تحقیق شناسایی و مفهوم پردازی پیامدهای تفکر استراتژیک


در حال بارگذاری
۲۰ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
10 مگابایت
28 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود تحقیق شناسایی و مفهوم پردازی پیامدهای تفکر استراتژیک در ۲۸ صفحه با فرمت word یعنی doc و docx همچنین pdf آماده خرید و دانلود می باشد. توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

مقدمه تحقیق: در اواسـط دهـه ١٩٨٠ اثـربخش نبـودن فراینـد برنامـه ریـزی اسـتراتژیک ، بسـیاری از متخصصان حوزه مدیریت استراتژیک را بر مقوله ای بنـام «تفکـر اسـتراتژیک » متمرکـز نمود. مبرهن است امروزه محیط پیرامون سازمان بسیار پیچیـده تـر و پویـاتر از گذشـته بوده و تامین منابع مورد نیاز برای کسب و تداوم مزیت رقابتی بسیار دشوارتر از گذشـته شده است . در این دوران سازمانها نه بدنبال همراستایی با تغییرات حادث ، بلکـه بـدنبال تاثیرگذاری و هدایت روند تغییرات می باشند که ایـن مهـم مسـتلزم شناسـایی و احـراز شایستگی های مورد نیاز برای ارائه ارزشی فراتر از انتظـار مشـتری مـی باشـد کـه بـزعم بسیاری از اندیشمندان ، تفکر استراتژیک یکی از این قبیل شایستگی ها مـی باشـد. تفکـر استراتژیک توانایی نگاه به آینده سازمان و تمرکز بر وابستگی های متقابل کلیدی سازمان و محیط پیرامون آن می باشد(کردنائیج ، ١٣٩۶، ص ١). بون ١ (٢٠٠١) تفکر اسـتراتژیک را عبارت از روشی برای حل مسائل استراتژیک معرفی می کند که رویکردهای منطقی و همگرای برنامه ریزی سنتی را با فرآیندهای اندیشیدن خلاق و واگـرا تلفیـق مـی نمایـد.

بزعم ایشان فقدان تفکراستــراتژیک در میان مدیران عالی ، کمبود اساسی سازمانها بوده و برخورداری از آن ، لازمه ماندن در محیط متلاطم و جهانی امروزی مـی باشـد. لیـدکا٢ (١٩٩٨) نیز معتقد است برخورداری از مهارت های تفکر استراتژیک ، موجـب توانمنـدی سازمان در ایجاد ارزش خاص برای مشتریان، رقابت پـذیری و انعطـاف پـذیری در مقابـل تغییرات می شود. مرور نظام مند مطالعات ۴٠ سال اخیر حوزه تفکـر اسـتراتژیک نشـان داد علـی رغـم اجماع بر نقش بسزای تفکر استراتژیک در تحقق نتایج سازمانی ، اکثر مطالعات به تبیین ماهیت و عوامل تاثیرگذار بر ظهور و توسعه تفکر استراتژیک پرداخته و مطالعاتی که بـه تبیین پیامدهای تفکر استراتژیک پرداخته باشـند، اولا از نظـر تعـدادی بسـیار محـدود هستند؛ ثانیا نگاه کلانی به موضوع نداشته اند. عمده این قبیل مطالعات ، تنها یک معیـار مالی برای سنجش عملکرد در نظر گرفته اند و این در حالیسـت کـه مطالعـات اخیـر در مورد عملکرد سازمان ، هم بر جامعیت و هم بر توازن معیارها و شاخص های معرف نتایج سازمانی تاکید دارند. همچنین نتایج برخی مطالعات نیـز رابطـه مشخصـی میـان تفکـر استراتژیک و عملکرد سازمانی شناسایی ننمودند. بر این اساس و با اعتقاد بر این مهم که تبیین و شفاف سازی پیامدهای یک مقوله سازمانی می تواند به نحـو مـوثری اهمیـت آن مقوله را تداعی نموده و پرداختن به آنرا در دستور کار تصمیم گیرنـدگان سـازمانی قـرار دهد، طی مطالعه حاضر تلاش شد تا با بکارگیری استراتژی نظریه داده بنیاد چندگانـه ٣ (MGT) به پیکربندی مدلی برای تبیین پیامدهای تفکراستراتژیک پرداخته شـود. MGT که به نوعی روش تکمیلی و توسعه یافتـه نظریـه داده بنیـاد(GT) مـی باشـد، بـا ترکیـب رویکردهای قیاسی و استقرایی ، چارچوب جامعی بـرای توسـعه نظریـه فـراهم مـی آورد… ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله شناسایی و مفهوم پردازی پیامدهای تفکر استراتژیک با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.