تحقیق طراحی مدل مدیریت استعدادها در صنعت بانکداری


در حال بارگذاری
۲۶ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
2 مگابایت
28 صفحه
1481 بازدید
۷۰۰ تومان
خرید

دانلود مقاله با عنوان طراحی مدل مدیریت استعدادها در صنعت بانکداری. این تحقیق در ۲۸ صفحه با فرمت word و pdf برای خرید آماده است. قبل از خرید مقررات را مطالعه نمایید. چکیده مقاله : سازمانهای موفق دنیا در راستای حفظ سرمایٔە انسانی شایسته بعنوان یک منبع کمیاب و ارزشمند سازمانی و بمنظور تضمین تداوم عملکرد پایدار خود، به موضوع شناسایی و توسعه کارکنان مستعد توجه اساسی دارند. پژوهش حاضر با هدف “طراحی مدل مدیریت استعدادها برای صنعت بانکداری و تعیین ابعاد و مولفههای مربوطه و نیز اولویتبندی آنها” انجام گرفته است. نخست؛ ادبیات و پیشینه موضوع مدیریت استعداد بطور جامع مطالعه و با بهرهگیری از نتایج حاصله، الگوی اولیه طراحی گردید. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و روش تحقیق آن ترکیبی اکتشافی میباشد. در ادامه مصاحبه نیمهساختاریافته عمیق و هدفمند با ١۵ نفر از مدیران و متخصصین بانکی و نیز خبرگان دانشگاهی انجام و داده های حاصل با روش تحلیل محتوا، مورد تحلیل قرار گرفته و ابعاد و مولفههای موضوع مشخص گردید. سپس از پرسشنامه محقق ساخته به منظور تأیید و اولویتبندی ابعاد و مولفهها استفاده گردید. روایی ابزار پژوهش از بعد محتوا و پایایی آن به کمک ضریب آلفای کرونباخ سنجش شد. پرسشنامه موردنظر میان ١۶۴ نفر از مدیران، روسا و معاونین ادارات ستادی سه بانک رفاه کارگران، ملی و سامان توزیع و بمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از شیوه مدل معادلت ساختاری و نرمافزار Smart PLS٣ استفاده گردید. بر اساس نتایج، ٩ بعد و ٨٠ مولفه شناسایی و اولویتبندی شدند. در این خصوص بترتیب عوامل نگهداشت استعداد، نتایج مدیریت استعداد، استراتژی استعداد، روشهای توسعه استعداد، ویژگیهای استعداد، شیوههای جذب و انتخاب استعداد، ارزیابی استعداد، ویژگیهای صنعت بانکداری و فرهنگ سازمانی در تبیین مدل مدیریت استعدادها در صنعت بانکداری نقش معنادار دارند.

واژههای کلیدی: استعداد، مدل، مدیریت استعدادها، صنعت بانکداری

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله

امروزه گزاره »منابع انسانی مهمترین مزیت رقابتی و سرمایه سازمانی است« به یک گزاره مسلم و قطعی، جهانشمول و مورد پذیرش همگان بدل گشته است؛ به همین دلیل بر نقش ارزشمند افراد در سازمان تأکید شده و مدیریت مطلوب آنها بسیار مهم و حساس تلقی میشود. در وضعیت رقابتی موجود سازمانها و در محیطی که تغییرات پیاپی و ضرورت نوآوریهای مستمر اصلیترین ویژگی آن است، تنها سازمانهایی موفق به کسب سرآمدی خواهند شد که نقش استراتژیک منابع انسانی خود را درک نموده و افرادی توانمند، ماهر و دانشمحور در اختیار داشته باشند؛ بدین دلیل لزوم حرفهای بودن سیستم مدیریت منابع انسانی سازمان مورد توجه قرار گرفته و بر طراحی فرایند جامعی از مدیریت استعدادها تأکید میشود. از اینرو، در محیط پویای امروز، سازمانها میبایست بر سرمایههای انسانی خود به طور مستمر سرمایهگذاری نموده و نخبگان را به منزلٔە منابع ارزشمند سازمان، به درستی مدیریت کنند)١(. چنانکه سازمانها بر پایٔە مهارتها و استعدادهای کارکنان خود با هم رقابت میکنند و میدانند که با جذب و نگهداشتن بهترین و با استعدادترین کارکنان، سازمان میتواند به بالترین سهم بازار رسیده و سود خود را افزایش دهد (٢). در چند سال اخیر به ویژه در یک دهه گذشته، صنعت بانکداری پا به عرصه تغییر و تحولت کلن نهاده است. یکی از این تحولت بنیادی، حرکت در مسیر بانکداری الکترونیک و مجازی بوده است (٣). همچنین در اقتصاد جهانی، اهمیت فرآینده نوآوریهایی نظیر استفاده گسترده از تکنولوژیها، گستره کسب و کار بانکی را تغییر داده است. تکنولوژیهای مالی ١ به یک بخش جداییناپذیر صنعت بانکداری تبدیل شدهاند و استارت آپها حوزه فعالیت خود را با ورود به فعالیتهای بانکی، که در گذشته تحت پوشش بانکها بود، گسترش دادهاند)۴(. بانکداری امروز؛ شیوههای نو، مشتریمداری مؤثر، ارائه فناوریهای نو، سرویسدهی و خدمات مورد نظر مشتری را میطلبد و هر بانکی در این امور موفقتر عمل کند، در بازار رقابتی موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه، دوام و بقای بیشتر با بهرهوری بال خواهد شد)۵(. در بانکها و مؤسسات مالی اغلب خدمات توسط نیروی انسانی ارائه میشود و ارائه خدمات گسترده و نوین بانکی در سطح استانداردهای جهانی، مستلزم داشتن کارکنانی مستعد و آموزش دیده است. در بعد فنی، کارکنان باید توانایی استفاده از تکنولوژی جدید را داشته و در شغل خود حرفهای باشند، در بعد انسانی، کارکنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان در تعامل و ارتباط باشند و در بعد ادراکی نیز نیروی انسانی شاغل باید به شناسایی، تجزیه و تحلیل و حل مشکلت مشتریان بپردازد (۶) … ادامه مطلب در فایل اصلی پس از خرید در دسترس است.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق مقاله طراحی مدل مدیریت استعدادها در صنعت بانکداری با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.