مقاله آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم اندازهای آینده


در حال بارگذاری
۲۷ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
یک مگابایت
26 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود مقاله با عنوان مقاله آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم اندازهای آینده در ۲۶ صفحه با فرمت word و pdf برای خرید آماده است. قبل از خرید مقررات را مطالعه نمایید.

چکیده مقاله

آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک حوزه مطالعاتی بینرشتهای، امروزه به یک رشته دانشگاهی مهم تبدیل شده است؛ اما درباره ترکیب و حدود این رشته اتفاق نظر کاملی وجود ندارد. این پژوهش با هدف مطالعه وضعیت موجود و تعیین قلمرو این رشته ، با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی و روش مطالعه موردی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه منابع مربوط به پیشینه موضوع، برنامههای درسی دانشگاههای معتبر و همچنین متخصصان و متولیان حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی بود. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری، برنامه درسی ١٠ دانشگاه برتر دنیا مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین با هفت نفر از اساتید خبره و باتجربه مصاحبه انفرادی صورت گرفت و از طریق گروه کانونی چهار جلسه مصاحبه گروهی با کارفرمایان و متولیان آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمانهای مختلف انجام شد. مصاحبهشوندگان به شیوه هدفمند و با روش گلولهبرفی انتخاب شدند و برای تحلیل و تفسیر دادهها از روش کدگذاری استفاده شد. نتایج حاصل از این سه مرحله پژوهش نشان داد که مهمترین محورهای مطالعاتی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی عبارتند از: طراحی آموزش، راهبردهای توسعه منابع انسانی، کاربرد فناوریهای نوین یادگیری در توسعه منابع انسانی، مدیریت برنامههای یادگیری، ارزیابی اثربخشی یادگیری، مدیریت استعداد، مربیگری و منتورینگ، مدیریت دانش، مدیریت تغییر و نوآوری، و مدیریت بهبود عملکرد. همچنین شایستگیهایی همچون توسعه رهبری، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، شم کسبوکار، تحلیل رفتار سازمانی، مهارتهای ارتباطی، و بهینهکاوی توسعه منابع انسانی به عنوان موضوعات پایه در این حوزه شناسایی گردید.

واژه های کلیدی: آموزش و توسعه منابع انسانی، رشته دانشگاهی، شایستگی های محوری

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله

رشتههای علمی، شاخهای خاص از یادگیری یا مجموعهای از دانش خاص هستند که فعالیتهای تحقیقات علمی و یافتههای حاصل از آن علم را شامل شده و به عنوان ساختارهای سازمانیافته در چارچوب دانشگاه عمل میکنند )١(. این ساختارها یک شبکه شناختی و اجتماعی را برای ارتقای دانش فراهم مینمایند. توسعه رشتههای دانشگاهی در مسیرهای مختلفی اتفاق میافتد. گسترش پیکره علوم مختلف حاصل افزایش نظریهها، اصول و روشهای بنیادین و پایههای کاربردی رشتههایی است که بر مسائل کاربردی و عملی وابسته به حوزههای خاص تمرکز دارند و اغلب  موجب شکلگیری  هویت رشته دانشگاهی جدید گردیده است (۲). در این میان، مدت زیادی است که »آموزش و توسعه منابع انسانی «١ به عنوان یک زمینه مطالعاتی میانرشتهای مورد توجه جوامع دانشگاهی قرار گرفته است (٣). ضرورت شکلگیری این رشته دانشگاهی از آنجا ناشی میشود که امروزه انسان به عنوان سرمایه انسانی ٢، یک دارایی بسیار مهم برای سازمانها تلقی میشود و مدیریت اثربخش آن، رمز موفقیت سازمانها در هر کشوری است. منابع انسانی به عنوان تنها عامل موفقیت پایدار معرفی شده و در عرصه اقتصاد دانایی، این امر بیش از پیش به واقعیت پیوسته است (۴). آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان تنها شیوه ایجاد و توسعه این سرمایه، امروزه به عنوان یک مزیت رقابتی در سازمانها محسوب میشود )۵(. بنابراین، آموزش سازمانی نه فقط وظیفه یا اقدامی جانبی و فرعی، بلکه در زمره حساسترین و اثربخشترین فعالیتهای سازمانی به شمار میآید )۶(.  آموزش و توسعه همواره به عنوان وسیلهای مطمئن در جهت بهبود کیفیت، عملکرد و حل مشکلت مطمع نظر قرار میگیرد و فقدان آن از جمله مشکلت کلیدی هر سازمانی است (٧). در این راستا، سازمانها پول و هزینه زیادی را صرف برنامههای توسعه و بهسازی کارکنان خود میکنند و تلش مینمایند تا از استراتژیها و روشهای آموزشی نوین و کارآمدی در توسعه منابع انسانی بهره گیرند (۸). این توجه روز افزون به نوع و گسترش فعالیتهای توسعه و آموزش منابع انسانی، ضرورتی انکارناپذیر است؛ که ناشی از آهنگ سریع تغییر در عرصههای مختلف  علمی، اقتصادی، ساختاری و فناوری سازمانها میباشد و عدم توجه کافی به آن تنگاها و مشکلت زیادی را فراروی رشد و توسعه سازمان ایجاد خواهد کرد. چالفسکی  (۲۰۰۷) رشته توسعه منابع انسانی ۴ را بهعنوان یک رشته علمی با کارکردی میانرشتهای معرفی میکند که به طور مستمر از رشتههای دیگر وام گرفته است تا بتواند با اتخاذ رویکردهای بهتر، برای پاسخگویی به نیازهای یادگیری منابع انسانی راهی بیابد. به این ترتیب، توسعه منابع انسانی هم یک مجموعه دانش علمی بینرشتهای است و هم یک حوزه عملکرد حرفهای )٩(. به عقیده مکگوایر و کسیه  (٢٠٠۶) حوزه توسعه منابع انسانی بر مبنای رشتههایی همچون آموزش بزرگسالن، نظریه سیستمها و روانشناسی شکل گرفته است (۱۰). توسعه منابع انسانی به عنوان عامل اصلی ایجاد سازمان یادگیرنده است (۵).

