تحقیق تدوین چارچوبی برای تاب آوری معیشت عشایر کوچنده


در حال بارگذاری
۲۲ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
یک مگابایت
27 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

تحقیق تدوین چارچوبی برای تاب آوری معیشت عشایر کوچنده (مورد مطالعه : ایل قشقایی) در ۲۷ صفحه تدوین و منتشر شده مشخصات نویسنده مقاله درون فایل قید شده است. این تحقیق با فرمت word یعنی doc و docx همچنین فرمت pdf آماده خرید و دانلود است.

چکیده مقاله:

الگوی معیشت عشایری در کشور ما در حال حاضر با بحران جـدی مواجـه اسـت . ایـن در حالیست که اجبار جامعه عشایری برای گذار از معیشت کوچ نشینی تحت تـاثیر فشـارها و تنش ها پیامدهای نامطلوبی را برای کیفیت زندگی آنان به همراه دارد. اما معیشت عشـایری بعنوان بخشی از میراث قومی کشور این قابلیت را دارد که از گردشگری برای تنوع بخشـی به اقتصاد خود کمک بگیرد؛ خط مشی گذاری و برنامه ریزی برای بهره مندی از قابلیت های جامعه عشایری در گردشگری ، در گرو حفظ معیشت عشایری و مسـتلزم شـناخت عـواملی است که به ارتقای ظرفیت تاب آوری آن خواهـد انجامیـد. هـدف ایـن پـژوهش شناسـایی عواملی است که به تاب آوری معیشت عشایری می انجامد. این پژوهش کوشیده تا با مفهوم سازی نظریه چشم انداز ثبات به بسط مبانی نظری تاب آوری معیشت کمک نماید. داده هـا از طریق مشـاهده مسـتقیم ، مصـاحبه نیمـه سـاختاریافته و مطالعـه داده هـای غیرتعـاملی (آرشیوی ) گردآوری شدند. برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل تماتیک استفاده شد. در نهایت ، عوامل شکل دهنده تاب آوری معیشت عشایر کوچنده بر مبنای نظریه چشـم انـداز ثبات ، در قالب هفت مقوله دسته بندی شدند؛ به طوری که ویژگی هـای معیشـت و عوامـل محدودکننده درونی گویای مقاومت ؛ عوامل تواناسـاز درونـی بیـان کننـده گسـتره ، عوامـل مرتبط با کیفیت زندگی گویای تزلزل سیستم معیشت و عوامل محدودکننده بیرونی ، عوامل تواناساز بیرونی و تغییرات و تنش ها منطبق بر مفهوم پانارشی بود.

واژگان کلیـدی: تـاب آوری معیشـت ؛ چشـم انـداز ثبات ؛ گردشـگری عشـایری ؛ ایـل قشقایی ؛ تحلیل تماتیک

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله:

بحران ها و تغییراتی که در دنیای امروز به وقوع می پیوندد، می تواند اثـرات قابـل تـوجهی بـر جوامع به جا بگذارد. از این رو در عصر حاضر نیاز به بروز واکنش های سریع و انعطـاف پـذیر وجود دارد. یکی از ابزارهای مهم برای مواجهه با این تغییرات ، اسـتفاده از تفکـر تـاب آوری است (٢٠١٣ ,Ross &Berkes ). اولین بار هولینگ ٢ (١٩٧٣، ص. ١۴) تاب آوری را در ارتباط با اکوسیستم ها به عنوان «معیاری برای دوام سیستم ها و توانایی آن ها برای سـازگار شـدن بـا تغییرات و آشفتگی ها و در عین حال حفظ کردن روابـط بـین عناصـر و متغیرهـای معـرف وضعیت سیستم ٣» به کار برد. ایـن مفهـوم بعـدها در ارتبـاط بـا سیسـتم هـای اجتمـاعی – اکولوژیکی به کار رفت (٢٠١۶ ,Bec). در سیستم های اجتماعی-اکولوژیکی، تاب آوری یعنـی سیستم چه میزان شوک را می تواند جذب کند و هم چنان در وضعیت تعـادل بـاقی بمانـد؛ بعلاوه ، به چه میزان قابلیت خودسازماندهی و ظرفیـت یـادگیری دارد (٢٠٠٢ ,.Folke et al). یکی از حوزه هایی که مفهوم تاب آوری اجتماعی -اکولـوژیکی در آن کـاربرد دارد، تـاب آوری جامعه است (٢٠١٣ ,Ross &Berkes ) و تاب آوری معیشت ۵  از جمله موضوعاتی است که در مطالعات حوزه تاب آوری جامعه مورد توجه قرار گرفته است . اثـرات ناشـی از بـروز تغییـرات فزاینده جهانی بر سیستم های معیشت جوامـع آسـیب پـذیرموجب شـده اسـت کـه مفهـوم تاب آوری معیشت مورد توجه ویژه قـرار بگیـرد (٢٠١۵ ,.Tanner et al). معیشـت در صـورتی تاب آور است که بتواند در مواجهه با آشفتگی ها و تنش ها کارکردهای کلیدی خود را حفـظ کند یا بهبود دهد، به طوری که تولید و رفـاه آن کـاهش نیابـد ( & ,Speranza, Wiesmann ٢٠١۴ ,Rist). معیشت ، نه تنها شیوه های مختلف کسب درآمد، بلکه روابط اجتماعی و نهادها؛ حقوق مالکیت ؛ مشارکت و ابعاد کیفیت زندگی که برای حفـظ معـاش ضـروری هسـتند را شامل می شود (٢٠١۶ ,Rampini). در کشـور مـا معیشـت عشـایری ، متـأثر از جریـان تغییـرات و تحـولات جامعـه در زمینه های مختلف دستخوش تغییرات فراوانی شده است (طهماسبی ، بـدری ، و رضـوانی ،٢٠١۶). این تغییرات ، موجب شده است جوامع عشایری به لحاظ اجتمـاعی ، اقتصـادی و جغرافیایی به حاشیه رانده شوند. بررسـی آمارهـای جمعیتـی نیـز مؤیـد رونـد کاهشـی جمعیت عشایری ایران است . به طوری که سهم عشایر کوچنـده از جمعیـت کشـور بـه ١/۶٨% تقلیل یافته است (مرکز آمار ایران ، ١٣٨٧). در نتیجه ، سیستم معیشت بسیاری از … ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله تحقیق تدوین چارچوبی برای تاب آوری معیشت عشایر کوچنده مورد مطالعه: ایل قشقایی با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.