مقاله تبیین الگوی تدوین برنامه توسعه فردی مدیران منابع انسانی در صنعت بانکداری


در حال بارگذاری
۲۹ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
781 کیلوبایت
24 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود مقاله با عنوان تبیین الگوی تدوین برنامه توسعه فردی مدیران منابع انسانی در صنعت بانکداری. این تحقیق در ۲۴ صفحه با فرمت word و pdf برای خرید آماده است. قبل از خرید مقررات را مطالعه نمایید.

 چکیده مقاله

امروزه مدیران، بویژه مدیران منابع انسانی به عنوان شاخص‌ترین هدایت کننده برنامه‌های توسعه شناخته می‌شوند و در صورتی می‌توانند این مهم را به شیوهای مطلوب اجرایی نمایند که خود، برخوردار از روحیه یادگیری و برنامه ای مدون برای طی مسیر تعالی فردی باشند. ین پژوهش با هدف ارائه الگوی برنامه توسعه فردی مدیران منابع انسانی صنعت بانکداری و تبیین اجزا و مولف‌های برنامه توسعه و روابط میان آنها صورت پذیرفته است. نخست؛ پیشینه موضوع، دیدگاه‌ها و تحقیقات مختلف در خصوص برنامه توسعه فردی به صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفت و با به رهگیری از نتایج این گام، الگوی اولیه طراحی گردید. سپس مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با ١۴ نفر از مدیران ارشد منابع انسانی سیستم بانکی صورت پذیرفت و دادن‌های حاصل با روش تحلیل تم و با بهره جستن از نرم افزار QSR Nvivo تحلیل شد. در ادامه مصاحبه گروهی در قالب تشکیل گروه کانونی با حضور ۶ نفر از متخصصین منابع انسانی در صنعت بانکداری و اساتید صاحبنظر در این حوزه برای اعتباربخشی به چارچوب الگوی پیشنهادی انجام گرفت و در نهایت به منظور اعتباردهی و اولویت بندی مولف‌های مزبور، توزیع پرسشنامه بین تمامی ٣٢ نفر مدیر عالی منابع انسانی بانک‌های کشور به عنوان گام دیگر پژوهش مدنظر قرار گرفته است. همچنین روایی پژوهش از بعد محتوا و سازه و پایایی آن به کمک ضریب کاپا و روش هولست سنجش شده است. در این پژوهش عوامل تاثیرگذار) استراتژی، فرهنگ و بافت سازمانی (، عوامل موفقیت) الزامات سازمانی، الزامات طراحی و الزامات فردی (و نتایج) شناختی، نگرشی، مهارتی و عملکردی (به عنوان مولف‌های برنامه توسعه فردی تعیین شده است. همچنین شایستگی‌های موردانتظار و محورهای قابل توسعه مبتنی بر شایستگی در مدیران منابع انسانی صنعت بانکداری شناسایی و چگونگی تحقق اقدامات توسعه ای تبیین شده است.

واژه‌های کلیدی: منابع انسانی، شایستگی، برنامه توسعه فردی، توسعه مدیران منابع انسانی، صنعت بانکداری، توسعه منابع انسانی

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله تبیین الگوی تدوین برنامه توسعه فردی مدیران منابع انسانی

تغییرات ساختاری و چالشهایی که جوامع به دلیل تحول جهانی با آن مواجه هستند، مدیریت منابع انسانی را ناگزیر به یافتن روش‌های جدیدی برای مدیریت این تغییرات می‌نماید، لذا سازمان‌ها به طور دائم باید کارکرد و کیفیت کارشان را ارزیابی و تعدیل نمایند. جهان در آینده نه بر پایه نیروی کار، مواد خام و انرژی؛ بلکه بر محور دانایی خواهد چرخید و ارزش و ثروت سازمان‌ها بیش از پیش به دانش و مهارت افراد بستگی پیدا می‌کند و در این بین، آموزش و توسعه افراد اهمیت ویژه ای دارد. برای این منظور لازم است به تناسب حوزه فعالیت و فضای کاری سازمان نه تنها معیارهایی برای ارزیابی شایستگی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز یک مدیر تعریف شود، بلکه بر مبنای نتایج آن برنامه ای نیز برای ارتقا و توسعه این مهارت‌ها تدوین گردد( ١ (از این رو داشتن برنامه توسعه فردی، اخیرا در بسیاری از سازمان‌های موفق و آینده نگر جهان به بخشی مهم از برنامه‌ها و فعالیت‌های یادگیری و توسعه تبدیل شده است( ٢ ). امروزه مدیران، بویژه مدیران منابع انسانی به عنوان شاخص‌ترین هدایت کننده برنامه‌های توسعه شناخته می‌شوند و در صورتی می‌توانند این موضوع را به شیوهای مطلوب محقق سازند که خود، برخوردار از روحیه یادگیری بوده و برنامه ای مدون برای طی مسیر توسعه و تعالی فردی داشته باشند. برنامه توسعه فردی یک نقطه شروع سودمند برای بنا نهادن تعامل و مکارم‌های دوسویه بین فرد و سازمان است و به کار بستن آن شیوهای سیستماتیک برای یادگیری و کسب تجربه در راستای تقویت دانش و مهارت‌های خاصی است که فرد برای دست یافتن به اهداف تعیین شده نیاز دارد. شناسایی نیازهای یادگیری، برنامهریزی فعالیتهایی برای توسعه شایستگی‌ها و رصد نمودن بازخوردهای حاصل از ارتقاء توانمندیهای افراد، شاکله یک برنامه توسعه فردی است( ٣ (و در این پژوهش، طراحی الگوی توسعه فردی مدیران منابع انسانی در صنعت بانکداری با تبیین ابعاد و مولف‌های آن مدنظر است و انگیزه اصلی جهت تحقق این مهم ضرورت پاسخگویی به نیاز توسعه ای مدیران است به‌گونه‌ای که مواجهه با تغییرات و چالش‌های محیطی را میسر سازد و با اتکا به مکانیسمی برای تعیین نقاط قابل توسعه و بهبود در آنان مسیر به‌گون‌های ترسیم شود که هم به تعالی فردی مدیران منتج شود و هم سازمان از این تعالی فردی بهره مند گردد.

