مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ و جو سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی زابل


در حال بارگذاری
۲۵ فروردین ۱۳۹۹
word
37.2کیلوبایت
9صفحه
1380 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ و جو سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی زابل است که در۹ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

در دنیای امروز سازمان های نقش بسیار مهمی دارند، در سازمان ها فرهنگ سازمانی و جو سازمانی نیز از اهمیت ویژه ای برخودار هستند که می توانند بر تعهد سازمانی اثر گذار باشند، از این رو هدف از انجام این پژوهش، رابطه فرهنگ و جو سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل سازمان تامین اجتماعی زابل می باشد، این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می باشد.در این مطالعه از تعداد  ۱۲۰  نفر از کارکنان اداره سازمان تامین اجتماعی زابل که به عنوان جامعه تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند، تعداد ۹۲ نفر با توجه به جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد که پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کویین، تعهد سازمانی آلن و می یر و پرسشنامه  جو سازمانی هالپین و کرافت مورد استفاده قرار گرفتند. روایی آنها توسط اساتید و خبرگان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با آلفای کرونباخ تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آمار استنباطی کولموگروف- اسمرینف، ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. کلیه محاسبات آمار با بهره گیری از نرم افزار SPSS18 انجام پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی و مستمر) رابطه معنادار وجود دارد ولی با بعد تعهد هنجاری رابطه ای ندارد، همچنین بین جو سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی و مستمر) رابطه معنادار وجود دارد ولی با بعد تعهد هنجاری رابطه ای ندارد.

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، تعهد سازمانی، ابعاد تعهد، کارکنان

مقدمه

امروزه، دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم به سرعت در حال تغییر و تحول می باشد و در این محیط پیچیده سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند با طراحی استراتژی های مناسب و اجرای  موثر آن ها بقای خود را تضمین کنند؛ مهم ترین عامل موفقیت در این حرکت فرهنگ سازمانی  است زیرا ممکن است اعمال یک استراتژی  به دلیل مخالفت فرهنگ سازمانی که مجموعه اعتقادات سازمان می باشد  به تاخیر  افتاده یا رد شود. با توجه به ارتباط استراتژی های جدید با فرهنگ سازمانی، به جاست که شناخت کامل و دقیقی از فرهنگ سازمانی  صورت گیرد.

فرهنگ سازمانی شیوه زندگی یک سازمان می باشد و با توجه به اینکه منبع اصلی هر سازمان منبع انسانی آن است، عملکرد افراد در سازمان متأثر از فرهنگ سازمان می باشد. از سوی دیگر هیچ سازمانی نمی تواند موفق شود مگر این که اعضا و کارکنان سازمان نسبت به آن نوعی تعهد داشته باشند و در جهت تحقق اهداف آن تلاش کنند. یکی از عواملی که سازمان برای رسیدن به اهداف خود به  آن نیازمند است، تعهد و پایبندی افراد نسبت به سازمان است. لذا تعهد سازمانی، نوعی ارتباط نگرشی – رفتاری به اهداف و مأموریت های سازمان است. تعهد سازمانی  از نمودهای نگرش محسوب و از نظام ارزشی  فرد ناشی می شود. تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی موضوعی است که در چند دهه اخیرمورد توجه زیادی واقع شده و این ادعا در پیشینه مباحث مربوطه مطرح شده که وجه تمایز سازمان های موفق و غیر موفق در فرهنگ آن هاست، به عبارتی موفقیت چشمگیر سازمان های موفق در عوامل غیر ملموس قدرتمند در فرهنگ سازمانی آن ها، ارزش ها و باورهای کارکنان نهفته است؛ علیرغم چنین ادعایی تحقیقات اندکی این موضوع را با دقت های لازم و به  طور کمی بررسی کرده اند. بنابراین، این امر شایسته کنکاش های بیشتر است (میر سپاسی  و زاهدی، ۱۳۸۱: .(۷۳از طرفی با توجه به اهمیت منابع انسانی بدیهی است، جهت دستیابی به اهداف نظام سلامت نیروی انسانی در این بخش باید علاوه بر تخصص، توانمندی و تبحر از تعلق و تعهد سازمانی بالایی برخوردار بوده و متمایل به درگیر شدن در فعالیت های فراتر از وظایف رایج واز پیش تعیین شده باشند. مهمتر از کارکنان متعهد، توان  سازمانها در ایجاد یک جو مطلوب کاری همراه با تعهد است. بنابراین نیاز به مدیرانی که تعهد و ماهیت آن را درک کنند، افزایش می یابد (هوشیار، ۲۰۰۷)

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی بررسی رابطه بین فرهنگ و جو سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی زابل با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.