مقاله بررسی و اولویت بندی مولفه های موثر بر توسعه مهارت های نوآوری و کارآفرینی در نظام های آموزشی ضمن خدمت کارکنان


در حال بارگذاری
۳۰ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
642 کیلوبایت
21 صفحه
1440 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود مقاله با عنوان بررسی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر توسعه مهارت های نوآوری و کارآفرینی در نظام های آموزشی ضمن خدمت کارکنان مورد مطالعه: سازمان ثبت احوال کشور. این تحقیق در ۲۸ صفحه با فرمت word و pdf برای خرید آماده است. قبل از خرید مقررات را مطالعه نمایید.

چکیده مقاله

دو جنبه نسبتا مرتبط به یکدیگر که تا به امروز در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان مغفول مانده توسعه مهارت های نوآوری و کارآفرینی می باشد. در این پژوهش در ابتدا با مطالعات کتابخانه ای به چارچوبی کلی شامل مؤلفه های مؤثر بر گسترش مهارت های نوآوری و کارآفرینی در نظام های آموزشی ضمن خدمت دست یافته شد و سپس از طریق انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۱۶ تن از مدیران و کارشناسان ارشد که از طریق روش نمونه گیری هدفمند (قضاوتی در جامعه هدف پژوهش که سازمان ثبت احوال کشور می باشد، انتخاب شده بودند به چارچوبی مشخص که مؤلفه های شناسایی شده را در قالب ابعاد نوآوری و کارآفرینی دسته بندی کند رسیده شد. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها از طریق روش تحلیل تم که در زمره روش های کیفی می باشد انجام شد. پس از شناسایی مؤلفه ها، از طریق توزیع پرسشنامه و جمع آوری نظر خبرگان ۵ مؤلفه اصلی کمیت و کیفیت دوره های برگزار شده، قابلیت مدرسان دوره های محتوای دوره های آموزشی، تحوه ارزیابی و برنامه ریزی دوره های آموزشی ضمن خدمت به ترتیب اولویت مشخص شدند.

واژه های کلیدی: آموزش ضمن خدمت، سازمان ثبت احوال، کارآفرینی، نوآوری

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله

از ویژگیهای عصر حاضر آن است که مبانی دانش و اطلاعات در رشته های مختلف علمی به سرعت پیشرفت کرده است و متحول میشود. از این رو آموزش های ارائه شده دانشگاهی و مدرسه ای برای پاسخگویی به مسائل و نیازمندیهای محیط کار ناکافی است . در این میان آموزش ضمن خدمت یکی از مهم ترین آموزش های سازمان محسوب میشود، چرا که نیازهای شغلی و شرایط محیطی در سازمان پیوسته در معرض تغییرات مختلف قرار میگیرد (١). امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست که نیروی انسانی کارآمد و متخصص ، اساسیترین عنصر موتور محرکۀ توسعۀ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری است .پیشرفت و توسعۀ سازمان ها و مؤسسات ، که لازمۀ رسیدن ملت ها به توسعۀ همه جانبۀ اجتماعی و اقتصادی است ، خود مستلزم وجود افرادی توسعه یافته در سازمان ها است (٢). بدین منظور، آموزش ، بهویژه آموزش هایی که جنبۀ کاربردی آن ها بر جنبه های نظری برتری دارد و نتیجۀ آن تربیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخش های گوناگون اقتصادی و اجتماعی جامعه است. باید پذیرفت سرعت تغییرات و طول عمر محدود فناوری پیشرفته ، ساختار اقتصادی و صنعتی کشورها را دگرگون نموده است و امروزه توسعۀ صنعتی و رشد اقتصادی کشورها باید بر اساس خلاقیت و نوآوری شکل گیرد.نوآوری و خلاقیت ، افراد و سازمان ها را قادر میسازد تا خود را با تغییرات منطبق سازند و از رقبای خود پیشی بگیرند. کارآفرینان که در رأس کارهای مخاطره آمیزند، در پی فرصت ها هستند و خلاقیت و نوآوری اغلب ابزاری برای موفقیت آن ها تلقی میشود (٣). مدل های اولیۀ رشد و توسعه بیش از آن که به انسان ها توجه داشته باشد تأکید زیادی روی انباشت سرمایۀ مادی به عنوان منبع اصلی داشتند.اما پس از مدتی این ایده که سرمایۀ انسانی قادر به ایجاد رشد پایدار بلندمدت میباشد، مطرح شد (۴). باید به این نکته توجه داشت که تأثیر نوآوری روی عملکرد، اغلب در کوتاه مدت نمود پیدا نمیکند و حتی به صورت منفی بروز پیدا میکند، اما در بلندمدت اثرات مثبت خود را به خوبی نمایان میکند (۵).

