طراحی الگوی توانمندسازی کارکنان بانک سپه بر اساس یادگیری سازمانی


در حال بارگذاری
۲۶ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
2 مگابایت
26 صفحه
1522 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود تحقیق با عنوان طراحی الگوی توانمندسازی کارکنان بانک سپه بر اساس یادگیری سازمانی. این تحقیق در ۲۶ صفحه با فرمت word و pdf برای خرید آماده است. قبل از خرید مقررات را مطالعه نمایید.

چکیده مقاله

رقابت در دنیای امروزی داشتن دارایی نیست بلکه داشتن دو عنصر سرمایه گذاری بر دانش و یادگیری و آموزش کارکنان توانمند است . هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی توانمندسازی کارکنان بر اساس یادگیری سازمانی می باشد. روش تحقیق از نظر ماهیت کیفی-کمی (آمیخته ) از نظر نوع کاربردی و از روشهای تحقیق آمیخته ، از شیوه اکتشافی، از نوع متوالی استفاده شده است . ابزار گردآوری دادهها، در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته میباشد. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان و مطلعین کلیدی منابع انسانی در نظام بانکی و دانشگاهها میباشند. روش نمونه گیری در بخش کیفی، غیر احتمالی شامل تکنیک های هدفمند(زنجیره ای و گلوله برفی ) که بر مبنای آن تعداد ١٨ مصاحبه با اساتید دانشگاه و خبرگان بانکداری صورت گرفته و از بین ایشان، با ١٠ نفر از طریق گروه کانونی مصاحبه شده است . جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری باز، محوری و گزینشی ، و نرم افزار مکس کیودا۴ استفاده شده است . جامعه آماری در بخش کمی، مدیران بانک سپه و تعداد جامعه ٣٢٢ نفر بوده که نمونه ١٧۵ نفری با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کمی، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار پی. ال. اس ۵ استفاده شده است . الگوی به دست آمده شامل روابط یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان، مولفه ها، شاخص ها و پیامدهای توانمندسازی بر اساس یادگیری سازمانی است . بر اساس یافته های تحقیق ، توانمندسازی کارکنان بر اساس یادگیری سازمانی؛ موجب افزایش بهرهوری، شایسته سالاری و … در بانک سپه میشود.

واژههای کلیدی: توانمندسازی کارکنان ، یادگیری سازمانی ، سازمان یادگیرنده ، الگوی توانمندسازی ، بانک سپه

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله

سازمانهای مدرن و محیط کسب و کار در طول چند دهه گذشته شاهد تغییرات سریع و بسیار رقابتی هستند. سازمانها به تدریج متوجه شدند اهمیت توانمندسازی کارکنان و ارائه فرصت های مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم گیری و استقلال بسیار مهم و ارزشمند است (١). هدف از یادگیری نه تنها افزایش دانش و مهارت کارکنان است بلکه همچنین توسعه و رشد سازمان و ایجاد سازمان انعطافپذیر و پویا  نیز یکی از اهداف یادگیری سازمانی است (٢) . یادگیری سازمانی به عنوان ” فرآیند بهبود اقدامات از طریق دانش و فهم بهتر” و یکی از حیاتیترین تواناییهای یک سازمان و یکی از اصلیترین مسئولیت های رهبران سازمانها است (٣). یادگیری سازمانی فرآیندکسب ، تولید، توزیع ، تفسیر و حفظ دانش و اطلاعات درسازمان برای سازگاری وهم نوایی موفقیت آمیز با شرایط متغیراست . در واقع ، یادگیری سازمانی یعنی انجام کار برای یادگیری ویادگیری برای انجام کار(۴). علاوه بر یادگیری سازمانی، توانمندسازی به عنوان یک مفهوم مهم در سازمانها شناخته شده است ، زیرا به طور بالقوه نتایجی را که به نفع کارکنان و سازمانهاست تحت تاثیر قرار میدهد. علاقمندی به مفهوم توانمندسازی بین نظریه پردازان و مدیران سازمانها در حال افزایش است . محققان و متخصصان، توانمندسازی را به عنوان راهی برای تشویق ، پذیرش و درک تصمیم گیری در سطوح پایین تر سازمان دانسته اند که در عین حال میتواند به غنیسازی تجربه کاری کارکنان بیانجامد. بعلاوه، توانمندیسازی را می توان به عنوان یک ساختار انگیزشی نیز مورد مطالعه قرار داد. مطالعات نشان دادهاند که کسب دانش و یادگیری سازمانی مستمر فرایندی دائمی است ،که میتواند به توانمندسازی کارکنان منجر شود.(۵) بدین لحاظ، مفهوم توانمندسازی درسالهای اخیر مورد توجه همه دست اندرکاران امور سازمانها بوده و محققان همواره توانمندسازی کارکنان را در بخش های عمومی و خصوصی اعم از موسسات مالی و اعتباری به کارگرفته اند. بر همین اساس و در راستای دستیابی به هدف اصلی این پژوهش ، قصد داریم الگوی توانمندسازی کارکنان بانک سپه را بر اساس یادگیری سازمانی، طراحی و ارائه کنیم.

