رغبت مشتریان به مسابقات اینستاگرامی : مفهوم سازی و توسعه ابزار اندازه گیری


در حال بارگذاری
۲۰ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
596 کیلوبایت
23 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

تحقیق رغبت مشتریان به مسابقات اینستاگرامی : مفهوم سازی و توسعه ابزار اندازه گیری در ۲۳ صفحه آماده خرید و دانلود می باشد. فرمت word یعنی doc و docx همچنین فرمت pdf از مقاله آماده سازی شده است که پس از خرید و دانلود تحقیق، قابل مشاهده است.

مقدمه تحقیق: برای مطالعه بازاریابی رسانه های اجتماعی ، محققین نیازمنـد معیارهـایی بـرای ارزیـابی موفقیت یا عدم موفقیت فعالیت های شرکت ها در رسانه های اجتماعی می باشند. در بـین معیارهای بالقوه موجود برای ارزیابی برنامه های رسانه های اجتماعی ، رغبت بـه صـورت قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته است . بر این اساس ، رغبت مشـتریان در رسـانه هـای اجتماعی تبدیل به یکـی از اهـداف اصـلی متخصصـین حرفـه ای بازاریـابی شـده اسـت (٢٠١٨ ,Nair &Lee, Hosanagar,  ;٢٠١۶ ,Malthouse &Calder, Isaac, ). بسـیاری از محققین ، بازاریابان و آژانس های تبلیغاتی از رغبت به عنوان شاخص حیاتی برای ارزیابی موفقیت کمپین های دیجیتال یاد می کنند. با بررسی مطالعاتی که تعریفی از مفهوم رغبت در رسانه های اجتماعی ارائه داده انـد، می توان تعاریف ارائه شده را در چهار گروه دسته بندی نمـود. اولـین گـروه از محققـین (٢٠١۴ ,Brodie &Hollebeek, Glynn,  ;٢٠١١ ,Jin &Cheung, Lee,  ,e.g.) تعـاریفی از رغبت مشتری به پلتفورم های شبکه های اجتماعی آنلاین (نظیر فیسبوک و توئیتر) ارائه نمـوده انـد. دومـین گـروه  ,Dessart ;٢٠١٣ ,Hollebeek &Brodie, Ilic, Juric,  ,e.g.) (٢٠١۵ ,Morgan-Thomas &Veloutsou,  نیز، رغبت مشتری به جوامع آنلاین برند موجود در شبکه های اجتماعی را مفهوم سازی نموده است . گروم سوم (٢٠١٢ ,Reitz ,e.g.) نیز بر مفهوم سازی رغبت به صفحه رسمی برند در یک شبکه اجتمـاعی تمرکـز نمـوده اسـت .

آخرین گروه (٢٠١۶ ,Dabrowski &Schivinski, Christodoulides,  ,e.g.) نیز تعاریفی برای رغبت مصرف کننده به مطالب مرتبط با برند در رسانه های اجتماعی ارائه نموده اند. با این حال ، با توجه به اطلاعات در دسترس ، تا به امروز هیچ مطالعه ای به مفهوم سازی رغبـت مشتریان به مسابقاتی که برندها برای فعـال سـازی مخاطبـان در شـبکه هـای اجتمـاعی برگزار می کنند، نپرداخته است . این درحالی است که امروزه برندها مسابقات متعددی را برای تعامل با مشتریان در بستر شبکه های اجتماعی برگـزار مـی کننـد و در ایـران نیـز مسابقات اینستاگرامی زیادی توسط برندها برگزار می شـود. بـا ایـن حـال ، بـا توجـه بـه اطلاعات در دسترس ، هیچ مطالعه ای بر روی مسابقات برندها در رسانه های اجتمـاعی و به طور خاص مسابقات اینستاگرامی انجام نشده است . در این مقاله ، این شـکاف نظـری مورد توجه قرار گرفته و بر مفهوم رغبت به مسابقات اینستاگرامی تمرکز شده است. علاوه بر این ، عملیاتی کردن یا اندازه گیری سازه ها یکی از پایه های بنیادین پـژوهش و آزمون نظریـه در علـوم رفتـاری مـی باشـد (٢٠٠٣ ,Sharma &Netemeyer, Bearden, ). چندین ابزار برای سنجش رغبت در بافت رسانه های اجتمـاعی وجـود دارد؛ امـا، از ایـن ابزارها برای اندازه گیری رغبت مصـرف کننـدگان بـه کـانون هـای تمرکـز مختلـف نظیـر پلتفورم های شبکه های اجتماعی (٢٠١۴ ,.Hollebeek et al)، جوامع آنلاین برند  Dessart) (٢٠١۵ ,.et al، صفحات برندها در شبکه های اجتماعی (٢٠١٢ ,Reitz) و محتوای مرتبط بـا برند در رسانه های اجتماعی (٢٠١۶ ,.Schivinski et al) استفاده شده اسـت . بـا توجـه بـه اطلاعات در دسترس ، هیچ ابزاری برای اندازه گیری رغبـت مصـرف کننـده بـه مسـابقات اینستاگرامی وجود ندارد. به منظور پرنمودن شکاف موجود در ادبیات موضوع ، در اینجـا پرسشنامه ای برای اندازه گیری رغبت مصرف کننده بـه مسـابقات اینسـتاگرامی ایجـاد و توسعه داده شده… ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله رغبت مشتریان به مسابقات اینستاگرامی : مفهوم سازی و توسعه ابزار اندازه گیری با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.