رابطه جذابیت برند کارفرما و گرایش به مهاجرت : مطالعه نقش تعدیل گر امکان مهاجرت


در حال بارگذاری
۱۶ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
396 کیلوبایت
20 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

تحقیق رابطه جذابیت برند کارفرما و گرایش به مهاجرت : مطالعه نقش تعدیل گر امکان مهاجرت در ۲۰ صفحه با فرمت وُرد word, doc, docx, pdf آماده خرید و دانلود است. توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

مقدمه:

امروزه ، پیشرفت کشورها در گرو تربیت انسانهای کارآمد و به کارگیری قابلیت هـای آنـان است . اندیشه انسان های خلاق و با انگیزه گنجینه ای گرانبهاست کـه در صـورت توجـه و بهره برداری درست از آن ،توسعه جامعه ممکن می شود. به دلیل نقش مهم عامل انسـانی در پیشرفت کشورها، توجه به نیازها و تأمین نظر این قشر اهمیت زیـادی دارد. چنانچـه در نتیجه بی توجهی به نیروی انسانی کارآمد چنین ثروت عظیمـی بـه راحتـی از دسـت رود، زیان حاصل جبران پذیر نیست و نتایج آن در تمـام ابعـاد توسـعه کشـور مشـاهده خواهد شد. پدیده مهاجرت مغزهـا بـویژه نخبگـان علمـی در سـال هـای اخیـر، یکـی از مهـم تـرین نگرانی های کشورهای کمتر توسعه یافتـه و حتـی پیشـرفته بـوده و در دو دهـه اخیـر، رشـد چشمگیری داشته است . در این پدیده افـراد متخصـص در علـوم و فنـون ، نوابـغ و نخبگـان ، متفکران ، نویسندگان ، هنرمندان ، صنعتگران ، مخترعـان و پزشـکان از یـک کشـور بـه کشـور دیگر(بیشتر کشورهای توسعه یافته ) مهاجرت می کنند. در این نوع مهـاجرت عوامـل کشـش ، بیشتر از عوامل فشار در امر مهاجرت دخالت دارند؛ بـه عبـارت دیگـر بـا شکسـت جوامـع در برآوردن نیازهای شـهروندان نخبـه شـان کـه ابعـاد گونـاگون امنیتـی ، اجتمـاعی ، اقتصـادی ، سیاسی ، علمی و فرهنگی را دربرمی گیرد، جذابیت های قـوی ممالـک توسـعه یافتـه ، زمینـه و بستر این فرایند را فراهم می سازد(حسنی ،١٣٩۴،ص ۵١). بـر اســاس آمــار ســازمان بـین – المللی مهاجـرت (٢٠١٨) بیش از ٢۵٧/٧ میلیـون نفـر از مـردم جهــان مهاجــر هســتند، بـه این معنا کــه خـارج از کشــور محــل تولــد خــود زندگــی مـی کننـد (٢٠١٨,International Organization for Migration). همچنین در نتایج پیمایش موسسه گالوپ که بین سـال – های ٢٠١٣ تا ٢٠١۶ در ١۵۶ کشور انجام شد، در مقایسه با مطالعه قبلی بـین سـالهای ٢٠١٠ تا ٢٠١٢، اعلام شده که تعداد مهاجران بالقوه بیش از ٧٠٠ میلیون نفر است ، یعنی حـدود ١۴٪ جمعیت دنیا تمایل به مهاجرت دارند و نکته حائز توجه این کـه ۵٠ درصـد کـل مهـاجران دنیا از کشورهای درحـال توسـعه بـه کشـورهای توسـعه یافتـه مهـاجرت کـرده انـد و مـابقی مهاجرت ها بین کشورهای توسعه یافته صورت گرفته است . همچنین ٣۵ درصد کـل مهـاجران را مهاجران با مهارت بالا و دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل می دهنـد کـه حـاکی از سـهم بالای این دسته از مهاجران است (٢٠١٧,Gallup). ادامه مطلب در متن اصلی مقاله پس از خرید قایل مشاهده است.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق رابطه جذابیت برند کارفرما و گرایش به مهاجرت : مطالعه نقش تعدیل گر امکان مهاجرت با پشتیبانی #کولداکس در میان بگذارید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.