در حال حاضر آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمان های مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است ؛ زیرا در چند دهۀ اخیر بیش از هر دوران دیگری در طول تاریخ بشری، علوم و فناوری پیشرفت نموده است . این تحول و دگرگونی به حدی است که عصر حاضر را عصر نیم عمر اطلاعاتنامیده اند؛ یعنی دورانی که در هر چند سال ، نیمی از اطلاعات بشری منسوخ شده ، اطلاعات جدید جایگزین آن میشود. بررسیهای مختلف در خصوص علت پیشرفت قابل توجه کشورهای شرق آسیا نشان میدهد  این کشورها به طور جدیاستفاده از نظام های آموزش نوآوری و کارآفرینی را در آموزش های ضمن خدمت خود مورد توجه قرار داده اند. در یک بررسی انجام شده در کره جنوبی نقش برنامه های مدون در خصوص انتقال مهارت های نوآوری و کارآفرینی به کارکنان بخش دولتی از طریق مرکز توسعۀ منابع انسانی کره جنوبی مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص گردید آموزش مهارت نوآوری و کارآفرینی از اولویت های آموزشی این مرکز می باشد(۶).

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر توسعۀ مهارت های نوآوری و کارآفرینی در نظام آموزشی ضمن خدمت کارکنان سازمان ثبت احوال کشور میباشد، به نحوی که شاهد تغییر در نظام آموزش ضمن خدمت از یک نظام و فرآیند تکراری و اجباری به نظامی که کارکنان از طریق آن به افرادی با مهارت های نوآوری و کارآفرینی تبدیل شوند باشیم .در واقع این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که : برای کارا شدن نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان ثبت احوال کشور در دو حوزه نوآوری و کارآفرینی باید به چه مؤلفه هایی و هر کدام به چه میزان توجه کرد؟ امروزه اهمیت و نقش آموزش های ضمن خدمت بر هیچ سازمانی پوشیده نیست . سازمان ها به خوبی میدانند که مهم ترین سرمایه آن ها، نیروی انسانی میباشد و در صورتی که بتوانند نیروی انسانی متخصص ، با انگیزه و رضایت مند در اختیار داشته باشند قسمت اعظمی از برنامه های خود را به درستی پیاده میکنند. همچنین نکته دیگری که باید به آن توجه کرد نیروهای انسانی هستند که سال ها در یک سازمان (به خصوص سازمان های دولتی از جمله سازمان ثبت احوال کشور) فعالیت کرده و پس از ترک خدمت تقریبا از هیچ مهارت نوآوری و کارآفرینی خاصی برخوردار نیستند تا بتوانند در کار دیگری مثمرثمر واقع شوند. در پژوهشی که در کشور ژاپن انجام شد مشخص شد که توفیق آموزش های ضمن خدمت در این کشور به واسطۀ وجود ثبات شغلی، آموزش نیروهای کم تجربه توسط افراد ارشد و برقراری آموزش ضمن خدمت در سراسر دوره استخدامی افراد میباشد(٧)، بنابراین از منظر کاربردی انجام چنین پژوهشی ضروری است.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق مقاله بررسی و اولویت بندی مولفه های موثر بر توسعه مهارت های نوآوری و کارآفرینی در نظام های آموزشی ضمن خدمت کارکنان با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.