امروزه مدیریت صحیح منابع انسانی آنچنان پراهمیت شده است که سایر مقولات مدیری ی در مراحل بعدی قرار گرفته اند و برای پرورش نیروی انسانی ، ایجاد شرایطی که یادگیری سازمانی را رشد دهد یک ضرورت اساسی است .(۴ و ۶). یادگیری سازمانی یک فرآیند و مجموعه اقداماتی است که به یادگیری کارکنان می انجامد و دربردارنده رفتارسازمانی مشخصی است که در سازمان یادگیرنده اعمال می شود. در چنین سازمانهایی همه شرایط برای یادگیری اعضاء فراهم می شود و افراد پیوسته برای کاربرد آنچه که یادگرفته اند همت می گمارند.(٧). ممکن است عوامل توانمندساز، دریک سازمان یادگیرنده، در مدلها و نگرشها و شرایط مختلف متفاوت باشند، اما چهار عامل به صورت عمومی وجود دارند که عبارتنداز: استراتژی ها و سیاست ها، رهبری (مدیریت )، مدیریت بر افراد (فرآیندهای منابع انسانی )، فناوری اطلاعات (٨). درسیستم های بانکی ن زی این بهبود مستمر نه تنها برای رویارویی با تهدیدات و فرصت ها در محیط پ  یچ ده امروزی ضروری است ، بلکه مؤید آن است که سیستم بانک ها نمیبایست فقط اصل متفاوت بودن کارکنان از یکدیگر را بپذیرند و باید بر روی این تفاوتها سرمایه گذاری کنند و آنها را به کارهایی بگمارند که متناسب با توانمندیهایشان باشد. بنابراین ، توانمندسازی یک راهبرد مهم برای توسعه سازمانهای مختلف وهمچنین بانک ها به عنوان یک موسسه مالی وپولی، برای تطابق با تغییرات خارجی ویکی از مسایل عملی سازمانهاست . نظر به اینکه پاسخگویی سریع به تغییر و تحولات محیطی و انطباق با این تغییرات و جا نماندن  از سایر رقبا در بازار کنونی از طریق مدیران با دانش و به تبع آن کارکنان توانمند در حوزه های مختلف صورت میپذیرد و از آنجا که بر اساس بررسی های انجام گرفته ، مشخص گردید در بانک سپه الگوی خاصی بابت  توانمندسازی کارکنان ارائه نشده است ، بر آن شدیم تا نسبت به طراحی الگوی توانمند سازی کارکنان بانک اقدام نماییم و از طرف دیگر با توجه به اینکه قدرت انطباق با تغییرات محیطی، از طریق فرآیند مستمر آموزش و یادگیری سازمانی اتفاق می افتد  لذا مساله اصلی این پژوهش “طراحی الگوی توانمند سازی کارکنان بانک سپه براساس یادگیری سازمانی” تعریف گردید . بر همین اساس، مسئله اصلی پژوهش حاضر که به عنوان سوال اصلی نیز مطرح میشود، اینست که ؛ الگوی مناسب توانمندسازی کارکنان بانک سپه بر اساس یادگیری سازمانی کدام است ؟

دانش ، مزیت رقابتی است که تقلید و کپی کردن آن سخت میباشد و باید به عنوان قسمتی از یادگیری سازمانی توسعه داده شود. بزرگترین امتیاز رقابتی در پارادایم های جدید کسب وکار، یادگیری بیان شده است . بنابراین ، سازمانهایی موفق تر هستند که زودتر، سریع تر و بهتر از رقبا یاد بگیرند. درست به همین دلیل است که مفهوم سازمانیادگیرنده و یادگیری سازمانی در سالهای اخیر مطرح شده و رشد فزایندهای داشته است . سازمانهای یادگیرنده با به اشتراک گذاری اطلاعات و تجربه ، فضای سازمانی متفاوتی به وجود میآورند. یادگیری به خاطر نفس یادگیری نیست بلکه برای موفقیت و توسعه سازمان است . نظریه یادگیری سازمانی از جمله رهیافت های سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب میگردد و سازمان را به مثابه یک “سیستم باز صاحب اندیشه و زنده “در نظر میگیرد. با تأکید بر این نکته که سازمانها نیز مانند ذهن انسانها برای تطبیق با شرایط متحول، متکی به دریافت بازخورند، سازمانها درست مانند انسانها از تجربه درس میگیرند و درگیر فراگردهای ذهنی پیچیدهای مانند”پیش بینی، شناسایی، تعریف ، طراحی و حل مسأله “میشوند. برخی از نظریه پردازان سازمان بر این باورند که “در بسیاری از سازمانها، برخی از حالات یادگیری سازمانی، به طور منظم ایجادمیشوند”، نظیر سه فراگرد متداول یادگیری سازمانی که عبارتند از: ١-فعالیت های بهبود و توسعه منابع انسانی، ٢-فعالیت های برنامه ریزی راهبردی، و٣-به کار گیری و تسلط بر فن آوریهای جدید در سازمان. آنچه بارز است این موضوع است که حاصل یادگیری کل سازمان، از جمع یادگیریهای … ادامه مطلب پس از خرید قابل مشاهده است.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله تحقیق طراحی الگوی توانمندسازی کارکنان بانک سپه بر اساس یادگیری سازمانی با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

برچسب ها: یادگیری سازمانی ؛ تحقیق یادگیری سازمانی ؛ سازمان یادگیرنده ؛ توانمندسازی کارکنان ؛ مقاله توانمندسازی کارکنان

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.