مقاله شناسایی عمده ترین سوگیری های سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل


در حال بارگذاری
۲۱ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
928 کیلوبایت
34 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

یک مقاله آماده فارسی ۳۴ صفحه ای با عنوان مقاله شناسایی عمده ترین سوگیری های سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل با فرمت word یعنی doc و docx همچنین فرمت pdf منتشر شده و آماده خرید و دانلود است.

چکیده مقاله

بازارهای سرمایه نقش مهمی در اقتصاد دارند، زیرا وجوه نقد افـرادی کـه تـوان اسـتفاده از وجوه خود را ندارند، به کسانی که این توانایی را دارند، هدایت مـی کننـد. طبیعتـا عملکـرد خوب این بازارها عامل کلیدی در تامین رشد اقتصادی خواهد بود، لذا اگر بازارهای سـرمایه کارآ باشند، توسعه اقتصادی تحقق می یابد. از سوی دیگر بدلیل تصـمیم گیـری غیرمنطقـی سرمایه گذاران در بازار سرمایه خطاهای سیستماتیک رخ داده و همین مساله موجب عـدم – کارآیی بازار می شود. هدف این مقاله ، شناسایی عمده ترین سوگیری های سرمایه گـذاران در بازار سرمایه با استفاده از روش فراتحلیل ١ است . به همین جهت ، با بررسی نظام مندی که در پایگاه های معتبر داخلی و خارجی (در دوره زمانی ٢٠١۶-١٩٨٠) صورت گرفته ، در نهایـت تعداد ۶٠ مقاله که از روش تحلیل آماری یکسان در مورد سوگیری های سـرمایه گـذاران در بازار سرمایه استفاده کرده بودند با بهره گیری از نرم افزار٢ CMA٢، عمده ترین سوگیری هـای شناختی و عاطفی سرمایه گذاران مشخص گردید. سوگیری هـای شـناختی شـامل ؛ اعتمـاد بیش از حد، اتکاء و تعدیل ، نمایندگی ، خوداسنادی ، محافظه کاری ، ابهام گریزی ، حسـابداری ذهنی ، رویدادهای اخیر، شکل دهی ، اثر وضعی ، خودکنترلی ، و سوگیری های عاطفی عبـارت از: خوش بینی ، زیان گریزی و پشیمان گریزی هستند.

مفاهیم کلیدی: مالی رفتاری ، بازار سرمایه ، تئـوری چشـم انـداز، سـوگیری شـناختی ، سوگیری عاطفی ، فراتحلیل

مقدمه

در طی دهه های اخیر، حوزه مالی وارد دوران فکری جدیـدی شـده و برخـی مفروضـات منطقی بودن سرمایه گذاران را به چالش کشانده است و موجب تقویت  این موضوع شده است که قیمت ها بیشتر توسط نگرش ها و عوامل روانی تعیین می شوند، بنابراین مطالعه روانشناسی بازار اهمیت بیشتری پیدا کرد و مطالعات زیادی به این مقوله پرداختند کـه پیشگام آنها آورده شده است . سلدن ١ (١٩١٢)، معتقد بود قیمـت سـهام در بـازار تحـت تاثیر نگرش های ذهنـی سـرمایه گـذاران قـرار مـی گیـرد. پیـرو آن ، فسـتینگر٢ (١٩۵۶)، روانشناس آمریکایی ؛ مفهوم جدیدی را در نظریه روانشناسی اجتماعی با عنـوان ؛ نظریـه ناهماهنگی شناختی ٣ ارائه کرد. پرات ۴ (١٩۶۴) توابع مطلوبیـت ریسـک گریـزی را بـرای اولین بار در حوزه بازارهای مالی بیان کرد. در ادامه کانمن و تورسکی ۵ (١٩٧۶) بـا ارائـه تئوری معروف چشم انداز، مبنای معرفی انواع سوگیری های شناختی – عـاطفی سـرمایه – گذاران در بازار سرمایه را، پایه گـذاری نمودنـد. سـپس شـیلر۶ (١٩٨١)، نشـان داد کـه نوسانات قیمت سهام ، بیش از حد تحت تاثیر اطلاعات جدید قرار می گیرد. ورنر، بونت و تالر٧ (١٩٨۵) در مقاله ای تحت عنوان «واکنش بیش از حد در بازار سهام » بحـث مـالی رفتاری را مطرح نموده و مفهوم سوگیری حسابداری ذهنی را برای اولـین بـار در میـان سرمایه گذاران ارائـه کردنـد. گوسـتاولوبن (١٩٨۶)، کتـابی تحـت عنـوان «روانشناسـی اجتماعی ٨» تالیف نمود که در آن به مطلوبیت های ذهنی افراد در انتخاب سرمایه گذاری اشاره شد. ساموئلسون و همکار آن (١٩٨٨) با بررسی سوگیری های سـرمایه گـذاران در بازار، سوگیری حفظ وضع موجود را معرفی کردنـد. در ادامـه فرنانـدز (١٩٩١) بـا ارایـه مدل های اقتصادی نشان داد که عدم اطمینان ، موجب سوگیری حفظ وضع موجود می – شود این در حالی بود که بنارتیز و تالر (١٩٩۵) مفاهیم رفتاری را مستقیم وارد حـوزه سرمایه گذاری کرده و سوگیری محافظه کـاری را معرفـی نمودنـد. گرینبالـت ، تیـتمن و ورمرز (١٩٩۵) رفتار توده واری را ارائه داده و باسو (١٩٩٧) شواهدی از محافظه کاری را بیان کرد و معتقد بود که اخبار بد با سرعت بیشتری از اخبار خوب منتشر مـی شـود. هرشلیفر، بیخچندانی و ولش (١٩٩٨)، استدلال کردند که از علل بروز رفتارهای توده – واری سرمایه گذاران در بازار سرمایه ، آبشارهای اطلاعاتی است در ایـن مـدت ، صـاحب نظرانی همچون ؛ شفرین (٢٠٠٠) با تالیف کتاب «مالی رفتاری و روانشناسی سـرمایه … ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله تحقیق شناسایی عمده ترین سوگیری های سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.