مقاله آسیب شناسی بلوغ مدیریت دانش با رویکرد استراتژی محور


در حال بارگذاری
۳۰ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
1102 کیلوبایت
28 صفحه
1574 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود مقاله با عنوان آسیب شناسی بلوغ مدیریت دانش با رویکرد استراتژی محور (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خوزستان). این تحقیق در ۲۸ صفحه با فرمت word و pdf برای خرید آماده است. قبل از خرید مقررات را مطالعه نمایید.

چکیده مقاله

هدف این پژوهش، آسیب شناسی بلوغ مدیریت دانش با رویکرد استراتژی محور در شرکت برق منطقه ای خوزستان می باشد. روش این پژوهش، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل ۴۸ نفر از متخصصان این شرکت مرتبط با فرایند مدیریت دانش بود ، که با توجه به محدودیت جامعه، از کل شماری استفاده شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه ارزیابی بلوغ مدیریت دانش استراتژی محور گرو گره بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین جامعه پژوهش توزیع و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS20 و روش های آمار توصیفی شامل میانه و میانگین و انحراف استاندارد و کمینه و بیشینه استفاده گردید . لازم به ذکر است که برای ارزیابی میزان بلوغ تک تک گویه های مدیریت دانش استراتژی محور از مقایسه میانه با حد متوسط (چارک دوم معادل نقطه ۵۰ درصدی) استفاده شد. نتایج نشان داد این شرکت از مراحل شش گانه بلوع در چهار مرحله تصمیم گیری، تدوین سیاست ها، تدوین استراتژی ها و پیاده سازی استراتژی های مدیریت دانش و از ۹۷ شاخص در ۳۴ شاخص امتیازی کمتر از حد متوسط کسب کرده است که به عنوان آسیب های بلوغ مدیریت دانش شرکت گزارش شدند و می بایست استراتژی موجود شرکت بازنگری شود و مدیریت دانش به عنوان یکی از ستون های اصلی استراتژی سازمان قرار گیرد.

واژه های کلیدی: مدیریت دانش، بلوغ، استراتژی

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله

محیط اطراف ما به سرعت در حال تحول و دگرگونی است . آهنگ فعلی تغییر چنان سریع است که تأخیر داشتن در آن ممکن است بسیار گران و فاجعه آمیز باشد و هر چقدر آهنگ تغییر تندتر شود، مسائل بیشتر تغییر میکنند و عمر راه حل های ابداعی ما کوتاه تر میشود (١). حیات و بقا هر سازمانی در گرو درک واقعیت های محیط متغیر و بهره وری به اندازه و بجا از امکانات بالقوه آن ، برای رسیدن به اهداف سازمان است . برای تحقق این مهم ، سازمان ها دست به تدوین استراتژیهایی میزنند که اجرای آن ها اهداف سازمان ها را محقق میسازد (٢). اجرای استراتژیها نیازمند به ابزارهای مختلف مدیریتی است ، یکی از این ابزارها، مدیریت دانش است که در محیط متغیر امروزی، سازمان ها را به اکتساب و به روز رسانی دانش به منظور کسب مزیت رقابتی ملزم کرده است (٣). به گونه ای که به عنوان سپری در برابر این جریان ها و تغییرها پدیدار گشت و در کمتر از چند دهه ، به یکی از موضوع های جالب و گیرای مدیریتی تبدیل شد (۴)، و در هر دو زمینه علمی و عملی به موضوع بسیار محبوبی در سازمان ها تبدیل شده است (۵،۶،٧) و امروزه آن را به عنوان منبع استراتژیک برای تصمیم گیرندگان سازمان ها جهت بهبود فرایندهای استراتژیک ، مهارت های اصلی عملکرد کسب و کار و ایجاد ارزش افزوده مورد استفاده قرار میگیرد و معمولا به عنوان مدیریت دانش استراتژیک نام برده میشود (٨،٩،١٠،١١).  اما مدیریت دانش فرآیندی بسیار دشوار و چالش برانگیز است (١٢)، زیرا شناخت ارزش واقعی آن دشوار بوده و دشوارتر از آن ، ایجاد تناظر متناسب بین اهداف و چشم انداز سازمان و استراتژی ١ مدیریت دانش می باشد (١٣). بسیاری از مدیران مسئلۀ مدیریت دانش را به جای استراتژی کلان سازمانی، به شکل مدی زودگذر در نظر میگیرند. مطالعات نشان داده است ٨٠ درصد از ابتکارهای پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش ، به دلیل نداشتن استراتژی تعریف شده بـا شکست مواجه شده اند (٣).

