مقاله بررسی عوامل موثر بر خودکارآمدی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان زابل


در حال بارگذاری
۲۸ فروردین ۱۳۹۹
word
31.2کیلوبایت
9صفحه
1495 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان بررسی عوامل موثر بر خودکارآمدی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان زابل است که در۹ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر خودکارآمدی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان زابل انجام پذیرفت که روش تحقیق آن توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری، شامل مدیران دوره‌‌های مختلف تحصیلی آموزش و پرورش شهر زابل در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ مشغول به کار بودند.حجم این جامعه ۷۲۷نفر از مدیران زن و مرد بوده که نمونه آماری با استفاده از فرمول آماری و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعداد ۲۹۶ نفر از معلمان سازمان آموزش و پرورش شهرستان زابل انتخاب شد. جمع آوری داده‌‌ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس ۴ عامل از نظریه روانشناختی بندورا تنظیم شد.و اعتباریابی آن  از طریق آلفای کرونباخ (۸۶/۰= p)به دست آمد. با استفاده از آمار توصیفی شامل: فراوانی ،درصد،میانگین،انحراف استاندارد و واریانس، و آمار استنباطی، از آزمون t مستقل، محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یکراهه (ANOVA) که با بکارگیری از نرم افزارspss محاسبه شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌‌ها نشان داد که بین۱- حالات عاطفی و فیزیکی ۲-ترغیبات کلامی یا اجتماعی  ۳- تجربه جانشین ۴- تجربه موفق با خودکارآمدی مدیران رابطه معنادار و مثبت پیدا کردند. اما متغیرهایی همچون :جنسیت،سنوات خدمت مدیران با خودکارآمدی ایشان رابطه معناداری ندارند و میزان۰۵/0P>  بدست آمد و در نتیجه H۰ تایید شدو دوره تحصیلی که مدیران در آن مشغول به کاربودند، با خودکارآمدی مدیران رابطه معنادار و مثبت پیدا کرد.

واژگان کلیدی: خودکارآمدی، مدیران آموزشی، حالات عاطفی، ترغیبات کلامی، تجربه جانشین، تجربه های موفق

مقدمه :

بشر از بدو خلقت تا به امروز همواره تلاش نموده تا خود را بشناسد و به توانایی ها و استعدادهای خود پی ببرد و به واسطه ی آن محیط پیرامون خود را تغییر دهد.در این میان توجه به خودشناسی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. آموزش خودشناسی نه تنها به افراد کمک می کند تا درک خود را تقویت نمایند و خودشان را بهتر اداره کنند، بلکه آنان از این طریق توانایی لازم برای درک تفاوتهای فردی را کسب می کنند.اگر فردی باور داشته باشد که نمی تواند نتایج مورد انتظار را به‌دست آورد، و یا به این باور برسد که نمی تواند مانع رفتارهای غیرقابل قبول شود، انگیزه او برای انجام کار کم خواهد شد. اگرچه عوامل دیگری وجود دارند که به عنوان برانگیزنده های رفتار انسان عمل می کنند، اما همه آنها تابع باور فرد هستند. بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی بندورا ،باور به کارایی شخصی بر انتخاب های افراد تاثیر می گذارد. افراد گرایش به کارهایی دارند که در آنها احساس قابلیت و اطمینان می کنند و از کارهایی که توانایی انجام آن را ندارند ،دوری می نمایند . باورهای خودکارآمدی[۱] تعیین می کند که افراد تا چه اندازه انرژی، صرف فعالیتهای خود می کنند و تا چه اندازه در برابر موانع مقاومت می کنند(پاجارس، شانک[۲] ،۲۰۰۱ به نقل از نظری ۱۳۸۴). رویارویی با پیچیدگی ذهنی را می بایست از طریق بسیاری از رفتارهای انسان با سازوکارهای نفوذ بر خــــــود[۳]، برانگیخته و کنترل نمود. در میان مکانیسم های نفوذ برخود، هیچ کدام مهمتر و فراگیرتر از باور به خودکارآمدی شخصی نیست(بندورا،۱۹۹۷).

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی بررسی عوامل موثر بر خودکارآمدی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان زابل با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.