مروری بر جهت گیری های پژوهش در حوزه کارآفرینی سازمانی


در حال بارگذاری
۲۱ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
915 کیلوبایت
34 صفحه
1354 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

تحقیق ۳۴ صفحه ای با عنوان مروری بر جهت گیری های پژوهش در حوزه کارآفرینی سازمانی با فرمت word یعنی doc و docx همچنین فرمت pdf منتشر شده است جهت دانلود ابتدا بر روی خرید کلیک کنید.

چکیده

کارآفرینی سازمانی یکی از موضوعاتی است که در چند دهه اخیر توجه بسـیاری را بـه خود جلب نموده است. از آنجایی که توسعه رفتارهـای کارآفرینانـه ، راهکـاری اساسـی برای رشد سازمان -های امروزی به شـمار مـی -آیـد، مطالعـه دقیـق چگـونگی توسـعه کارآفرینی در سازمان -ها از اهمیت فراوانی برخـوردار اسـت . در ایـن راسـتا تحقیقـات متنوعی توسط پژوهشگران مختلف به انجام رسیده است که هر کدام بخشـی از پدیـده کارآفرینی سازمانی را مورد مطالعه قرار داده است . این مقاله در صدد اسـت بـا مـروری نظــام -منــد بــر مهــم تــرین تحقیقــات انجــام شــده در زمینــه کــارآفرینی ســازمانی ، جهت گیری -های اصلی این تحقیقات را شناسایی نموده و مفاهیم کلیدی معرفی شـده در تحقیقات پیشین را تشریح نماید. بدین منظور با تحلیلی آماری بـر روی مهـم تـرین تحقیقات انجام شده در این حوزه ، تحقیقات پیشین به صـورت موضـوعی دسـته بنـدی شده اند. نتایج تحلیل های صورت گرفته نشان می دهد، ادبیات کارآفرینی سازمانی را بـر مبنای پژوهش -های انجام شده می توان به سه دسته اصلی تقسیم نمود که عبارتنـد از مقدمات کارآفرینی سازمانی ، فرآیند کارآفرینی سازمانی و نتایج کارآفرینی سازمانی . در این مقاله هر کدام از این دسته ها معرفی شده و با بررسی تحقیقـات شـاخص مـرتبط ، مهم ترین مفاهیم کارآفرینی سازمانی تشریح شده اند.

مفـاهیم کلیـدی : کـارآفرینی سـازمانی ؛ پـژوهش در کـارآفرینی سـازمانی ؛ سـازمان کارآفرین ؛ جهت گیری پژوهشی

مقدمه

محیط کسب و کار در بسیاری از صنایع امروزی تؤام با رقابت شدید بین بازیگران حاضر در صحنه و نیز ظهور رقبای جدید است . همچنین تحولات سریع تکنولوژیک بـه عنـوان ویژگی مهمی از محیط کلان بسیاری از کسـب و کارهـا بـه شـمار مـی آیـد. در چنـین شرایطی بنگاه هایی کـه انعطـاف پـذری اسـتراتژیک ١ نداشـته باشـند و نتواننـد بـا ارایـه محصولات و خدمات نوآورانه ، نیازهای جدید مشتریان را برآورده سـازند، امکـان بقـا در عرصه رقابت و یا رشد بیشتر را نخواهنـد یافـت (٢٠١۶ ,Mustafa &Hughes ). از ایـن رو توسعه کارآفرینی سازمانی ، عاملی کلیدی برای موفقیت بلندمدت سـازمان هـا محسـوب می شود (٢٠١٣ ,Audretsch &Kuratko ). کارآفرینی سازمانی به معنای توسعه رفتارهـای کارآفرینانه در سازمان (٢٠١۶ ,Mustafa &Hughes ) با هدف افزایش سودآوری ، نوسـازی استراتژیک ٢، پرورش نوآوری ، کسب دانش جهت حفظ درآمـدهای آینـده و موفقیـت در سطح بین المللی انجام می شود (٢٠١٣ ,Audretsch &Kuratko ). کـارآفرینی سـازمانی بـه بنگاه کمک می کند تا فرصت های جدید را تشخیص داده و از آنهـا بهـره بـرداری نمایـد (٢٠١۵ ,Ward &Baruah ). با توجه به افـزایش تحـولات محیطـی ، توجـه بـه کـارآفرینی سازمانی در سالیان اخیر بیشتر شده است ، زیرا امروزه بسیاری از بنگـاه هـا، بـرای بقـا و موفقیـت ناگزیرنـد بـه سـمت توسـعه کـارآفرینی سـازمانی گـام بردارنـد (  & Kuratko ٢٠١٣ ,Audretsch). از این رو حجم تحقیقات علمی درباره چگونگی توسعه کارآفرینی در سازمان ها نیز با افزایش مواجه بوده است . به عنوان مثال گروهـی از محققـان بـه دنبـال شناسایی عوامل برون سازمانی که نیاز سازمان به کارآفرینی را افزایش می دهد، بـوده انـد (ماننـد ,Lichtenthaler ٢٠١۶ ,Mustafa &Hughes  ;٢٠١٣ ,Raposo &Fernandes, Ferreira ٢٠١٢ ;٢٠١٠ ,Bouchard &Fayolle, Basso ) و گروهی دیگر عوامل درون سـازمانی مـؤثر بر افزایش رفتارهای کارآفرینانه را مورد مطالعه قرار داده اند ( ;٢٠١۶ ,Patzelt &Behrens Gast, Werner & Kraus, 2017; Peris-Ortiz, 2009; Withers, Drnevich & Marino, 2011) تنوع تحقیقاتی که در دهه های اخیر در حوزه کارآفرینی سازمانی به انجام رسیده اسـت ، مرور و جمع بندی مهم ترین یافته های این تحقیقات را ضروری می سازد. مقاله حاضر درصدد است مطابق مرور نظام مند (Systematic Review) معرفـی شـده توسط ترنفیلد، دنیر و اسمارت ٣ (٢٠٠٣) مروری جامع بر مهم ترین پـژوهش هـای انجـام شده در کارآفرینی سازمانی داشته باشد تا اولا مهـم تـرین جهـت گیـری هـای پژوهشـی کارآفرینی سازمانی معرفی شود و ثانیا مهم ترین مفاهیم مرتبط با آن ها تشریح گردد بـه گونه ای که امکان آشنایی با سیر توسعه پژوهش ها و مفاهیم کارآفرینی سـازمانی فـراهم گردد. در ابتدای مقاله ضمن بیان روش انجـام مطالعـه ، اصـلی تـرین جهـت گیـری هـای پژوهشی کارآفرینی سازمانی معرفی شده اند. در ادامه با بیان نتایج تحقیقات و مطالعـات پیشین ، مفاهیم مرتبط با هر کدام از جهت گیری ها تشریح شده اند. در خاتمه مقالـه نیـز جمع بندی از سیر توسعه مفاهیم در هر کدام از جهت گیری های پژوهشـی ارایـه شـده و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی مطرح شده است. بدین ترتیب مطالعه این مقاله می تواند ضمن ایجاد آشنایی مناسب نسبت به مفاهیم ، موضوعات و دستاوردهای پژوهشی ، امکان شناسایی زمینه های پژوهشی آتی را برای محققان فراهم سازد و به پژوهشـگران کمـک کند تا زمینه های پژوهشی مناسبی را انتخاب نمایند… ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله تحقیق مروری بر جهت گیری های پژوهش در حوزه کارآفرینی سازمانی با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.