طراحی الگوی تدوین استراتژی های توسعه منابع انسانی بانک های خصوصی کشور


در حال بارگذاری
۲۶ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
1641 کیلوبایت
20 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود مقاله با عنوان طراحی الگوی تدوین استراتژی های توسعه منابع انسانی بانک های خصوصی کشور. این تحقیق در ۲۰ صفحه با فرمت word و pdf برای خرید آماده است. قبل از خرید مقررات را مطالعه نمایید.

چکیده مقاله

در سالهای اخیر استفاده از مدیریت استراتژیک در حوزه های مختلف و از جمله منابع انسـانی اقبـال گسـترده ای داشـته و سازمانها تلاش می نمایند با شناسایی آینده مطلوب مورد نظر و تمرکز برآن ، زمینه تحقق اهداف خود را فراهم آورند. از این حیث هدف این پژوهش طراحی مدل تدوین استراتژی های منابع انسانی در سـطح بانـک هـای خصوصـی کشـور بـا روش تحقیق آمیخته بوده است . جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه منابع و اسناد قابل دسترس به تعداد ٢٧٨ مورد بود کـه با روش فرا ترکیب سیستماتیک تعداد ١۴١ منبع انتخاب شد. شرکت کنندگان در بخش کمی شامل مطلعان کلیـدی بانـک های خصوصی کشور به تعداد۴٠٢ نفر بود که بر مبنای جدول مورگان تعداد ١٩۶ نفر به روش نمونه گیری تصـادفی طبقـه ای انتخاب شدند. در بخش کیفی با رویکرد اکتشافی ، اسناد و مدارک در چارچوب روش تحلیل مضمون مورد بررسـی قـرار گرفت و برای گردآوری اطلاعات در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن با محاسـبه آلفـای کرونبـاخ  ٨٧/. بود؛  استفاده شد. نتایج بدست آمده از سوال اول تحقیق ، شناسایی ٨١٧ گزاره کلیـدی ،  ٣٢ مضـمون پایـه ، ١٧ مضـمون سازنده و ٧ تم اصلی شامل “بینش استراتژیک ، تحلیل گری استراتژیک ، تصمیم گیری بهنگام ، فرهنگ استراتژیک ، رهبری استراتژیک ، مدیریت استراتژیک دانش و پایش استراتژیک ” بود. کـه بـرای اعتبارسـنجی آنهـا از تحلیـل عـاملی تائیـدی و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بدست آمده پس از حذف مسیر های غیر معنـی دار ، بیـانگر  RMSEA ( ٠,٠۵٢)  ، GFI NFI,CFI, (٠,٠٩) و خی دو به درجه آزادی ٣,١۴ است که حاکی از  برازش مطلوب و انطباق مدل مفهومی پژوهش و داده های مشاهده شده است .

