ریشه های فساد اداری در سازمان های دولتی ایران


در حال بارگذاری
۱۷ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
836 کیلوبایت
36 صفحه
1938 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

مقاله ریشه های فساد اداری در سازمان های دولتی ایران در ۳۶ صفحه با فرمت word, doc, docx, pdf آماده خرید و دانلود است. توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

مقدمه: فساد یک مشکل جهانی است ، گزارش سـازمان شـفافیت بـین المللـی ١ در زمینـه فسـاد کشورها در سال ٢٠١۶ میلادی نشان می دهد که تقریبا دو سوم از ١٧۶ کشور جهـان از نظر شاخص فساد اداری در جایگاهی پایین تر از نقطه میانی شاخص های جهانی که بین صفر تا ١٠٠ تعیین شده است ، قرار دارند (سازمان شـفافیت بـین المللـی ، ٢٠١۶). نظـام اداری ما نیز مدت هاست که از بیماری «فساد اداری » رنج می برد (زاهدی ، ١٣٨٨). نتایج شاخص های اندازه گیری بین المللی میزان فساد در ایران ، نشان مـی دهـد کـه کشـور در جایگاه مناسبی قرار ندارد (سازمان شفافیت بین المللی ، ٢٠١۶). «گزارش هـای آمـاری و پژوهش های انجام شده در مورد میزان فساد اداری ایران » نشان می دهد با وجود «تأکید اسناد فرادستی و الزامات قـانونی کشـور٢»، همچنـان اجـرای برنامـه سـلامت اداری بـا چالش های جدی روبرو است (عابدی جعفری ، ٨٩ و ٩٠). فساد اداری از طریـق هـدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرسـت ، زمینـه رکود در تمام ابعاد را فراهم می کند؛ بنابراین مقابله بـا فسـاد در عرصـه اداری ضـرورتی جدی و انکارناپذیر اسـت (عبـاس زادگـان ، ١٣٨٣). بـه عبـارتی فسـاد از عوامـل اصـلی بازماندن سازمان ها و نهادها از دستیابی به اهداف و از موانـع اساسـی رشـد سـازمان بـه شمار می آید (فریش ٣، ١٩٩۴؛ پیلای ٢٠٠۴،۴). در حقیقـت فسـاد اداری ماننـد عفـونتی است که اگر به پیکر سازمان راه یابد، اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی کرده و از کــار مــی انــدازد و چــه بســا گســترش ایــن عفونــت پیکــره ی جامعــه را فاســد کنــد (هریسون ٢٠٠٣،۵). مطالعات انجام شده در ایران بـدون آنکـه بـه «چیسـتی » فسـاد اداری بپـردازد، بـه «چگونگی » وقوع فساد اداری در قالب عوامل مـؤثر در بـروز آن پرداختـه انـد، همچنـین «چرایی » ایجاد آن به صورت نظری امری است که در تحقیقـات پیشـین مغفـول مانـده است . از این رو این پژوهش درصدد است «هستی شناسـی ۶» فسـاد اداری در ایـران را بـا تأکید بر فهم ریشه های فساد، در قالب یک الگوی نظری مورد مطالعه قرار دهد تا پایه ای نظری برای مطالعات بنیادی و کاربردی در این حوزه فراهم آید. سـهم ایـن پـژوهش بـا روی آوری هستی شناسانه می تواند شیوه نویی در علـوم انسـانی بـه موضـوعات و مسـائل به شمار آید. نگاه عام این پژوهش مدعی است می تواند بـرای تحقیقـات آتـی الگـویی را … ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق ریشه های فساد اداری در سازمان های دولتی ایران به پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.