شناسایی و اولویت بندی موانع بهره مندی موثر از مکانیسم های کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل با تاکید بر آموزش سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی


در حال بارگذاری
۲۴ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
1103 کیلوبایت
30 صفحه
1502 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

یک تحقیق کامل علمی با عنوان شناسایی و اولویت بندی موانع بهره مندی موثر از مکانیسم های کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل با تاکید بر آموزش سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی در ۳۰ صفحه با فرمت word و پی دی اف pdf آماده خرید است.

چکیده مقاله

هدف کلی  این  پژوهش ، شناسایی و اولویت بندی موانع بهره مندی موثر از مکانیسم های کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد با تاکید بر آموزش سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی ، اولویت بندی آن ها و بررسی نحوه تاثیرگذاری این موانع است . پژوهش حاضر به لحاظ هدف ، اکتشافی و از نظر ماهیت موضوعی ، کاربردی – توسعه ای و روش بررسی  آن نیز  توصیفی تحلیلی  است .  همچنین نحوه گردآوری داده ها با روش آمیخته کمی و کیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی است که از طریق مصاحبه با ۴٠ نفر از خبرگان و متخصصان آشنا با انواع مکانیسم های مالی و غیرمالی کنوانسیون تغییرات اقلیم به صورت نیمه ساختاریافته هدفمند و تکمیل پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است . در مرحله اول با مطالعات اسنادی و نتایج مصاحبه با خبرگان با روش کدگذاری باز، ٢١٢ مقوله به عنوان موانع شناسایی شد که بر اساس مدل سه شاخگی در سه گروه عوامل محتوایی (رفتاری )، زمینه ای و ساختاری طبقه بندی گردیدند. سپس با حذف موارد تکراری و بررسی موارد مرتبط با موضوع پژوهش ، ۴۴ گزاره پرسشنامه استخراج شد که با انجام روایی محتوایی ، ٣۶ گزاره انتخاب و پایایی آن با آلفای کرونباخ ٠/٨١٢ تأیید گردید و اولویت بندی آسیب ها، از طریق روش دلفی فازی انجام شد. نحوه تأثیرپذیری موانع شناسایی شده با استفاده از تکنیک MICMAC و ISM نیز صورت گرفت . یافته ها بیانگر آن است که بعد از قوانین و مسائل حقوقی ملی و بین المللی ، آموزش در سطح دوم تاثیرگذاری قرار دارد. در بین مولفه های آموزش ، نبود فرآیند مناسب نیازسنجی آموزشی برای سطوح و مخاطبین مختلف ، کمبود مدرسان آشنا به مکانیسم ها و کمبود محتواهای مناسب آموزشی از جمله مسائل اولویت دار تعیین شد.

واژه های کلیدی : تحلیل موانع ، آسیب شناسی سازمانی ، آموزش محیط زیست ، تغییر اقلیم ، مدل تفسیری – ساختاری

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه (Introduction) مقاله

آموزش به فعالیت های از پیش طرح ریزی شده ای گفته می شـود کـه بـا هـدف ایجـاد یـادگیری در فراگیران به صورت کنش متقابل یا رابطه دوجانبه انجام می شود (١). آموزش سـازمانی نیـز کوشـش در جهت بهبود عملکرد کارکنان در ارتباط با انجام کار و مسائل مربوط به کلیـه مسـاعی و کوشـش هـایی است که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی ، مهارت هـای فنـی ، حرفـه ای و هـم چنـین ایجـاد رفتـار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل می آید و آنان را آماده انجام وظـایف و مسـئولیت هـای شـغلی خود می نماید (٢). از تعاریف آموزش محیط زیست نیز چنین برمی آید، این آموزش هـا در یـک  فرآینـد ساختاریافته برای گسترش اطلاعات افراد در زمینه اثرات ناشی از فعالیت های بشـر بـر محـیط زیسـت و ترویج دانش محیط زیستی و حساسیت زایی در افراد است (٣). آموزش محیط زیست ، فرآینـدی پیچیـده برای گسترش آگاهی ها، دانش و درک محیط زیست و ایجاد نگرشـی متعـادل و مثبـت نسـبت بـه آن و تقویت مهارت هایی است که به افراد در زمینه ارزیابی شرایط محیط زیست کمک می نماید (۴). در واقـع آموزش محیط زیست یک رویکرد چندرشته ای مادام العمر برای یادگیری اسـت کـه بـه شـناخت و درک بیشتر اجزای محیط زیست ، ارتباطات آن ها و تأثیر فعالیت های انسان بـر محـیط زیسـت ، منجـر خواهـد شد(۵). تغییرات اقلیم و افزایش گازهای گلخانه ای از جمله مسائل محیط زیستی است که در ابعاد متفـاوتی همچون طبیعی یا انسانی بودن منشاء این پدیده ، یا میزان تأثیر کشورهای مختلف در بـروز آن و سـهم مسئولیت های آن ها در قبال کاهش پیامدهای آن در ابعاد جهانی ، موضوع تغییر اقلیم را با چـالش هـای متعددی روبرو کرده است (۶،٧). کنوانسیون تغییر آب و هوا سازمان ملل متحد در سال ١٩٩٢ در ژوئن سال ١٩٩٢ در اجلاس جهانی زمین که در ریودوژانیروی برزیل برگزار شد، با هدف اصلی “تثبیت غلظت گازهای گلخانه ای در جو در سطحی که فعالیت های انسانی ، عملکرد سیستم آب وهوای کره زمـین را در معرض مخاطره قرار ندهد” تصویب گردید و از سال ١٩٩۴ اجرایی شده است . جمهوری اسـلامی ایـران نیز در سال ١٣٧۵ عضو این کنوانسیون شده است . در این معاهده بین المللـی ، مکانیسـم هـای مختلـف مالی و غیرمالی همچون سازوکارهای بازارمحور، انتقال منابع مالی ، فنـاوری و ظرفیـت سـازی از طریـق آموزش و جلب مشارکت مردمی به منظور ترغیب کشورهای عضو برای دستیابی بـه اهـداف کنوانسـیون مذکور در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری با تغییر اقلیم در نظر گرفته شـده اسـت (٩،٨، ١٠، ١١).