شاید جامع‌ترین تعریفی که بتوان از توسعه منابع انسانی ارائه نمود فعالیت‌های برنامهریزی شده و فرایندهای طراحی شده برای تاثیرگذاری و ارتقاء یادگیری سازمانی و فردی در جهت توسعه ظرفیت‌های انسانی، بهبود یا حداکثر نمودن اثربخشی و عملکرد در سطح فرد، گروه و سازمان است که با تغییر و بهبود موثر رفتار شخصی یا سازمانی محقق می‌گردد و در آن یادگیری مهمترین عامل کلیدی است. بسیاری از صاحبنظران اعتقاد دارند توسعه منابع انسانی مسئول ساخت و تقویت فرهنگ سازمانی بواسطه طراحی و تحقق مداخلتی است که منجر به بهبود عملکرد کارکنان و عملکرد سازمانی می‌شود ( ۴ )، به‌گون‌های که در نهایت نفع شخصی، گروهی یا تیمی و یا نفع سازمان، جامعه، ملت یا کل بشریت را به دنبال داشته باشد. نوئه ١( ٢٠٠٨ (، کاربرد منسجم و یکپارچه آموزش و توسعه، توسعه سازمانی و توسعه مسیر شغلی در راستای بهبود فردی، گروهی و اثربخشی سازمانی را توسعه منابع انسانی تعریف می‌کند ( ۵ ) در واقع زمانی می‌توان از توسعه منابع انسانی سخنت گفت که سازمان‌ها اطمینان حاصل کنند رفتارهای مناسب در نیروی انسانی و تیم‌های برتر محقق شده است و تصمیمات بهینه هستند ( ۶ ) با بررسی تعاریف ارائه شده در خصوص توسعه منابع انسانی مشاهده می‌شود که یادگیری نقش محوری در توسعه منابع انسانی دارد. در رویکرد یادگیری بر نقش افراد به عنوان یادگیرنده خود راهبر با حمایت سایر ذینفعان که دیدگاهی مشابه در خصوص توسعه دارند، تاکید شده است و تلش می‌شود غالباً افراد در قالب توسعه منابع انسانی فرصت‌های بیشتری برای افزایش منافع فردی داشته باشند ( ٧ ) رویکرد یادگیری خودمحور مبنای برنامه توسعه فردی بوده و در سال‌های اخیر از اهمیت فزایندهای برخوردار شده است. در یادگیری خودمحور هیچیک از روش‌های یادگیری استاندارد موجود رد نمی‌شود اما یادگیرنده قادر است روش‌های یادگیری را با توجه به ترجیحات خود انتخاب کند.

در خصوص اینکه چگونه افراد یادگیری را به عنوان ابزاری برای توسعه استفاده می‌کنند، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. به عبارت دیگر باورها، اعتقادات، رجحان و رفتارهای افراد که دربرگیرنده سبک‌های یادگیری آنان است، به آنها کمک می‌کند تا در موقعیت‌های معینی یادگیری ایشان تسهیل گردد و برنامه توسعه فردی به عنوان قابلیتی توصیف می‌شود که قادر به تلفیق ارزش‌ها و رجحان فردی با اهداف سازمانی از طریق شیوه‌ها و روش‌های مناسب یادگیری است ( ٨ ) برنامه توسعه فردی ٢ به منزله یک ابزار راهبردی برای بهبود عملکرد با اتکا به یادگیری‌های رسمی و غیررسمی است( ٩ ) برنامه توسعه فردی در واقع به نوعی ظرفیت سازی از طریق آموزش و تعلیم است و مستندی است که سازمان را برای ایجاد فرصت‌های یادگیری و فرد را برای آموختن متعهد می‌سازد. این برنامه، به معنی پذیرفتن سهم مهم و موثر فرد در یادگیری و پرورش قابلیت‌هایش از طریق فرآیندی شامل ارزیابی، عکس العمل و انجام اقدامات اصلحی است( ٢ ) برنامه توسعه فردی یک برنامه زمانبندی شده مکتوب در جهت رشد و توسعه افراد است، در واقع یک ابزار ارتباطی و در عین حال یک نقشه راه است. ترسیم وضع مطلوب، تصویر وضعیت موجود و طراحی مسیر بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، به نوعی ارکان برنامه توسعه فردی را تشکیل می‌دهد( ١٠ ) لم ٣( ٢٠١۴ (برنامه توسعه فردی را به عنوان یک مجموعه هدفمند از پیشینه افراد در طول زمان برای نمایش تلش، رشد و … ادامه مطلب در فایل اصلی پس از خرید در دسترس است.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق مقاله تبیین الگوی تدوین برنامه توسعه فردی مدیران منابع انسانی با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.