مقاله سازمان مانا کاربرد مدل سیستم های مانا VSM در طراحی ساختار سازمانی


در حال بارگذاری
۲۲ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
1842 کیلوبایت
31 صفحه
1934 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

مقاله با عنوان سازمان مانا کاربرد مدل سیستم های مانا VSM در طراحی ساختار سازمانی در ۳۱ صفحه با فرمت word یعنی doc و docx همچنین فرمت pdf منتشر شده است.

چکیده مقاله:

ساختار سازمانی متناسب ، یکی از عوامل اساسی جهت دستیابی سازمان به اهـدافش و رویارویی با چالش های محیطی محسوب می شود. مدل های طراحی ساختار باید طوری باشد که پیچیدگی ذاتی محیط و پیچیدگی روابط بـین ذی نفعـان را درک کنـد و در تمامی شرایط با تغییرات محیطی منطبق باشد. یکـی از مـدل هـایی کـه قابلیـت درک تغییـرات محیطـی را دارد، مـدل سیسـتم هـای مانـا (VSM)  مـی باشـد کـه ریشـه در سایبرنتیک سازمانی دارد. این مدل ، طرحی کلی و عام برای کمک به طراحـی سـاختار سازمانی به شمار می رود. انگاره این مدل آن است که وجود زیر سیستم های مشخصـی در سازمان و روابط بین این زیر سیستم ها می تواند سازمان را به سمت مانایی و توانایی بقا در محیط متغیر سوق دهد. در پژوهش حاضـر از ایـن مـدل و روش شناسـی پـنج مرحله ای آن جهت عارضه یابی ساختار سـازمانی سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان استفاده شده است . به کار گیری روش شناسـی فـوق نشـان داد کـه در  ایـن سـازمان مجموعه ای از زیر سیستم ها، کارکردها و همچنین کانال های ارتباطی جهت دسـتیابی به مانایی دارای نقص می باشند کـه رفـع ایـن نـواقص سـازمان را جهـت رویـارویی بـا چالش های محیطی و حرکت به سمت مانایی توانمند تر خواهد کرد.

واژگان کلیدی : سـاختار سـازمانی ؛ مـدل سـازی نـرم ؛ سـایبرنتیک سـازمانی ؛ مـدل سیستم های مانا (VSM)

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه

امروزه محیط پیش روی سازمان ها محیطی آشفته ، پیچیده و همـراه بـا عـدم اطمینـان است . پیچیدگی ، نتیجه فعالیت سازمان ها( همچنین افراد) در محیطی است که انباشته از روابط متعامل بین تعداد زیـادی از عوامـل اسـت . درچنـین محیطـی پیامـدهای هـر تصـمیم ، ماننـد شـاخه هـای درخـت ، بـه چنـدین انشـعاب گسـترش مـی یابد(روزنهـد، مینجرز،١٣٩٢: ٩). سیستم ها با حوادث موجود در محیطشـان احاطـه شـده انـد و بایـد ظرفیت رویارویی و سازگاری با این محیط را داشـته باشـند (٢٠٠٧ ,Leonard). انتخـاب ساختار سازمانی متناسب ، یکی از پیش نیازهای ضروری جهت سـازگاری موفقیـت آمیـز سازمان با پیچیدگی ها است . رویکردی که جهت طراحی ساختار سازمانی در این شرایط انتخاب می شود باید بتواند پیچیدگی دورنـی و بیرونـی سـازمان را درک کنـد. در واقـع اجزای ساختار سازمانی باید به گونه ای انتخاب شوند که ضمن حفظ سازگاری داخلی یـا هماهنگی ، با وضع سازمان ، یعنی اندازه و پیشینگی ، محیط فعالیت و نظـام مـورد بهـره گیری و همانندهای آن سازگار باشد( مینتزبرگ ، ١٣٩٣: ٢١). یکی از مدل هایی که اساس آن بر مبنای مدیریت پیچیدگی است ، مدل سیستم های مانا ١(VSM) است که ریشه در سایبرنتیک سازمانی که از جمله روش های ساخت دهـی به مسئله و یا مدلسازی نرم می باشد، دارد. این مدل برای اولین بار توسط اسـتفورد بـی یر٢(دهه ١٩٧٠) مطرح شد. انگاره این مدل آن است که هر سازمان بـرای دسـتیابی بـه مانایی ٣ باید فعالیت های خاصی را انجام دهد و بین این فعالیت ها نیز باید روابط معینـی برقرار باشد. منظور از مانایی ، توانایی بقا در محیط متغیر اسـت (روزنهد، مینجـرز،١٣٩٢: ٣٠٧-٣٠٨). مدل سیستم مانا بر منـابع و روابـط مـورد نیـاز جهـت حمایـت از مانـایی سازمان بیش از تمرکز بر ساختار رسمی سازمان تاکید دارد و راهـی را جهـت غلبـه بـر تاکید بیش از حد بر روابط سلسله مراتبی ارائه مـی کنـد (١٩٩٩ ,.Espejo et al). یکـی از ویژگی های اساسی این مدل مقیاس پذیری آن است . ایـن مـدل مـی توانـد بـرای انـواع سیستم ها مورد استفاده قرار بگیرد. در مدل سیستم مانا شرایط لازم جهت مانایی در هر محیط پیچیده اعم از موجود زنده ، سازمان و یا یک کشور تبیین شده اسـت (  ,Leonard ٢٠٠٩). عمومیت این مدل آن را تبدیل به یک ابزار مفهومی قدرتمند برای عارضه یابی و طراحی ساختار سازمانی نموده است (٢٠٠٨ ,Perez Rios &Schwaninger ). بی یر مصصـم … ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله تحقیق سازمان مانا کاربرد مدل سیستم های مانا VSM در طراحی ساختار سازمانی با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.