تحقیق طراحی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارزش های سازمانی


در حال بارگذاری
۲۰ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
613 کیلوبایت
19 صفحه
1731 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

تحقیق طراحی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارزش های سازمانی در ۱۹ با فرمت word یعنی doc و docx همچنین فرمت pdf در اختیار شما علاقمندان قرار می گیرد.

مقدمه مقاله: یکی از مواردی که همه سازمان ها به آن توجه دارند، موضوع منابع انسانی است (حمزه و همکاران ،٢٠١٣). در دنیای کنونی مهمترین عامل توسعه و پیشرفت ، نیروی انسانی هـر سازمان است (جرجیس و همکاران ،٢٠١۴). گزارش توسعه جهانی (١٩٩٨) برای اولـین بار، سطح توسعه یافتگی جوامع را به اعتبار میـزان نقـش انسـان در خلـق ارزش افـزوده جدید، مورد بازنگری قرار داده است . امروزه توسعه منابع انسانی هدف سازمان ها اسـت و استقرار چنین توسعه ای در اولویت قرار دارد. در طراحی مدل های توسعه منـابع انسـانی عوامل مختلفی را می توان دخیل کرد که از آن جمله ارزش های سـازمانی اسـت . دیـری است که مفهوم ارزش و ارزش های سازمانی وارد قلمرو سازمان و مدیریت شده است ؛ در ایران نیز، این موضوع ، به تدریج و همسو با ترویج مدل های برنامه ریزی استراتژیک و بـاز شدن پای مشاوران مقوله استراتژی به حوزه ی سازمان ها، و نیز ظهور ارزش هـا در کنـار چشم انداز و ماموریت سازمان ، رخ نموده اند (علیزاده ، ١٣٩۴). ایده هایی نظیر مـدیریت بر مبنای ارزش ، که تلاش می کنند با تکمیل رویکرد مدیریت بر مبنای هدف ، سازمان را در دستیابی به اهدافش یـاری کننـد، بعـدها مطـرح شـد (لاجـارا و همکـاران ، ٢٠١۶). ارزش های سازمانی مشخص می کنند که چه چیزهایی برای سازمان مهم است و بایستی کسب و کار را با رعایت آن ها دنبال کرد (سـلطانی ، ١٣٨٩). جنسـن بـه نقـل ازاسـتاس وتاجیس معتقد است سازمان های امروزی برای موفقیت باید ارزش های منحصر به فردی داشته باشند (استاس و تاجیس ، ٢٠١١). ارزش ها تعیین کننده اساسی طرز فکر و رفتار کارکنان در محل کار می باشند (روکیچ ، ١٩٧٣)؛ در واقـع ارزش هـای سـازمانی بـه هـر مفهوم یا ایده ای گفته می شود که در سازمان دارای حرمت و احترام بالایی در نزد اعضـا سازمان بـوده و فلسـفه ، فراینـدها و اهـداف سـازمان را شـکل دهـد. هـدف بسـیاری از سازمان ها، حفظ و بکارگیری ارزش ها در عمل و آشکار کـردن آن هـا در درون و بیـرون سازمان است (گروسگر و همکاران ، ٢٠٠۵). الگوهای تعالی سـازمان از جملـه مهمتـرین الگوهایی هستند که بر مبنای ارزش های محـوری سـازمان تشـکیل شـده انـد. وربیـتن (٢٠٠٨) معتقد است تعالی سازمانی به دنبال مجموعـه ای از ارزش هـای سـازمانی نظیـر صداقت ، روراستی با ذی نفعان ، قابلیت اعتماد، تعهـد مـدیریت ، تـلاش ایثارگرانـه بـرای بهبود، و … به وجود می آید (کیم و همکاران ، ٢٠١٠). توسعه کارکنان ، بخش مهمی از تلاش هـای سـازمان بـرای بهبـود کیفیـت ، مانـدگار کردن کارکنان کلیدی سازمان ، رویارویی با چالش های ناشی از رقابت جهانی و تغییـرات اجتماعی و اعمال تغییرات در طراحی کار است . امروزه سازمان ها به افـرادی نیـاز دارنـد که بتوانند در یک جهان پیچیده و پیشرفته هوشمندانه عمل کنند (فرهنگ و همکاران، ١٣٩٠). کارکنان توسعه یافته ، با تسهیم دانش خود در بین سایر کارکنان و بخـش هـای مختلف ، زمینه توسعه سازمان را فراهم می آورند (رجبی و همکاران ، ١٣٩۵).

یکی از چالش هایی که سازمان های امروز با آن روبه رو هستند، ضعف در جاری سازی ارزش های سازمان است . تقریبا حدود ٧٠ درصد شکست مدیران ارشد اجرایی در آمریکا، نه به خاطر ضعف آن ها در فرموله کردن راهبرد، بلکه بـه دلیـل موفـق نشـدن آن هـا در پیاده سازی راهبری هایشان بر مبنای ارزش های سازمان بودن است (جیـب ، ٢٠٠۶). بـا این وجود تنگناهایی پیش روی رفتارهای مبتنی بر ارزش هـای سـازمانی وجـود دارد؛ از جمله : شعاری بودن ارزش ها، نبود درک مشـترک از ارزش هـا در بـین مـدیران ، مشـکل تبدیل ارزش ها به رفتارهای عملیاتی و …. . تنگناهای یاد شده و بسیاری از مسائل دیگـر موجب شده است که سازمان های امروزی کمتر به دنبال بکارگیری عملیاتی ارزش ها در بخش های مختلف سازمان باشند (سلطانی ، ١٣٨٩). توسعه نظام بیمه سلامت ایـران همانـا یکـی از مهمتـرین فـرامین مـورد تاکیـد در سیاست های کلی نظام ، قانون برنامه پنجم توسعه و نیز یکـی از اهـداف اصـلی سـازمان بیمه سلامت ایران می باشد. با تشکیل این سازمان ، یکی از بزرگترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی کشور به عهده آن گذاشته شده و زمینه تحقـق اهـداف بلنـدی چـون عـدالت محوری ، ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات سلامت ، کـاهش پرداخـت از جیـب بیمـه شدگان ، رفع همپوشانی بیمه ای ، و بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجـاع در سراسر کشور فراهم شده است ؛ بنا براین ، سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان یکی از مهمترین مصوبات دولت در راستای اجرای بند (ز) ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه به ارایه خدمات درمانی یکسان به بیمه شدگان درسراسر کشور می پردازد. با توجه بـه ایـن مقدمه ، هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که مدل توسعه منـابع انسـانی مبتنی بر ارزش های سازمانی در بیمه سلامت استان فارس (ایران ) چگونه است؟… ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله تحقیق طراحی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارزش های سازمانی با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.