ایران یکی از آسیب پذیرترین کشـورها در برابـر تغییـر اقلـیم اسـت . در واقـع بـر اسـاس بندهای ۴.٨ و ۴.١٠ کنوانسیون تغییرات آب وهوا مبنی بر ضرورت کاهش اثرات مخرب تغییـرات اقلـیم بر کشورهای درحال توسعه ، کشور ایران به دلایلی همچون میانگین بارشـی معـادل یـک سـوم میـانگین بارش جهانی ، نرخ بالای فرسایش خاک ، دارای میانگین تبخیر سه برابـری نسـبت بـه میـانگین تبخیـر جهانی ، دارای یک سوم میانگین سرانه جهانی جنگل ، دارای سـه برابـر میـانگین سـرانه جهـانی بیابـان ، تناوب بالای رخدادهای اقلیمی همچون سیلاب ها و خشکسالی های شدید و آتش سـوزی جنگـل هـا، در وضعیت آسیب پذیری از نظر شرایط اقلیمی قرار دارد. همچنـین تولیـد و دسـتیابی بـه تکنولـوژی هـای مناسب در زمینه کاهش و انطباق با تغییر اقلیم در ارتباط با کشاورزی ، منابع آب ، منابع طبیعـی ، مهـار آتش سوزی جنگل ها، انرژی و صنایع پاک ، پایش تغییرات اقلیمی کشور و غیره در کشـور ضـرورت دارد (١٢١٣). لازم به ذکر است که در بین ١۵ سیاست کلی محیط زیست در راستای اجرای بند یـک اصـل ١١٠ قانون اساسی کشور که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ١٣٩۴/٠٨/٢۶ در نامه ای به روسـای قوا ابلاغ گردیده است ؛ به طور مستقیم چهار سیاسـت کـه در بنـدهای ۵، ٨،٧، ١۵آن آمـده بـه موضـوع تغییرات اقلیم پرداخته شده است . به طوری که حتی در بند ١۵-٣ به طور صریح به “بهره گیـری مـؤثر از فرصت ها و مشوق های بین المللی در حرکـت بـه سـوی اقتصـاد کـم کـربن و تسـهیل انتقـال و توسـعه فناوری ها و نوآوری های مرتبط ” اشاره شده است . در بند ١۵-٢ سیاست هـای مـذکور نیـز بـه “توسـعه مناسبات و جلـب مشـارکت و همکـاری هـای هدفمنـد و تأثیرگـذار دوجانبـه ، چندجانبـه ، منطقـه ای و بین المللی در زمینه محیط زیست ” اشاره گردیده است . همچنین بنـد ١۴ ایـن سیاسـت هـا بـه “نقـش گسترش سطح آگاهی ، دانش و بینش زیست محیطی جامعه در زمینـه محـیط زیسـت ” اشـاره مسـتقیم داشته است (١۴). جمهوری اسلامی ایران در بالفعل کردن فرصت های جذب سرمایه از طریـق مکانیسـم هـای مـالی و بهره مندی از مکانیسم های غیرمالی کنوانسیون بین المللی تغییر اقلیم چنـدان موفـق نبـوده اسـت . بـه … عنوان نمونه تا کنون ٧٨٠٠ پروژه در کشورهای مختلف دنیا از منافع مکانیسم توسعه پـاک (CDM) بهره برده اند. علیرغم اینکه ایران از سال ١٣٨۴ به پروتکل کیوتو پیوسته است ؛ اما تنها موفـق بـه ثبـت ٢٢ پروژه شده است ادامه مطلب در فایل اصلی مقاله

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله تحقیق شناسایی و اولویت بندی موانع بهره مندی موثر از مکانیسم های کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل با تاکید بر آموزش سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

برچسب ها: کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل ، آسیب شناسی سازمانی ، آموزش محیط زیست

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.