البته بررسی ادبیات این رشته نشان میدهد که درباره ترکیب رشته توسعه منابع انسانی اتفاق نظر کاملی وجود ندارد (١١ و ١٢).  از جمله عواملی که این امر را دشوار کرده است ماهیت چند رشتهای، مبانی شناختی و نقطه نظرات مختلف درباره علم توسعه منابع انسانی میباشد (٣). از همین رو، در طی سالهای اخیر شاهد تغییرات بسیاری در توسعه منابع انسانی بهعنوان یک رشته دانشگاهی در میان مجموعهای از رفتارها و گفتمانها بودهایم که بحثهای قابل توجهی درباره حوزه عمل توسعه منابع انسانی و چگونگی رشد و پیشرفت آن به وجود آورده است (١٣ و ١۴). با وجود محدودیت هایی که تا همین اواخر در ادبیات این حوزه بهویژه ادبیات مبتنی بر پژوهش آن وجود داشت، اما در حال حاضر ادبیات توسعه منابع انسانی رو به گسترش است (١۵). مکگوایر و کسیه (٢٠٠٠۶) در مطالعه خود بیان داشتند که در ادبیات نظری توافق کمی در مورد تاریخ پیدایش واقعی توسعه منابع انسانی وجود دارد (١٠). علوه بر این ، میزان ادبیات نظری در مورد گستره تاریخی توسعه منابع انسانی در خارج از ایالت متحده آمریکا و بریتانیا اندک است و هنوز در زمینه تاریخ پیدایش توسعه منابع انسانی مطالعه چندان خوبی صورت نگرفته است (١۵). آلگاراجا و دولی (٢٠٠٣) معتقدند ماهیت متنوع و گسترده توسعه منابع انسانی باعث شده تا امکان یافتن نقاط مهم تاریخی در تشریح پیدایش توسعه منابع انسانی به عنوان یک زمینه میان رشته ای کمتر شود (١۶). ریونا (٢٠٠١) بر ایجاد آموزش در صنعت ۵ در سال ١٩۴٠ بهعنوان یک نقطه سرنوشتساز در پیدایش رشته آموزش و توسعه منابع انسانی تأکید کرده است. او معتقد است ایجاد آموزش در سازمانهای صنعتی موجب تکامل و توسعه آموزش، روابط انسانی و فلسفه بهبود عملکرد و روش های توسعه منابع انسانی در صنعت شده است (۱۷). همچنین رویونا و گیبسون (٢٠٠٣) در مطالعه ای دیگر بیان می کنند که آموزش و طراحی سیستم های آموزشی ابزاری مؤثر برای  ظهور توسعه منابع انسانی به عنوان یک زمینه رشتهای بوده است (١٨)… ادامه مطلب در فایل اصلی پس از خرید در دسترس است.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق مقاله آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم اندازهای آینده با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.