مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش و پیاده سازی سیستم تولید ناب مطالعه موردی شرکت تولیدی هفت الماس قزوین


در حال بارگذاری
۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
word
45.0کیلوبایت
11صفحه
1282 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت دانش و پیاده سازی سیستم تولید ناب مطالعه موردی شرکت تولیدی هفت الماس قزوین است که درصفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع یک تحقیق توصیفی – همبستگی است. هدف از این تحقیق بررسی بررسی رابطه بین مدیریت دانش و پیاده سازی سیستم تولید ناب در شرکت تولیدی هفت الماس قزوین می باشد.  برای اندازه گیری مدیریت دانش از پنج بعد راهبردی، ساختاری، فرایند، افراد و نقش ها و فناوری اطلاعات استفاده شده است. ابزار گردآوری پرسشنامه  محقق ساخته می باشد.گفتنی است که جامعه آماری این تحقیق تعداد ۱۲۲۱ نفر از کارکنان و مدیران  شرکت تولیدی هفت الماس می باشد که طبق فرمول کوکران ۲۹۳حجم نمونه شرکت برآورد گردیده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون استفاده شده است.  نتایج بدست آمده حاکی از رابطه  مثبت و معنادار بین ابعاد پنج گانه مدیریت دانش شامل بعد راهبردی، ساختاری، فرایند، افراد و نقش ها و فناوری اطلاعات با پیاده سازی سیستم تولید ناب دارد.

کلمات کلیدی:  مدیریت دانش، بعد راهبردی مدیریت دانش، بعد ساختاری مدیریت دانش، بعد فرآیند مدیریت دانش، بعد افراد و نقش ها، بعد فناوری اطلاعات، تولید ناب

مقدمه

بی شک تصمیم گیران موفق امروز، مدیران پیشرو فردا میباشندکه با برنامه ریزی صحیح برای آینده بستر توسعه در کشور یا سازمان خود را به صورت یکپارچه و جامع می بینند و به دور از اجراهای مقطعی، جزیره ای و یا به اصطلاح حضور دایم در مدیریت بحران، برای آینده میاندیشند(کازرونی و همکاران، ۱۳۹۱). پس از جنگ جهانی اول هنری فورد و آلفرد اسلون تولیدات صنعتی جهان را از قرون تولید دستی که شرکت های اروپایی رواج داده بودند، بیرون آوردند و به عصر تولید انبوه کشاندند. با ترویج آسان شیوه تولید در تمام صنایع، کشور آمریکا رهبر جدید شیوه های تولیدی گردید، و صنعت خودرو سازی قلب تپنده اقتصاد این کشور شد. در این دوران بود که تولید ناب در قالب یک کار تحقیقی با عنوان (ماشینی که جهان را تغییر داد) منتشر گردید. مفهوم بنیادی تفکر ناب در ریشه کن کردن اتلاف و آفرینش ارزش در سازمان نهفته است. تفکر ناب نگرشی برای افزایش بهره وری، ارزش آفرینی مستمر، حداقل کردن هزینه ها و اِتلافات است . این تفکر شیوه ای را فراهم می کند که از طریق آن بتوان با منابع کمتر، تجهیزات کمتر و فضای کمتر به بیشترین ها دست یافت و با توجه به نیاز مشتری و در عین حال با تأمین درست نیاز مشتریان به آنها نزدیک شد.  از طریق این نگرش می توان نظام تولید ناب را در سازمان پیاده سازی کرد . سیستم تولید انبوه قادر به ارائه محصولات متنوع و در حجم پائین که خواسته های ویژه ی مشتری را جواب گو باشد، نیست. همچنین به علت تولید دسته ای و زمان انتظارات بالای قطعات در گذر از فرآیندهای تولید، زمان تحویل محصول زیاد بوده و به علت اتلافات بسیار در سیستم تولید قیمت تمام شده کاهش نمی یابد(اشلقی و همکاران، ۱۳۸۸). تولید ناب در عصر گذار از سیستم تولید انبوه به عنوان غالب تولید صنعتی مطرح می باشد که در پاسخ سریع و مناسب به نیاز مشتری با حذف اتلاف، تولید به موقع و با کیفیت عالی و شعف آور مشتری در مقابل تولید انبوه سر کشیده است، باور ما بر این است که سیستم تولید ناب و به تبع آن سازمان یادگیرنده  یعنی سازمان ناب قابلیت تجربه در همه صنایع و خدمات اعم از خودروسازی و … را دارد(ووماک و دیگران، ۱۳۷۶). یکی از جدیدترین تحقیقاتی که درباره تولید ناب به عمل آمده توسط بیلدینق و همکاران(۲۰۰۴)، می باشد. در این تحقیق صراحتا به پیچیدگیهای اجرایی فرایند تولید ناب اشاره شده و بهبود مستمر و اصلاح فرهنگ سازمانی به عنوان مهمترین عامل در موفقیت اجرا و تغییر به سوی ناب شدن اعلام شده است. و تحقیق دیگری که نتایج این تحقیق را تایید می کند توسط پیتر موری(۲۰۰۳)، انجام شده و بیانگر تاثیر بسزای آموزش و مشارکت تیمی در بهبود مستمر و اجرای صحیح مدیریت کنترل کیفیت بر تولید ناب می باشد. تغییر ماهیت کار و تغییر گرایشها و رفتارهای فردی و سازمانی در دستیابی به تولید ناب عامل مهم دیگر است(مالکام، ۲۰۰۳).

