مقاله سنجش مولفه های جو سازمانی و تحلیل ارتباط آن با تسهیم دانش در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل


در حال بارگذاری
۲۵ فروردین ۱۳۹۹
word
45.1کیلوبایت
11صفحه
1526 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان سنجش مولفه های جو سازمانی و تحلیل ارتباط آن با تسهیم دانش در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل است که در۱۱ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

اختار درونی سازمان می تواند مشوق یا مانع تسهیم دانش باشد. تسهیم و خلق دانش مستلزم وجود جوسازمانی است که در آن افراد و گروه ها تمایل داشته باشند با یکدیگر همکاری نموده و در راستای منافع متقابلی که دارند، دانش خود را با یکدیگر تقسیم نمایند. این پژوهش باهدف بررسی رابطه جوسازمانی برتسهیم دانش دردانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی  زابل  انجام شده است.جامعه آماری  مورد  مطالعه رادانشجویان دانشگاه علوم پزشکی    زابل تشکیل می دهند  روش نمونه گیری  براساس روش تصادفی ساده است که پس از  توزیع پرسشنامه، تعداد برگشتی هشت عدد بوده است. روش جمع‌آوری اطلاعات مبانی  نظری و داده ها کتابخانه‌ای بوده و بامراجعه به کتابخانه ها و سایت های معتبر علمی مطالب مورد نظر جمع آوری شده است.اطلاعات بخش تجربی از طریق توزیع پرسشنامه جمع آوری شده است.که پس ازتعیین پایایی و روایی آن، از پرسشنامه استاندارد جو سازمانی وتسهیم دانش حمامی وهمکاران استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط اساتید مورد تایید و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ ۰.۸۹ بدست آمد که نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه دارد. در این پژوهش در تجزیه وتحلیل داده ها،ابتدا برای توصیف  داده هاازجداول و نمودارهای توزیع فراوانی و سپس از  آزمون رگرسیون ،ضریب همبستگی پیرسون وآزمون معادلات ساختاری استفاده گردیده است.برای انجام این آزمون هااز نرم افزارSPSS بهره گرفته شده است. وباروش های آماری مشخص شد که بین جو سازمانی و تسهیم دانش رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین چهار بعدهمکاری تعاملی،حمایت سازمانی،استقلال عمل ونوآوری باتسهیم دانش ارتباط مثبت ومعناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: تسهیم دانش،جوسازمانی،همکاری تعاملی،استقلال عمل،حمایت سازمانی،نوآوری

مقدمه

برخلاف رویکردهای سنتی که موفقیت سازمانی را در گرو تأکید بر عوامل بیرونی می دانستند، در ادبیات اخیر مدیریت استراتژیک، تمرکز بر روی منابع داخلی، علی الخصوص نیروی انسانی می باشد( لاجوردی، ۱۳۸۶). خلق و تسهیم مؤثر دانش مستلزم وجود ساختار خاصی در سازمان است. ساختار درونی سازمان می تواند مشوق یا مانع تسهیم دانش باشد. تسهیم و خلق دانش مستلزم وجود جوسازمانی است که در آن افراد و گروه ها تمایل داشته باشند با یکدیگر همکاری نموده و در راستای منافع متقابلی که دارند، دانش خود را با یکدیگر تقسیم نمایند. سازمان ها با شاخص های قابل شناسایی و مقایسه هستند و از طریق این معیارها و شاخص هاست که می توان به سلامت و پویایی سازمان پی برد. یکی از مهم ترین این شاخص ها جوسازمانی نام دارد که در این تحقیق در پی رابطه بین جو سازمانی و تسهیم دانش می باشیم.

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی سنجش مولفه های جو سازمانی و تحلیل ارتباط آن با تسهیم دانش در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.