مقاله بررسی میزان بی تفاوتی سازمانی کارکنان بر اساس متغیر های جمعیت شناختی مطالعه موردی: دانشگاه آزاد زاهدان


در حال بارگذاری
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
word
39.3کیلوبایت
11صفحه
1444 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان بررسی میزان بی تفاوتی سازمانی کارکنان بر اساس متغیر های جمعیت شناختی مطالعه موردی: دانشگاه آزاد زاهدان است که در۱۱ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

معمولا بیشتر مدیران اتفاق نظر دارند که افراد پس از مدتی که از ورودشان به سازمان می گذرد، دیگر آن شور و نشاط اولیه را ندارند و به نوعی بی تفاوت می شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سنجش بی تفاوتی سازمانی کارکنان بر اساس متغیر های جمعیت شناختی در دانشگاه آزاد زاهدان بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی-  پیمایشی و از نوع تحقیقات میدانی بوده است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد (۱۳۸۹) بوده که تعیین پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ ۸۹/. محاسبه شد. ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری، ﮐﻠﯿﮥ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد زاهدان  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ۳۵۰ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان و ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه که تعداد ۱۲۰ پرسشنامه تکمیل شد و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻣــﺎر ﺗﻮﺻــﯿﻔﯽ و اﺳــﺘﻨﺒﺎﻃﯽ و اﺳــﺘﻔﺎده از روش اﺳــﭙﯿﺮﻣﻦ و در ﻣﺤــﯿﻂ ﻧــﺮم اﻓــﺰاری SPSS 18 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ  دﻫـﺪ که میزان بی تفاوتی در کارکنان دانشگاه آزاد زاهدان پایین تر از حد متوسط است و همچنین رابطه معنی داری بین وضعیت استخدامی و بی تفاوتی سازمانی وجود دارد و بی تفاوتی به مدیر در کارکنان قرار دادی نسبت به کارکنان پیمانی و رسمی بیشتر مشاهده می شود.

کلید واژه ها: بی تفاوتی سازمانی، متغیر های جمعیت شناختی، بی تفاوتی کارکنان ، دانشگاه آزاد زاهدان

ﻣﻘﺪﻣﻪ

بی تفاوتی کارکنان نسبت به مسائل و مشکلات سازمان، مشکلی است که در ایران گریبانگیر اکثر سازمانهای دولتی و بعضی سازمانهای غیر دولتی است. مدیران در برخورد با این موضوع عکس العمل های متفاوت از خود نشان می دهند، بعضی فقط حرص می خورند، بعضی چون چاره ای نمی یابند بی تفاوت می گذرند، بعضی چاره کار را آموزش کارکنان می دانند،‌ بعضی (مدیران بی تجربه) اصلاً متوجه آن نمی شوند. آنها در سازمان خود مشکلی نمی بینند. بی تفاوتی نوعی انحراف از وضعیت متعادل در سازمان است. در مدیریت بحران نیز، بحران را انحراف از وضعیت تعادل تعریف کرده اند. پس شاید بتوان بی تفاوتی را نیز نوعی بحران نامید. اگر به بی تفاوتی مانند دیگر عوامل بحران زا از قبیل: کاهش نقدینگی، یا عدم فروش کالای تولید شده و مواردی از این دست، توجه شود، می توان به آن بعنوان یک عامل تخریبی در سازمان نگاه کرد. بی تفاوتی را شاید بتوان یک بحران خاموش، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صدا نام نهاد. نگرش این چنینی به موضوع بی تفاوتی با توجه به اینکه تأثیر زیادی بر سیستمهای مختلف در سازمان، بخصوص بر تولید دارد، بسیار جای تأمل است. سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که، چرا چنین مشکلی بوجود می آید؟ چه عواملی باعث بوجود آمدن بی تفاوتی در کارکنان خواهد شد؟ علت چیست؟ در این مقاله مهمترین علل بروز بی تفاوتی در کارکنان مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده به سئوالات فوق پاسخ مناسب داده شود.

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی بررسی میزان بی تفاوتی سازمانی کارکنان بر اساس متغیر های جمعیت شناختی مطالعه موردی: دانشگاه آزاد زاهدان با پشتیبانی تماس بگیرید.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.