تحقیق طراحی مدل پویای ارزیابی نوآوری در سازمان


در حال بارگذاری
۲۲ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
3683 کیلوبایت
23 صفحه
1344 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

یک تحقیق (Research) با عنوان طراحی مدل پویای ارزیابی نوآوری در سازمان در ۲۳ صفحه با فرمت word یعنی doc و docx همچنین فرمت pdf در ضمن مشخصات نویسندگان مقاله درون فایل قید شده است.

چکیده مقاله (article)

با توجه به تغییرات سریع در محیط های سازمانی ، رقابت پذیری و بقای نهایی یک سـازمان به توانایی آن در ایجاد نوآوری در سازمان بستگی دارد. نوآوری میتواند منجـر بـه موفقیـت تجاری و امکان رهبری بازار گردد و برای ذینفعان ایجاد ارزش نماید و در نهایت باعث رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی در سطوح مختلف گردد. با توجه به اهمیت نوآوری و نقش آن جهت بقای سازمان در محیط پویا و رقابتی امروزی ، مقاله حاضـر بـا هـدف ارائـه مدلی جهت ارتقای سیستم ارزیابی نوآوری در صنعت خودرو به روش توصیفی و با رویکـرد مدلسازی انجام شده است . در این مقاله به بررسی پژوهش های انجام شده در زمینه نوآوری پرداخته و در نهایت دو بعد اصلی یعنی نوآوری تکنولوژیکی و مـدیریتی شناسـایی شـدند. سپس شـاخص هـای کلیـدی ایـن دو بعـد در ارزیـابی نـوآوری اسـتخراج شـدند. نظـرات کارشناسان و خبرگان در مورد شاخص ها و ارتباط میان آنها از طریق ارائه پرسشنامه و نیـز مصاحبه با آنها و نیز تحلیل تم جمع آوری شد. خبرگان شامل ١۶ تـن از مـدیران فنـاوری شاغل در صنعت خودرو و نیز اساتید دانشگاهی بودند کـه در زمینـه نـوآوری و تکنولـوژی تخصص داشتند. درنتیجه با توجه به شاخص ها و ارتباطات میان آنها، مـدلی جـامع جهـت ارزیابی نوآوری با تأیید خبرگان این امر ارائه شده اسـت . ایـن مـدل مـی توانـد بـه مـدیران شرکت های خودروسازی در ارتقای سطح نوآوری در سازمانشان کمک نماید.

واژگان کلیدی : نوآوری ، نوآوری تکنولوژیکی ، نوآوری مدیریتی ، ارزیابی نوآوری ، نوآوری در سازمان

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله (article introduction)

مسأله تغییر و تحول یکی از مسائل مهم و حیـاتی اسـت کـه همـواره سـازمان هـا را بـا چالش هایی مواجه می سازد. نوآوری به عنوان یک ابزار کارآمد برای رویارویی و سازگاری سازمان با محیط پویای موجود است و به آنها کمک می کند تا بتوانند با انعطاف پـذیری مناسب ، به تغییرات پیرامون خود به موقع و به صورت صحیح پاسخ دهند. در واقع یکـی از مهمترین و در عین حال پیچیده ترین مسائلی که سازمان ها با آن رو بـه رو هسـتند، مسأله نوآوری است . نوآوری می تواند خلق ، توسعه و پیاده سازی ایده هـای جدیـد بـرای معرفی محصـولات ، فراینـدها و اسـتراتژی هـای جدیـد باشـد یـا بـه صـورت بهبـود در محصولات ، فرایندها و استراتژی های فعلی باشد که در آخر منجر به موفقیـت تجـاری و امکان رهبری بازار گردد و برای ذینفعـان ایجـاد ارزش نمایـد و در نهایـت باعـث رشـد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی گردد (کاتز، ٢٠٠۶). بـا وجـود آنکـه همگـان در سرتاسر جهان ، در زمینه اهمیت نوآوری و نیز نقش حیاتی آن در رشد، موفقیت و بقـای سازمان ها هم عقیده هستند، اما مطالعات اخیر در این زمینه ، نتایج ناامیدکننده ای را در برداشته است و در بسیاری موارد علی رغم صرف هزینه های گزاف ، تـلاش هـا در جهـت نوآوری با شکست مواجه بوده اند. در نتیجه پند گرفتن از شکست های گذشـته ، ممکـن است به موفقیت های عظیم در آینده منجر شود. نوآوری عاملی حیاتی برای سازمان ها به منظور ایجاد مزیت رقابتی در محیط پویای کنونی محسوب می شود و نیز نقشی مهم در توسعه اقتصاد نوین کشورها ایفا می کند. امروزه سـنجش تغییـرات بـرای کسـب و کـار، تحقیقات و سیاست گذاری اهمیت فزاینده ای یافته است . سرمایه گذاری در نوآوری ، برای استفاده مفید از منابع ، افزایش بهره وری ، گسترش تجارت جهانی و بالا بـردن سـطح رفـاه فردی و اجتماعی و یا به عبارت دیگر سطح استانداردهای زندگی لازم می باشد (جیم گومز و همکاران ، ٢٠١۶). با ورود به هزاره جدید و با توجه به تغییرات سریع در صنعت فنـاوری در سراسر دنیا، رقابت پذیری و بقای نهایی یک سازمان بـه توانـایی آن در توسـعه و تولیـد محصولات و خدمات جدید و نوآورانه وابسته می باشد. کشورهای جهان با تکیه بر نـوآوری ، در پی افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی هستند و یکی از دلایل عمده این توجه ، وجود رقابت فزاینده بین جوامع است . در سال های اخیـر بـا ظهـور اقتصـاد دانـش محـور، نوآوری نقش حیاتی تری در تحول ساختارهای اقتصادی و اجتماعی پیـدا کـرده اسـت ، بـه طوری که در بعضی از مقاله ها از اقتصادهای پیشرفته امروزی به عنوان اقتصادهای مبتنـی بر نوآوری یاد می شود .علاوه بر این ، در نیم قرن گذشـته سیاسـت گـذاران علاقـه و توجـه فزاینده ای به توسعه سیاست های نوآوری مبتنی بر دانش به عنـوان نیـرو محرکـه توسـعه اقتصادی پیدا کرد ه اند (برین پائول کوزارینو ٢٠١٧). نوآوری نیروی محرک اصلی برای کارآفرینی و رشد است و شرکت های کارآفرین بـر اساس تعهدشان به نوآوری شناخته می شوند. مدیریت نوآوری برای توسعه شرکت هـا بـه طور گسترده ای در نظر گرفته می شود و به عنوان یـک دسـتور بـرای رشـد اقتصـادی و موفقیت طولانی مدت شرکت هاست . نوآوری های سازمانی و مـدیریتی از عناصـر بسـیار مهم در توسعه شرکت ها و محصـولات و فرآینـدهای آن هسـتند. نـوآوری مـدیریت بـه نوآوری در سیستم های مدیریت ، مـدیریت دانـش و فعالیـت هـای حمـایتی اشـاره دارد.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله تحقیق طراحی مدل پویای ارزیابی نوآوری در سازمان با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.