از طرفی  مدیریت دانش رویکرد جامعی جهت ترسیم چشم انداز گسترده و همه جانبه بـرا ی سـازمان است و تمرکز اصلی آن برایجاد و بکارگیری دانش و نهایتاً، دستیابی به اثربخشی سـازمانی میباشد. البته، چالش عمده مدیریت دانش، تبدیل هرچه بیشتر و بهتر دانش ضمنی به دانش صریح است. در محیط رقابتی امروزین، نیاز سازمانها بـه دارایـی هـای دانـشی نـسبت بـه گذشـته، شـدت چشم گیری یافتـه اسـت. غیرقابـل تقلیـد بـودن، کمیـاب بـودن، ارزشـمند بـودن و غیرقابـل جایگزین بودن از ویژگیهای این داراییهای دانشی؛ همراه با ظهور رویکردها و مفـاهیمی چون مدیریت دانش، سرمایه فکری، دارایی نامشهود، دیـدگاه دانـشگرا بـه سـازمان، و نیـز کثرت تحقیقات دانشگاهیان و دست انـدرکاران اجرایـی، همگـی گویـای اهمیـت فزاینـده منابع دانشی در سازمان ها میباشند(انواری رستمی، ۱۳۸۸).  فلان(۲۰۰۴)، معتقد است که دانش حاصل عمل انسانی است. بطوریکه افراد در مرکز دانش آفرینی سازمانی قرار دارند و دانش را به وجود آورده و با یکدیگر مبادله میکنند.

هـدف غـایی مـدیریت دانـش، کـاربرد دانـش در جهـت بهبـود عملکرد سـازمانی اسـت. بـسیاری از صـاحبنظران، ایـن مرحلـه را مهمتـرین گـام در فراینـد مدیریت دانش میدانند زیرا مزیت رقابتی، تنها منوط به داشتن منابع غنـی و سرشـار دانـشی نیست، بلکه در گرو کاربرد آن منابع دانشی در عملیات و تصمیمات سازمانی است. «زمانی که کارکنان بهترین تجارب را در موقعیتهای جدید برای بهبود عملکردشان بکار می گیرند، آن تجربیات را جرح و تعدیل نموده، و مجموعه جدیدی از بهترین تجربیـات را بـه دسـت میدهند(سبحانی نژاد و همکاران، ۱۳۸۵).

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی بررسی رابطه بین مدیریت دانش و پیاده سازی سیستم تولید ناب مطالعه موردی شرکت تولیدی هفت الماس قزوین با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.