طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش فرا ترکیب و دلفی


در حال بارگذاری
۱۷ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
921 کیلوبایت
20 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

مقاله یا تحقیق آماده طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش فرا ترکیب و دلفی : مطالعه ای درشرکت های کوچک و متوسط غرب کشور با فرمت word, doc, docx, pdf آماده خرید و دانلود است. توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

مقدمه مقاله: بازاریابی کارآفرینانه برای اولین بار سال ١٩٨٢ در اولین اجلاس پژوهش های بازاریابی و کارآفرینی به عنوان «تاکید بر نوآوری و ایجاد ایده ها به منظور یافتن مبتکرانه نیازهـای بازار» مطرح شد (٢٠٠٢ ,.Morris et al). بعدها چهار دیدگاه در بازاریـابی کارآفرینانـه بـه وجود آمد: دیدگاه اول تمرکز بر مشترکات بازاریابی و کارآفرینی ( ,Collinson and Shaw ٢٠٠٩ ,Kocak and Abimbola ;٢٠٠١)، دیدگاه دوم بررسـی مسـائل کـارآفرینی از طریـق نظریـه هـای بازاریـابی (٢٠٠۶ ,Miles and Darroch) ، سـومین دیـدگاه بررسـی مسـائل بازاریابی از دید نظریه هـای کـارآفرینی (٢٠٠۴ ,Bjerke and Hultman) و آخـرین دیـدگاه ترکیبی از بازاریابی و کارآفرینی است ( ,ck and GabrielssonHallba ;٢٠٠٢ ,.Morris et al ٢٠١٣).بازاریابی کارآفرینانه زمینه پژوهشی نسبتا جـوان و بسـیار پویاسـت کـه علیـرغم تحقیقات گسترده ، هنوز به اندازه کـافی موردبررسـی قـرار نگرفتـه اسـت ( ,.Kraus et al ٢٠١٢). مور و گریچنک (٢٠١١) در پژوهشی به بررسی نظریه های بازاریـابی کارآفرینانـه پرداخته اند. آن ها به این نتیجه رسیده اند که پژوهشگران این حوزه ، هنوز نتوانسته اند در مورد نظریه های پایه به توافق برسند و ساختارهای معتبر بـرای مطالعـات تجربـی خـود ارائه دهند که این منجر به درک محدودی از جنبه هـای اساسـی بازاریـابی کارآفرینانـه شده است (٢٠١١,Mauer and Grichnik).

از آنجا که بین نظریه های بازاریابی و کـارآفرینی مفـاهیم مشـترکی همچـون خلـق ارزش ، مخاطره پـذیری ، اهـرم کـردن منـابع ، نـوآوری ، مشـتری مـداری و بـازار مـداری عنـوان شـده (٢٠١١,Hills and Hultman ;٢٠٠٨,Hoy ;٢٠٠۴ ,Zontanos and Anderson) و پیامد های بسیاری از فعالیـت هـای بازاریـابی کارآفرینانـه در شـرکت هـای کوچـک و متوسط همچون افزایش تولید محصولات ، خدمات و فرایند های جدید، افزایش رضـایت و وفاداری مشتریان (٢٠٠٢ ,.Morris et al) ، خلاقیت برای پایداری در آینده ، سـرعت بـه بازار، بهبود ارتباطات خارجی (٢٠١٠ ,.Maritz et al) ، ارتقاء برند، ارتقـای فـروش ، ایجـاد فرم های سازمانی جدیـد، ایجـاد شـبکه هـا، افـزایش نـرخ درآمـد و دارایـی و افـزایش سودآوری (٢٠١٣ ,.Jones et al) شناسایی گردیده است ؛ اما هنوز مدل یکپارچـه ای بـرای از دلایل شکل گیری ، راهبردها، ابعاد و پیامدهای بازاریابی کارآفرینانه در طی سی سـال گذشته ارائه نشده است . از این رو هدف این پـژوهش شناسـایی و طبقـه بنـدی عوامـل … ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش فرا ترکیب و دلفی به پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.