مقاله ابعاد و مولفه های آموزش بر اساس تفکر ناب در سازمان تامین اجتماعی


در حال بارگذاری
۲۷ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
یک مگابایت
28 صفحه
1247 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود مقاله با عنوان ابعاد و مولفه های آموزش بر اساس تفکر ناب در سازمان تامین اجتماعی. این تحقیق در ۲۸ صفحه با فرمت word و pdf برای خرید آماده است. قبل از خرید مقررات را مطالعه نمایید. چکیده مقاله: پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های آموزش بر اساس تفکرناب در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری دادهها توصیفی – پیمایشی محسوب میشود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، معاونین، روسا و کارشناسان آموزش در واحدهای ستادی و اجرایی و سوپروایزرین آموزشی بیمارستانهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی )۴٢٠ نفر( بوده است. حجم نمونه آماری مطابق فرمول کوکران ٢٠٠ نفر برآورد و از طریق روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلعات از پرسشنامه محقق ساخته، شامل ١٧ مولفه و ١٢۶ گویه استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه از طریق اجرای آزمایشی، روایی محتوایی از طریق مرور جامع ادبیات و قضاوت خبرگان و روایی سازه توسط تحلیل عاملی مورد تایید قرارگرفت و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٧ برآورد شد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی )جداول فراوانی، میانگین، واریانس، انحراف معیار( و آمار استنباطی )آزمون کولموگروف اسمیرنف و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی( استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها در سطح ٠.٠١، ١٧ بعد و ١١٧ مولفه را بعنوان ابعاد و مولفه های آموزش ناب در سازمان تأمین اجتماعی نشان داد که میزان اثرات کلی این ابعاد برابر ۶٣/٧٣ درصد بوده و بعد جریان ارزش )شناسایی اتلاف ها و فعالیتهای ارزش آفرین( بالاترین سهم (٨۴/۵٢) و بعد مدیریت منابع انسانی کمترین سهم (٠/۴٨) را داشت. بنابر این برای نابسازی آموزش در سازمان تامین اجتماعی نیاز جدی به شناسایی اتلاف ها و ایجاد فعالیتهای ارزش آفرین میباشد.

واژه های کلیدی: آموزش، تفکر ناب، سازمان تأمین اجتماعی

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله

سازمانها برای دستیابی به اهداف خود نیازمند منابع انسانی توانمند و دارای مهارت و تخصص سطح بال هستند. در این میان فرض بر این است که منابع انسانی عنصر حیاتی، پایدار و در حال توسعه در سازمان است. دورههای آموزش ضمن خدمت، منابع انسانی را برای انعطافپذیری و هماهنگی با تغییرات و پویاییهای محیط کار آماده میکند و حتی میتواند با فراهم آوردن تخصص و دانش مورد نیاز سازمان، مزیت رقابتی برای سازمان به ارمغان آورد )١(. روشن است که از هر نوع آموزشی نتایج مطلوب بدست نخواهد آمد. در هر مرحله از پیدایش یک برنامه و شکلگیری آن در عمل، امکان بروز آفتها و خطاهایی وجود دارد که در این صورت، مهمترین پیامد برنامه را به چیزی مقابل آن چه از آموزش امید میرفته است تبدیل خواهد کرد، یعنی: منابع کمیاب را هدر میدهد، وقت کاری کارکنان را میگیرد و نسبت به برنامههای آموزشی بدبینی بوجود میآورد (٢). بزازجزایری (١٣٧٩) به نقل از خراسانی و ملمحمدی )١٣٨٩( بیان میدارد ویلیام جیمز١ در دانشگاه هاروارد، در یک بررسی دریافت که کارکنان با ٢٠ تا ٣٠ درصد توانایی خود کار میکنند. تحقیق وی نشان داد که اگر کارکنان آموزش ببینند و به طور شایسته برانگیخته شوند ٨٠ تا ٩٠ درصد تواناییها و صلحیتهای خود را بروز میدهند )٣(. با مطالعه نتایج پژوهشهای انجام شده در نظام آموزش کارکنان به وجود نارساییهایی از جمله این موارد میتوان پیبرد: توجه اندک به نظرخواهی از مدیران، کارکنان و شرکتکنندگان درباره نیازهای آموزشی مربوط به شغل خود )۴(، تطابق اندک محتوای دوره با شرح وظایف کارکنان و توجه اندک به تعیین نیازهای آموزشی در سازمان به صورت سالیانه )۵(، تئوریک و مبتنی بر محفوظات بودن برنامههای آموزشی و متناسب نبودن نیازهای آموزشی مدیران با استراتژیهای سازمان )۶(، متنوع نبودن روشهای آموزش و عدمتناسب روشهای آموزش با اهداف یادگیری )٧،٨(، مشارکت ضعیف مدیران در طراحی دورههای آموزشی و نامشخص بودن نتایج و پیامدهای آموزش کارکنان به دلیل نبودن الگوی ارزیابی مناسب و مشکلت مربوط به تهیه شاخصها و استانداردهای آموزشی، تاکید اصلی بر ارزشیابی از آموختههای کارکنان، توجه نکردن به دیگر معیارهای ارزیابی، عدم استفاده از طرحهای مختلف و روشهای مختلف اجرای ارزیابی و عدم ارزیابی میزان تغییر رفتار یادگیرندگان )٩،١٠،١١(. امروزه تفکر کیفیت بخشی به واحدهای آموزشی به مهمترین دغدغه نظامهای آموزشی تبدیل شده است )١٢(. مهمترین مسأله در فرآیند آموزش رعایت استانداردهای آموزشی چه در بخشهای مدیریتی و ساختاری و چه در بخشهای ارائه محتواست. این استانداردسازی فرآیند آموزش همزمان با سایر فرآیندهای سازمان برای ارتقاء عملکرد کارکنان صورت … ادامه مطلب در فایل اصلی پس از خرید در دسترس است.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق مقاله ابعاد و مولفه های آموزش بر اساس تفکر ناب در سازمان تامین اجتماعی با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.