توفان فکری در حسابرسی طوفان فکری


در حال بارگذاری
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
Word, Pdf
19 صفحه
1814 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

چکیده: هدف از این تحقیق ، آشنایی با انواع مشکلات معمول در نشست های توفان فکری در گروه حسابرسی و تعیین راهکارهای مقابله با آنهاســت. روش تحقیق حاضر توصیفی – کتابخانه ای بود. مطالب مرتبط با متغییرهای تحقیق از مقالات حاصل تحقیقات پیشین درخصوص توفان فکری د داخل و خارج از کشور برگرفته شده و مورد تحلیل نظری قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشــان میدهد که هفت عامل دلهره و بیم ارزیابی، تفکر گروهی، عدم تحرک ادراکی ، تناسب منفی بهره وری، اتلاف وقت جمعی و پیچیدگی ادراکی از عوامل  کاهنده نشست های توفان فکری میان حسابرسان مستقل به شمار میرود. یافته ها حاکی از این است که این گونه نشســت ها به درستی توسط کارشناسان امر صورت نمیگیرد که با تحقیق وود (٢٠١١) مطابقت دارد.

کلیدواژه ها: توفان فکری، حسابرسی، حسابرسی سازمان

فهرست

بیان مسئله

هدف

فرضیه ها

مبانی نظری توفان فکری (طوفان فکری)

پیشینه تحقیق توفان فکری (طوفان فکری)

روش تحقیق

بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات تحقیق

منابع

بیان مسئله

مسئله توفان فکری یک مسئله مشترک در بین انواع دانش ها محسوب می شود مانند انواع دانش مدیریت و … همین مورد موجب شده است برای بررسی ابعاد توفان فکری از جمله اهمیت آن در انواع سازمان، مجبورشویم یکی از انش ها را برگزیده و توفان فکر را در آن تعریف و توصیف نماییم. بســیاری از ســازمان ها، با اجرای نوعی از نظام پیشــنهادها تلاش میکنند تا اعضای خود را برای ارائه طرح ها و پیشــنهادی بهتر ترغیب کنند. این طرح ها و نظرات معمولا در کمیته های رسیدگی به پیشنهادها، مورد بررسی و بازبینی قرارمی گیرند. در نظام پیشنهادهای سنتی، همواره تعداد معدودی از افراد نظرات خود را به سازمان ارائه میکنند. به این دلیل و نیز سایر نواقصی که در این گونه نظام ها وجود دارد، اجرای نظام پیشنهادها با به کارگیری روش های مبتنی بر استفاده از ابزار توفان فکری ١ به عنوان مکملی برای روش های پیشین مطرح شده است (براون و همکاران ، ١٩٩٨).

با توجه به اینکه در کشــور ما، اســتاندارد حسابرســی شــماره ٣١۵ با عنوان «شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف بااهمیت »، اعضای گروه حسابرسی را درباره احتمال آسیب پذیری صورت های مالی واحد مورد رسیدگی از تحریف های بااهمیت به بحث و گفت و گو ملزم کرده است . چنین بحث هایی ، فرصت را برای اعضای باتجربه گروه حسابرسی، شامل مدیر حسابرسی، به وجود میآورد تا اطلاعاتی را که براســاس شــناخت از واحد مورد رســیدگی دارند با اعضای گروه در میــان گذارند. اعضای گروه نیز فرصت مییابند درباره خطرهای تجاری که واحد مورد رســیدگی در معرض آن اســت و نحوه و احتمال آســیب پذیری صورت های مالی از تحریف های بااهمیت ، تبادل اطلاعات کنند (کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، ١٣٨٧).

ادامه تحقیق توفان فکری در حسابرسی (طوفان فکری در حسابرسی) بعد از دانلود قابل مشاهده است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.