کلید واژه ها : مدل تدوین استراتژی منابع انسانی ، تحلیل مضمون ، اعتبارسنجی

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله

در حال حاضر بانک های خصوصی کشور خود را با چالش هایی نظیر ” متنوع شدن شـیوه هـا و مـدل های کسب و کار ، تغییر انتظارات کارکنان ، ورود سیستم های نرم افزاری نوین و ارتباط آن بـا نیـروی انسانی ، بروز ریسک های مختلف منابع انسانی و …” مواجه می بینند، که برای کـلان اندیشـی و اتخـاذ تصمیات استراتژیک متاثر از آنها درحوزه منابع انسانی از پشتوانه علمـی و پژوهشـی متناسـب بـا خـود برخوردار نیستند. دراین رابطه اکثـر تحقیقـات انجـام شـده داخلـی در چـارچوب مـدل هـای مرسـوم استراتژیک انجام شده و تاکنون تحقیقی درباره طراحی مدل تدوین استراتژی بـا توجـه بـه مشخصـات محیطی و بومی سازمان های کشور انجام نشده است . بدین ترتیب این پژوهش بـا هـدف ارائـه الگـویی برای شناسایی و تدوین استراتژی های منابع انسانی در سطح بانـک هـای خصوصـی کشـور از دو بعـد نظری و کاربردی حائز اهمیت بوده و قابل بررسی است .در بعد نظری ، این پژوهش می تواند زمینه شکل گیری یک مدل منسجم بومی را جهت تدوین استراتژی های منابع انسانی با در نظر گرفتن پیش فرض های مدیریت استراتژیک نوین فرآهم آورد واز نقطه نظرکاربردی نیز این تحقیق می تواند با بررسی مدل های موجود و بررسی نظرات مطلعان کلیدی ، زمینه تـدوین یـک مـدل بـومی تـدوین اسـتراتژی را در صنعت بانکداری و بخصوص بانکهای خصوصی کشور جهت شناسایی گونه های مختلف استراتژی منـابع انسانی فراهم و از این طریق ، به بهبود عملکرد و اثربخشی  آنها کمک نماید. دررابطه با مساله فوق الذکر، بررسی منابع علمی حاکی از آن دارد که موضوعات مختلفی ماننـد پیشـی گرفتن از رقباء در تولید و یا ارائه خدمات با کیفیت و قیمت تمام شده پایین تـر، اجبارهـای اقتصـادی ، سیاسی و جهانی موثر بر حوزه ی تولید یا ارائه خدمات ، میزان تولید یا ارائه خدمات ، محل تولید یا ارائه خدمات ، تغییردر ترکیب و ویژگی های دموگرافی نیروی کار، توسعه رفتارهای اخلاقی ، افـزایش انتظـار برای سطح مسئولیت های اجتماعی و … باعث گردیده تـا بسـیاری از سـازمانهای پیشـرو بـا رویکـردی فراکنشی ١ به دنبال کاربست راهکارهایی باشند که منجر به بقاء و تداوم آنها در شرایط دهکـده جهـانی گردد. آنها تلاش می کنند با بکارگیری ابزارهای گوناگون مجموع انرژیهای خودرا جهت انجـام اقـدامات مؤثر و هدفمند همسو نمایند(١). برنامه ریزی استراتژیک از جمله این ابزارهاست که بـه سـازمانها ایـن امکان را می دهد که از طریق شناسایی و تدوین استراتژیها به شیوه ای خـلاق و نوآورانـه فکـر نمـوده و زمینه حیات و کسب مزیتهای رقابتی را با ایجاد همنوایی در زیر نظام های سازمانی فرآهم آورند. ازایـن نظر و با توجه به ضرورت همسویی میان ارکـان مختلـف سـازمانی بـا جهـت گیـری هـای اسـتراتژیک سازمان ، از مدیریت منابع انسانی و زیرسیستم های آن انتظار می رود، با ورود به مباحث برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی نقشی فراکنشی و نه حاشـیه ای در تحقـق اهـداف سـازمان و حفـظ کارکنان مؤثر ایفاء نماید(٢،٣،۴،۵،۶،٧، ١). در واقع اندیشمندان مدیریت امروز، براین باورند که کارکنان موثر به دلیل کمیابی ، ارزشمندی ، جانشین ناپذیری و تقلید ناپذیری ، مهـم تـرین منبـع مزیـت رقـابتی سازمان بوده و قابلیت برآورده کردن نیازمندی های استراتژیک سازمان و افزایش عملکرد سازمان را دارا هستند. (١٢،١٣،١۴،١۵،١۶،١٧، ١١، ٨،٩،١٠، ٢١، ١٨،١٩،٢٠).  لنگنیک هال ولنگنیـک هـال ١، مباحـث مختلفی را که درکانون توجه نویسندگان مدیریت استراتژیک منابع انسانی طی دهه های گذشته بوده را گردآوری کرده اند. این عناوین عبارتند از حسابداری منابع انسانی ، برنامه ریزی منابع انسانی ، پاسخ هـای مدیریت منـابع انسـانی بـه تغییـرات اسـتراتژیک در محـیط کسـب و کـار، تطبیـق منـابع انسـانی بـا موقعیت های اسـتراتژیک یـا سـازمانی و حـوزه گسـترده تـر اسـتراتژی هـای منـابع انسـانی . بـرای ایـن نویسندگان ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی ، یک فرآیند چند بعدی با اثرات متعدد است . در حقیقـت بایستی اشاره نمود که گذر از فعالیتهای قدیمی منابع انسانی – با تمرکز بر موضوع کارکنان ، به موضوعی دوباره متولدشده تبدیل شده است (٢٣) این بدین معنی است که سیستم های حرفه ای منابع انسـانی ، در حال تجربه مسـؤلیت جدیـد و چالش بـرانگیـزتـری هسـتند که مسـتلزم داشـتن مـدلها ، روش هـا و مهارت های جدیدی می باشد. در این فضا سیستم های مدیریت منابع انسانی باید خارج از فضای محدود و سنتی منابع انسانی سازمانی بیاندیشند و رویکرد اساسا متفاوتی را، به منظور مدیریت سرمایه انسـانی در پیش بگیرند و تناسب و سازگاری بین معماری منابع انسانی و تنظیم و پیاده سازی استراتژی کسـب و کار در شرکت برقرار نمایند(٢). با این نگاه ، بررسی ها و مطالعات زیادی درسطوح دانشگاهی و حـوزه های کسب و کاردر کشورهای مختلف صورت گرفته است . جدول شماره ١ بررسی مقایسـه ای از مـدل های مختلف تدوین استراتژی منابع انسانی را نشان می دهد.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله تحقیق طراحی الگوی تدوین استراتژی های توسعه منابع انسانی بانک های خصوصی کشور با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

برچسب ها: مدیریت منابع انسانی ؛ استراتژی های توسعه منابع انسانی ؛ مقاله مدیریت منابع انسانی ؛ تحقیق مدیریت منابع انسانی ؛ مقاله توسعه منابع انسانی pdf

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.