مقاله آموزش و توسعه رهبری تحول گرا و نقش آن در اعتمادپذیری مدیران و ادراک عدالت کارکنان


در حال بارگذاری
۳۰ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
652 کیلوبایت
20 صفحه
1753 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود مقاله با عنوان آموزش و توسعه رهبری تحول گرا و نقش آن در اعتمادپذیری مدیران و ادراک عدالت کارکنان. این تحقیق در ۲۰ صفحه با فرمت word و pdf برای خرید آماده است. قبل از خرید مقررات را مطالعه نمایید.

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و ادراک عدالت کارکنان با توجه به نقش واسطهای اعتمادپذیری مدیران از دیدگاه کارکنان است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد (۲۱۱) نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد ۱۲۷ آزمودنی تعیین گردید. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه؛ رهبری تحول گرا، عدالت سازمانی و اعتمادپذیری استفاده شده است. از ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی پایایی پرسشنامه ها ، و از روایی محتوا و سازه برای ارزیابی روایی آنها استفاده شده است. داده ها با آزمون های کولموگروف – اسمیرنف، t تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری (SEM) تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین ادراک عدالت سازمانی و سبک رهبری تحول گرا همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد ( ۰۶۹=r) بین سبک رهبری تحول گرا و اعتمادپذیری مدیران نیز همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد ( ۰ .۷۲=r) وجود همبستگی مثبت و معنادار بین اعتمادپذیری مدیران و عدالت سازمانی نیز تأیید شد ( ۰ . ۷۵ =r)، همچنین نقش واسطهای اعتمادپذیری مدیران در رابطه بین رهبری تحول گرا و ادراک عدالت سازمانی نیز تأیید شد.

واژه های کلیدی: اعتمادپذیری، رهبری تحول گرا، ادراک عدالت

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله

رهبری یکی از شایستگیهای ضروری مدیر برای موفقیت در مدیریت است (١). برقراری ارتباطات مؤثر و همراه کردن کارکنان در دنیای پیچیده روابط سازمانی امروز، در بستر ایفای درست و دقیق نقش رهبری مدیر ممکن میگردد و برای دستیابی به این مهم استفاده از سبک رهبری متناسب ضروری است (٢). تاکنون شبکه های مختلفی از رهبری تعریف شده و تعیین سبک رهبری مناسب برای هر مدیر تابعی است از یک مجموعه عوامل متغیر مانند ماهیت و نوع کار، میزان قدرت و نفوذ رهبر و نوع ارتباط بین رهبر و کارکنان (٣). در این بین آن چه مورد تأیید و تأکید صاحبنظران در حوزه رهبری سازمان است ، ضرورت توجه مدیران به ایفای صحیح و متناسب نقش رهبری در سازمان است .  رهبری برپایه روابط بین فردی شکل میگیرد و رهبر برای این که بتواند در پیروان نفوذ کند ابتدا باید اعتماد آن ها را جلب کند (۴). پیروان (کارکنان ) باورها و ارزش های مدیران را از طریق رفتار آنها مشاهده میکنند و نگرش خود را نسبت به آنها تعدیل میکنند (۵). در میان شبکه های مختلف رهبری، سبک رهبری تحول گرا١در این پژوهش مورد نظر بوده است . رهبری تحول گرا در مدل چندعاملی رهبری بالاترین سطح اثربخشی و فعال بودن رهبر را پوشش میدهد (۶ ). کارکنان براساس نتایج تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است واکنش های مثبتی به این سبک رهبری نشان داده اند (٧). مسئله ای که در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته ، تأثیر سبک رهبری تحول گرا در تغییر نگرش کارکنان نسبت به مدیران و همچنین ادراک آنها نسبت به سازمان بوده است ، برای رسیدن به این هدف از دو مفهوم مهم ادراکی در حوزه رفتار سازمانی استفاده کرده است ؛ نخست، میزان ادراک عدالت سازمانی کارکنان (٨) و دوم ، میزان اعتمادپذیر بودن مدیران در باور کارکنان (٩). مسئله اساسی که این پژوهش بر آن متمرکز شده است بررسی نقش میانجی یا واسطه ای اعتمادپذیری مدیران در رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و ادراک عدالت سازمانی است.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق مقاله بآموزش و توسعه رهبری تحول گرا و نقش آن در اعتمادپذیری مدیران و ادراک عدالت کارکنان با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.