مقاله بررسی عوامل توسعه ای اثرگذار بر استقرار نظام مدیریت کیفیت سازمانی دانشگاه ها (با تأکید بر توسعه منابع انسانی)


در حال بارگذاری
۳۰ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
یک مگابایت
30 صفحه
1796 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود مقاله با عنوان بررسی عوامل توسعه ای اثرگذار بر استقرار نظام مدیریت کیفیت سازمانی دانشگاه ها (با تأکید بر توسعه منابع انسانی). این تحقیق در ۳۰ صفحه با فرمت word و pdf برای خرید آماده است. قبل از خرید مقررات را مطالعه نمایید.

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف بررسی عوامل توسعه ای اثرگذار بر استقرار نظام مدیریت کیفیت سازمانی دانشگاهها با تأکیدیر توسعه منابع انسانی به روش کیفی داده بنیاد انجام شد. بر این اساس با تعداد ۲۷ نفر از صاحبنظران این عرصه در قالب سه گروه اساتید، تصمیم گیرندگان و افراد کلیدی حوزه کیفیت دانشگاهی که از طریق نمونه گیری هدفمند شناسایی شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. تحلیل داده ها طی مراحل کد گذاری باز، محوری و گزینشی به کمک نرم افزار ۱۲ MAXQUDA انجام شد. جهت روایی داددها از تکنیک های مشارکتی بودن پژوهش، چک کردن اعضاء، خودبازبینی محقق و شاخص پایایی بین دو کد گذار استفاده گردید. مطایق یافته های پژوهش مؤلفههای موثر بر استقرار نظام مدیریت کیفیت دانشگاهی در قالب ۹ مقوله اصلی و ۳۵ مقوله فرعی قابل توصیف است که عبارتند از (۱) دست آوردهای مورد انتظار از آموزش عالی (۳ مقوله فرعی)، (۲) آموزش دانشگاهی (۳ مقوله فرعی)، (۳) منابع و امکانات (۳ مقوله فرعی)، (۴) نظام ارزیابی دانشگاه (۳ مقوله فرعی)، (۵) مدیریت دانشگاه (۴ مقوله فرعی)، (۶) راهبری کلان آموزش عالی (۵ مقوله فرعی)، (۷) بین المللی سازی دانشگاه (۶ مقوله فرعی)، (۸) شرایط حاکم بر جامعه (۴ مقوله فرعی)، (۹) ارتباط متقابل صنعت و دانشگاه (۴ مقوله فرعی)

واژه های کلیدی: کیفیت، کیفیت سازمانی دانشگاه ها، نظام مدیریت کیفیت، توسعه منابع انسانی

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله بررسی عوامل توسعه ای اثرگذار بر استقرار نظام مدیریت کیفیت سازمانی دانشگاه ها (با تأکید بر توسعه منابع انسانی)

