,Gartner) بـا نگـاه نـوآوری (١٩۴٣ ,Schumpeter) جهت ایجاد ارزش های اقتصادی و اجتماعی ( ,Porter and Kramer ٢٠١١) در پرتـو نظـام ارزش هـای جامعـه (الیاسـی ،١٣٨٧) کـارآفرینی گفتـه مـی شـود.

کارآفرینی یکی از حوزه های علوم اجتماعی است کـه اندیشـمندان علاقـه منـد  تـلاش بسیاری جهت شناخت بن مایه های فکری – نظری آن از ابعاد گوناگون شامل : ضرورت و کارکردهـای آن در سـطوح تحلیـل مختلـف (٢٠٠٠ ,shane and venkataraman)، سـیر تاریخی تکامل اندیشه های آن (٢٠١٣, Casson And Casson)، ماهیـت رشـته ای ( ,Frese ٢٠٠٠ .Chell et al)، چالش های  نظریه پردازی (١٩٩١ ,Hofer &Bygrave, )، روش شناسی – ها (١٩٨٩ ,Bygrave)، موضوع (الیاسی , ١٣٨٧) و  نظریه عمومی (٢٠٠٣ ,shane) دارند. اندیشمندان و پژوهشگران علاقمند به حوزه کارآفرینی ،تلاش می کنند تا به  صورت ضمنی و یا آشکار ماهیت ، ابعاد و حدود آن را به خوبی بشناسند. کاربردها یا همان شیوه انجام «فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و سیاسـت گـذاری هـای » حـوزه کـارآفرینی تـابع ماهیت وچگونگی پیدایش و سامان دهی دانش این حوزه مـی باشـد. بـا توجـه بـه شـرح موصوف ، شناخت نوع و ماهیت دانش کارآفرینی یکی از دغدغـه هـای بـا اهمیـت بـرای اندیشمندان این حوزه می باشد. بحث ماهیت دانش حوزه کارآفرینی از منظری به دغدغه و کنجکاوی معرفت شناسی خاصـی بـه نـام «چگـونگی پیـدایش و سـامان دهـی دانـش کارآفرینی » می پردازد؛ به بیانی دیگر موجودیت ها و بخش های گوناگون دانش کارآفرینی چه خاستگاه فکری – نظری دارند؟ این حوزه چگونه و به چه میزانی دانش سایر حـوزه – های معرفتی را اخذ و اقتباس نموده است ؟ دانش های اخذ و اقتباس شده از سایر حوزه – های معرفتی در قلمرو کارآفرینی چه ارتباطی با هم دارند؟ در ایـن خصـوص عمـدتا دو دیدگاه مختلف به شرح زیر وجود دارد … ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله تحقیق تاملی بر ماهیت میان رشته ای دانش حوزه کارآفرینی : معیارها و وضعیت جاری با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.