مقاله بررسی تاثیر رویکردهای مدیریت آموزش الکترونیک در ارتقاء مدیریت آموزشی مطالعه ای در آموزش و پرورش شهرستان نیکشهر


در حال بارگذاری
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
word
57.2کیلوبایت
12صفحه
1423 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان بررسی تاثیر رویکردهای مدیریت آموزش الکترونیک در ارتقاء مدیریت آموزشی مطالعه ای در آموزش و پرورش شهرستان نیکشهر  است که در۱۲ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر مدیریت آموزش الکترونیک در ارتقاء مدیریت آموزشی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی با رویکرد همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی مدیران آموزش و پرورش شهرستان نیکشهر بوده که تعداد آنها ۲۳۰ نفر می باشد. برآورد حجم نمونه برابر ۱۴۰ نفر براساس جدول مورگان صورت گرفته است. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته شامل ۳۲ سوال بوده که روایی آن از طریق کارشناسان و معلمان و سپس اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفت و پایایی ضریب آلفای کرونباخ آن ۸۹۸/۰ محاسبه گردید. برای تحلیل آماری داده‌ها از شاخص های آماری توصیفی شامل جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آمار و از آزمون t تک نمونه ای برای تحلیل سوالات پژوهش استفاده شده است که با استفاده از نرم افزار SPSS بر روی داده‌ها انجام پذیرفت. نتیجه آزمون نشان می‌دهد که مدیریت آموزش الکترونیک از نظر نظارت و کنترل بر نظام آموزشی و اطلاعات، در ارتقاء مدیریت آموزشی تاثیر دارد. همچنین مدیریت آموزش الکترونیک از نظر جمع‌آوری سریع بازخوردها، کاهش هزینه و زمان، فراهم‌ نمودن فرصت‌های آموزشی یکسان برای عموم، و از نظر افزایش سرعت در توسعه و پیشرفت، در ارتقاء مدیریت آموزشی تاثیر دارد.

کلید واژه: مدیریت الکترونیکی، آموزش الکترونیک، نظام آموزشی، فناوری اطلاعات، مدیریت آموزشی.

مقدمه

فناوری‌های جدید[۱] کلیه جنبه های زندگی بشر از جمله اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، صنعتی، آموزشی و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. این تغییرات تقریباً در همه‌ کشورهای دنیا و به ویژه در کشورهای توسعه یـافته رخ داده است توسعه نظام آموزشی در عـصر فـناوری اطلاعات و ارتباطات[۲] یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاران آموزشی است (نجفی و همکاران،۱۳۸۶). بازنگری فرایند نظام آموزشی[۳] به‌ سبب تأثیر شگرف فناوری اطلاعات و نفوذ روزافزون آن در ارکان متفاوت نظام آموزشی مهمترین اموری است که باید بـه آن پرداخـت تا منظومه‌ای هماهنگ برای حضور پویا در عرصه‌ اطلاعات‌ پی‌ریزی گردد و قوام و دوام آن تضمین شود(زارعی و همکاران، ۱۳۸۹).

در پاسخگویی به تقاضای روزافزون داوطلبان ورود به دانشگاه ها از راهکارهای مختلفی استفاده شده است. تاکنون توسعه کمی دوره‌های دانشگاهی به صورت حضوری و نیمه حضوری ادامه داشته است. درطی سال‌های اخیر استفاده از آموزش های مجازی نیز در برنامه‌کاری دانشگاه معتبر جهان قرار گرفته است. این روش نوین به قدری امید بخش بوده است که حتی دانشگاه‌های نوپایی به طور کامل به صورت مجازی شکل گرفته‌اند یعنی دانشگاه هایی که تا قبل از مطرح شدن آموزش های الکترونیکی مبتنی بر وب وجود نداشته‌اند و اکنون دارای چندین هزار دانشجو می‌باشند(کاردان و فهیمی فر، ۱۳۸۹).

. شاید بهترین مزیتهای آن برای فراگیران تعامل پویا و برنامه زمـانی انـعطاف‌پذیر می‌باشد. آموزش‌ مبتنی‌ بر وب به خاطر داشتن تعامل پویا مقدار زیادی از اطلاعات را‌ از‌ طـریق‌ تـعاملات گـوناگونی که باعث ایجاد یک محیط اکتشافی برای فراگیران می شود، ارائه می‌دهد (شری[۴]‌، ۲۰۰۵‌: ۹۷). پدیده مدیریت آموزش الکـترونیکی‌[۵] بـاعث‌ گسترش دامنه آموزش در شرکت‌ها و سازمان‌ها‌ شد‌ و همچنین باعث‌ به‌ وجود‌ آمدن تـغییر شـیوه آموزشی‌ از تلاش تاکتیکی برای آموزش کـارکنان به تلاش استراتژیک بـرای بـه اشتراک گذاشتن دانش و اطلاعات‌ بـین‌ کـارکنان،مدیران و سازمان‌های بیرونی شد (نورانیان، ۱۳۸۴).

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی بررسی تاثیر رویکردهای مدیریت آموزش الکترونیک در ارتقاء مدیریت آموزشی مطالعه ای در آموزش و پرورش شهرستان نیکشهر با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.