تدوین استراتژی پویا، کلیدی برای بقاء سازمان ها است و اجرای موفقیت آمیز آن ، که از یک ماهیت کل – نگر و متوازن منتج شود، کلید اثربخشی فعالیت های مدیریت دانش است (١٢)، در واقع وقتی سازمان شما رو به پیشرفت است ، برای اینکه پیشرفت سازمان را چندین برابر کنید باید استراتژی خود را در شرایط ایجاد شده ، متناسب با آن تغییر دهید. این بدین معنا است که اهداف و استراتژی های مدیریت دانش می بایست منعکس کننده اهداف و استراتژی های سازمان باشد (١۴). با این حال بیشتر سازمان ها هنوز نمی دانند که تلاش برای مدیریت دانش را چگونه و از کجا آغاز نمایند، علی الخصوص در حوزه تصمیم گیری و تدوین استراتژی (١۵). درک مطلوب از تدوین استراتژی کسب و کار برای ایجاد استراتژی کارآمد و مؤثر مدیریت دانش و بالعکس در سازمان ها و بویژه شرکت برق منطقه ای خوزستان امری ضروری است . یک چنین انطباقی شرکت را قادر می سازد تا به حداکثر سرمایه گذاری و هماهنگی با طرح ها و استراتژی کسب و کار دست یابد. بدون دستورالعمل کافی ، مدیران قطعا مدیریت دانش را جدا از تدوین استراتژی در نظر می گیرند و این منجر به انحراف اهداف مدیریت دانش از اهداف شرکت می شود (١۶). به یقین مطالعۀ بیشتر پژوهشگران در هر یک از حوزه های انتخابی، بر توسعه یافتگی و ارتقای سطح کیفی پروژه های مدیریت دانش در سازمان های دولتی کشور میافزاید، اما سؤالی که در این میان به صورت ابهام یا نقد به ذهن علاقه مندان به حوزه مدیریت دانش در سازمان های دولتی خطور می کند، این است چرا با اینکه دو دهه از توجه مدیریتی به همراستایی استراتژیک در حوزه سیستم های اطلاعاتی به طور عام و مدیریت دانش به طور خاص میگذرد، این بحث همچنان دغدغۀ اصلی مدیران است ؟ چرا در عمل ارتباط مدیریت دانش و استراتژی به میزان زیادی اجرایی نمی شود و بسیاری از مدیران برای ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان خود و سرمایه های دانشی سازمان شان با چالش مواجه اند؟ چرا مدل های ارائه شده در این حوزه با انتقادهایی همچون نادیده گرفتن ابعاد و اصول ، سیاست ها و استراتژی های پیاده سازی مدیریت دانش مواجه اند؟

با توجه به اینکه مفهوم بلوغ مدیریت دانش چه در حوزه بخش خصوصی و چه در حوزه بخش دولتی ابعاد و زوایای متعددی دارد، پژوهشگران داخلی و خارجی علاقه مند به بلوغ مدیریت دانش بر حسب علایق ، ضرورت موضوع و سایر عوامل در مطالعات خود بخش هایی از این مفهوم را انتخاب کردند. (١٧،١٨،١٩،٢٠،٢١،٢٢،٢٣،٢۴،٢۵،٢۶،٢٧،٢٨،٢٩). با وجود تلاش ها و پژوهش هایی که در سطوح ملی و بین المللی برای بیان مؤلفه ها، شفاف سازی تأثیر ابعاد و عوامل توسعه بلوغ مدیریت دانش شده است . ولی فضای مسأله در سطح وزارت نیرو و بویژه شرکت برق منطقه ای خوزستان هنوز از ابهام تأثیر مؤلفه ها و عوامل همراستا با استراتژی سازمان رنج برده و حاکی از نوعی بخشینگری در این زمینه بوده است . از طرف دیگر به نظر میرسد اکثر پژوهش های انجام شده ، دارای روش های کلی، مبهم و بدون ارائۀ نقشۀ راه بهبود می باشند و به دلیل پیچیدگی دانش در مفهوم زمانی ، مدیریت دانش و استراتژی به عنوان مکمل یکدیگر، مدنظر پژوهشگران قرار گرفته نشده است . این بخشینگری در بسیاری از مقاله های چاپ شده در حوزه مدیریت دانش نیز مشهود است که گواه آن ، تأکید بر یک یا چند معیار و بررسی همبستگی و معنیداری تأثیر مؤلفۀ مدنظر در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش است . در آن دسته از پژوهش هایی که میتوان ردپای دو حوزه دانش و استراتژی را به صورت توأمان یافت ، با مجموعه ای از معیارهای صرفا تجربی یا بر اساس عرف در واحد مورد مطالعه مواجه میشویم که در آن ، روش شناسی کمی موضوع ، یعنی اولویت بندی اهداف و معیارهای مدیریت دانش درکانون توجه بوده است . بدون آن که به نقش تکاملی و توانمندساز دانش و استراتژی توجه شده باشد. به همین علت مسأله اصلی پژوهش حاضر همانا فقدان انجام پژوهشی با رویکردی استراتژیمحور و ابهام در ابعاد و مؤلفه ها، نوع و سهم تأثیر آنها بر توسعه بلوغ مدیریت دانش است . این در حالی است که در اسناد … ادامه مطلب در فایل اصلی.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق مقاله آسیب شناسی بلوغ مدیریت دانش با رویکرد استراتژی محور با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.