پرداختن به شناسایی عوامل موثر بر کیفیت از دغدغه های اصلی نظام های آموزشی عالی و البته مهم ترین آن هاست . پس از توسعه کمی آموزش عالی که به دنبال فزونی تقاضا در سطح جامعه صورت گرفت ، پرداختن به کیفیت و مؤلفه های آن از مباحث اصلی نظام های آموزش عالی محسوب میشود. گسترش چشم گیر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و همچنین برون داد آن یعنی حجم عظیم دانش – آموختگان مؤسسات آموزش عالی را در دهه های اخیر به سمت مفهوم سازی و سنجش ابعاد مختلف کیفیت متمرکز کرده است (١). با توجه به این موضوع ، ضرورت یافتن راه هایی که بتوان کیفیت آموزشی را افزایش داد، روشن میشود. در این راستا ارزیابی کیفیت خدمات ، از جمله گام های اساسی در تدوین برنامه های ارتقاء کیفیت محسوب میشود (٢). به منظور ارتقای کیفیت خدمات دانشگاه ها لازم است که به بررسی دو دسته الگوی اصلی برای مدیریت کیفیت در نظام آموزش عالی پرداخته شود. دسته اول الگوهای مدیریت کیفیت ازجمله مدیریت کیفیت فراگیر١، بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ٢، جایزه کیفیت مالکوم بالدریج هستند که از بخش صنعت وارد بخش آموزش شده اند. اما علی – رغم کلی بودن معیارهای مدیریت کیفیت در این الگوها و امکان اصلاح و تغییر مفاهیم ، برای کاربرد در هر نظام از جمله نظام آموزش عالی (٣) اما به جهت تمرکز معیارهای آنها بر اجزا و کارکردهای عمومی یک نظام ، جنبه های تخصصی نظام آموزش عالی مثل فرایند تدریس -یادگیری، پژوهش و … را پوشش نمیدهد (۴). از این رو ضروری است ضمن بهره گیری از معیارهای عمومی نظام ها، معیارهای خاص نظام آموزش عالی نیز مورد توجه قرار گیرد. این معیارها در دسته دوم یعنی الگوهای تضمین کیفیت در آموزش عالی با عنوان الگوهای اعتبارسنجی و ممیزی رواج یافته اند (۵). هر چند که دسته دوم الگوها با تمرکز بیشتری بر مفهوم کیفیت در آموزش عالی پرداخته است اما باید پذیرفت که مفهوم کیفیت در آموزش عالی و دانشگاه ها، مفهومی با ابعاد گسترده است : کیفیت دانشجویان ، مدرسان ، مدیران ، کارکنان ، سازماندهی فعالیت های دانشگاهی و … از یک سو و کیفیت زندگی تحصیلی و اجتماعی قبلی دانشجویان ، زیرساخت ها و شرایط اجتماعی حاکم بر نظام آموزش عالی کشور و… از سوی دیگر، چنین ابعادی را نشان میدهد (۶). مفهوم کیفیت در نظام دانشگاهی ویژگیهایی دارد که عبارتند از: کیفیت امری نسبی است ؛ آنچه در موقعیت های آموزشی رخ میدهد نسبت به زمان و مکان نسبی است . کیفیت دربردارنده تأثیرات سیاسی و ایدئولوژیکی است . کیفیت مفهومی زمینه ای است . هر پدیده آموزشی در زمینه خاص خود به وجود میآید. کیفیت آموزشی، مفهومی درون زا و برون زا است . کیفیت آموزشی در دانشگاه ، مفهومی تام است . به این معنی که فعالیت های کلاس ، دانشکده ، دانشگاه با کیفیت کلیت نظام آموزش عالی مرتبط است . کیفیت آموزشی مفهومی تحولی است (۶). بنابراین نمیتوان کیفیت آموزش عالی را به واسطه الگوهای ممیزی و اعتبارسنجی کنونی که راهبردی از بالا به پایین و دستوری دارند، تعیین کرد. زیرا به زعم یمنی (١٣٩١) بهبود و ارتقای سطح کیفیت آموزش عالی نه تنها در موقعیت خنثی اتفاق نمیافتد بلکه لازم است کیفیت عملکرد (فعالیت ها + نتایج ) هر دانشگاه را با درک زمینه ای بودن کیفیت ، پیچیدگی، تحولی بودن ، درون زایی و برون زایی، تام بودن و نسبی بودن آن مطالعه کرد؛ از جزءنگری و ساده بینی کیفیت پدیده های عملکرد دانشگاهی دوری کرد و کیفیت هر پدیده را در بستر زمینه پیدایش آن و با درک به هم پیوستگیهایی که با دیگر پدیده ها در زمان و مکان دارد، بررسی کرد. بدین منظور لازم است جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت در دانشگاه ها و احیای دفاتر تعالی آموزش عالی در دانشگاه ها با توجه به ویژگیهای اساسی مفهوم کیفیت در نظام دانشگاهی و در نظر داشتن منابع انسانی آن (اعم از کارکنان و اعضاء هیئت علمی)، عوامل توسعه ای اثرگذار بر این مهم با تأکیدبر توسعه منابع انسانی مورد مطالعه قرار گیرد. اگر بخواهیم به تبیین مفهوم توسعه منابع انسانی ١ بپردازیم باید گفت که حوزه ای از عمل و تئوری میباشد که با تمرکز بر طراحی فعالیت های برنامه ریزی شده برای تسهیل یادگیری و توسعه در سازمان به گونه ای که هم برای سازمان و هم یادگیرندگان منفعتی داشته باشد، اشاره دارد (٧). توسعه منابع انسانی به عنوان یکی از سیستم های عملکرد در سازمان میباشد که شامل تمام فعالیت های مرتبط با آموزش و توسعه کارکنان میشود(٨).

یو.ان .دی.پی توسعه منابع انسانی را به عنوان سیاست ها و برنامه هایی تعریف میکند که از فرصت های برابر برای کسب و کاربرد مداوم مهارت ، دانش ، نگرش و شایستگیهایی که استقلال فردی را ارتقاء میبخشد، حمایت مینماید و متقابلا برای سازمان فردی، جامعه و محیط یادگیرنده سودمند میباشند (۹) در این پژوهش استقرار نظام مدیریت کیفیت به عنوان عنصر تسهیل گر توسعه منابع انسانی به کار گرفته شده است که کارکنان و اعضای هیئت علمی را در هر موسسه آموزش عالی مهم ترین منبع و نقش پیشگام در توسعه ، تغییر و حرکت به سمت بهبود کیفی در نظر میگیرد (١٠). به زعم میلز و کاتل ٣ (١٩٩٨) حتی اگر اعضای هیئت علمی تمایل به تغییر و بهبود کیفیت داشته باشند اغلب در یک سردرگمی هستند که چگونه باید اقدام نمایند (١١). طبقه بندیهای متعددی از رویکردها و مدل های کیفیت در محیط های یادگیری صورت گرفته است . بعضی از این رویکردها و مدل ها در قالب جدول ١ به صورت خلاصه شرح داده شده است (١٢).ادامه مطلب در فایل اصلی پس از خرید در دسترس است.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق مقاله بررسی عوامل توسعه ای اثرگذار بر استقرار نظام مدیریت کیفیت سازمانی دانشگاه ها با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.