مطالعه رابطه الگوی ساختاری اتحادهای استراتژیک با عملکرد اتحاد رویکردی فراترکیب


در حال بارگذاری
۲۰ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
624 کیلوبایت
23 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

تحقیق مطالعه رابطه الگوی ساختاری اتحادهای استراتژیک با عملکرد اتحاد رویکردی فراترکیب در یک مقاله ۲۳ صفحه ای برای خرید آماده است. فرمت word یعنی doc و docx همچنین فرمت pdf می باشد.

اتحادهای استراتژیک در دو دهه گذشته ، به تدریج ، یکی از گونه های متداول سازماندهی فعالیت های تجاری شـده انـد و حجـم قابـل تـوجهی از مقـالات دانشـگاهی و گزارشـات مدیریتی را به خود اختصاص داده اند. در فضای کسب وکار امروز که عدم قطعیـت در آن به یک اصل پذیرفته شده تبدیل شده ، سازمان ها از طریق تشکیل اتحادهای استراتژیک و ارتباط با شرکای اتحاد به قابلیت های استراتژیک و منابع مکمل دست پیـدا مـی کننـد و می توانند طی همکاری با شرکای خود، قدرت رقابتی بیشتری هم برای خود و هم بـرای اتحاد استراتژیک شان کسب کنند (چن و چـن ١، ٢٠٠٣). از ایـن نگـاه مـی تـوان اتحـاد استراتژیک را توافقات داوطلبانه میان دو یا چند بنگاه دارای هویت مستقل دانست ، که با هدف بهبود عملکرد و جایگاه رقـابتی ، از طریـق مشـارکت در تـامین و بهـره بـرداری از گونه های متنوع منابع در دسترس طرفین اتحاد، شکل می گیـرد (لـوی ، هـانس چایلـد و خانا٢، ٢٠١٢).

با وجود مزایا و منافع متعـددی کـه دربـاره شـکل گیـری اتحادهـای اسـتراتژیک در مطالعات محققان مختلـف بـه چشـم مـی خـورد، بسـیاری از اتحادهـای اسـتراتژیک در دستیابی به اهداف خود ناموفق هستند و نرخ شکست در آن ها بسیار بـالا اسـت . بخـش مهمی از این عدم توفیق به مسئله ساختار اتحادها و ناتوانی این ساختار برای مقابلـه بـا اقتضائات خاص اتحاد بازمی گردد (کریشنان ، گیسکنز و استین کمـپ ٣، ٢٠١۶). پیشـینه نظری پیرامون اتحادهای استراتژیک بیانگر این مسئله است که ساختار اتحادها می تواند مسائلی از قبیل هزینه های همـاهنگی ، دشـواری تعامـل ، ریسـک از دسـت دادن دانـش اختصاصی ، و ریسک تقویت رقبا، و به تبع آن ها، تهدید جدی برای عملکرد اتحـاد را بـه همراه داشته باشد (کاستنر۴ و همکاران ، ٢٠١۴). بنابراین، طراحی یک سـاختار مناسـب برای اتحاد از اهمیت بسیاری زیادی در دستیابی به اهداف موردانتظار از شکل گیـری آن اتحاد برخوردار است. با این حال، نگاه جامعی درباره مسئله ساختار اتحادهـا در پیشـینه نظری وجود ندارد و پراکندگی نظـری و تجربـی مـانع از دسـتیابی بـه نتـایج مشـخص پیرامون رابطه ساختار-عملکرد در اتحادهای استراتژیک است. پژوهش حاضر، با توجه به این مسئله ، درصدد ارائه چارچوبی برای رابطه ساختار-عملکرد در اتحادهای استراتژیک است و برای این منظور از رویکرد فراترکیب بهره گرفتـه اسـت . بـر این اساس ، در این پژوهش برآنیم تا به طور مشخص به این پرسـش هـا پاسـخ بـدهیم کـه کدام یک از مولفه های ساختاری ، عملکرد اتحادهای استراتژیک را تحت تاثیر قرار می دهنـد؟ هریک از این مولفه ها چه وزنی در تاثیرگذاری روی عملکرد اتحاد دارند؟ و چـارچوب کلـی رابطه میان الگوهای ساختاری اتحادها و عملکرد اتحاد چگونه است؟ با توجه به خلأ پژوهشی مورد اشاره ، مطالعاتی که بتوانند به یک جمع بندی از رابطه الگوهای ساختاری اتحادها و عملکرد آن ها دست یابند، نقش مهمی در یکپارچـه سـازی نظریات گوناگون درباره رابطه ساختار-عملکرد در اتحادها و به تبع آن ، کمک به افزایش کارآمدی اتحادهای استراتژیک دارند… ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله تحقیق مطالعه رابطه الگوی ساختاری اتحادهای استراتژیک با عملکرد اتحاد رویکردی فراترکیب با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.