مقاله طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی


در حال بارگذاری
۲۹ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
1231 کیلوبایت
26 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود مقاله با عنوان طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی مطالعه موردی: شرکت ملی  گاز ایران و شرکتهای تابعه. این تحقیق در ۲۶ صفحه با فرمت word و pdf برای خرید آماده است. قبل از خرید مقررات را مطالعه نمایید.

چکیده مقاله

هدف کلی این پژوهش طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی میباشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه مدیران و رؤسای شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای وابسته به آن میباشد. نمونهگیری در دو بخش کیفی )١٠ نفر از کارشناسان( و کمی )٣٢۴ نفر( صورت پذیرفت. گردآوری اطلعات از طریق روش مصاحبه و پرسشنامه صورت پذیرفته است. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تائیدی، آزمون آنالیز واریانس، ماتریس همبستگی، ماتریس واریانس-کوواریانس استفاده شد. نتایج بهدستآمده از پژوهش نشان از آن دارد که هفت شایستگی ویژگی شخصیتی، مهارت، توانایی، اعتبار عمومی، نگرش و بینش، دانش، اعتبار حرفهای مهمترین شایستگی مدیران شاغل در روابط عمومی را تشکیل میدهند. با توجه به نتایج بهدستآمده، مدیران شرکت ملی گاز ایران باید شایستگیهای یادشده را مدنظر قرار داده تا بتوانند مدیرانی را انتخاب، انتصاب و پرورش دهند که بیشترین کارایی و اثربخشی را در حوزه روابط عمومی شرکت داشته باشند.

واژههای کلیدی : شایستگی، شایستگی مدیران، روابط عمومی، شرکت ملی گاز ایران

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی

امروزه روابط عمومی در سازمانها و شرکتها، به یک بخش جداییناپذیر از تیم مدیریت تبدیلشده است که میتواند در دستیابی به اهداف سازمانی، کمک شایانی نماید و در نظریه ارتباطات، بهعنوان یک علم کاربردی و یکرشته مدیریت شناختهشده است (١). از آنجاییکه روابط عمومی پل ارتباطی سازمان و مخاطبان آن است، قادر است سیاستها، برنامهها و عملکردهای سازمان را به مخاطبان از یکسو و نیازها، خواستها، دیدگاهها و نظرات مخاطبان را به سازمان از سوی دیگر منتقل کند (٢). بنابراین، هدف روابط عمومی این است که به عموم، مشتریان حمایتگر، سرمایهگذاران، شرکاء، کارمندان و دیگر ذینفعان اطلعرسانی نماید و درنهایت آنها را متقاعد به حفظ یک دیدگاه خاص در مورد سازمان، رهبری و خدمات آن یا تصمیمات سیاسی آن نماید. بهعبارتدیگر، هدف روابط عمومی این است که روی مخاطبان تأثیر بگذارد و عقیده و عمل خاصی را به آنها بقبولند (٣). از سویی صرفنظر از تأثیرات روابط عمومی بر مشتریان بیرونی سازمان، این بخش میتواند از طریق عملکرد مطلوب خویش بر مدیریت، گردش کار و همچنین الگوهای تصمیمگیری مدیران تأثیرگذار باشند (۴). لذا با توجه به اهمیت نقش و وظایف روابط عمومی در سازمان، دستیابی به اهداف آن نیازمند مدیریتی شایسته بوده تا بتواند زمینه بهبود عملکرد روابط عمومیدر سازمان را فراهم نماید که بر این اساس، انتخاب و انتصاب مدیران روابط عمومی و تشخیص و برگزیدن شایستهترین افراد نیاز به معیارها و ملکهایی است تا افراد واجد شرایط و بالیاقت، تصدی پست های سازمانی را به عهده بگیرند (۵). چنانچه گزینش مدیران روابط عمومی به نحو صحیح و مناسب صورت پذیرد، منافع سازمانی و اجتماعی را در بر خواهد داشت که این مساله نیازمند الگویی در راستای انتصاب مدیران میباشد.

الگویی که بتواند افراد توانا در امر مدیریت در این حوزه را شناسایی و انتخاب کند و سازمان را برای نیل به اهدافش یاری رساند. بنابراین انتخاب و انتصاب افراد در ردههای مختلف سازمانی همچون واحد روابط عمومی باید بر اساس معیارها و ملاکهایی باشد تا افراد شایسته جهت تصدی پست های سازمانی انتخاب و به کار گمارده شوند. حال این سؤال وجود دارد که یک سازمان چگونه میتواند مطمئن شود که مدیران روابط عمومی خود را به نحو مطلوب و با ابزار مناسب انتخاب میکند؟ بر اساس کدام الگو ؟ در این راستا، با توجه به آنکه برای هر سازمان و شرکتی، باتوجه به جو سازمانی و فرهنگ حاکم بر سازمان و سایر متغیرهای موجود، الگویی خاص برای شایستگی مدیران روابط عمومی تنظیم گردد، تدوین چارچوبی مناسب برای شناسایی و تعیین شایستگیهای مورد نیاز مدیران روابط عمومی در شرکت ملی گاز ایران باوجود تمامی شرایط پیچیده مرتبط با موضوعات محلی، ملی و بینالمللی آن ضروری است تا از این طریق بتوان ضمن نظاممند نمودن گزینش مدیران روابط عمومی، در زمینه رشد و توسعه آنان نیز اقدامات مؤثرتری را در پیش گرفت. بر اساس آنچه بیان شد، مسأله این پژوهش، عدم بهرهمندی شرکت ملی گاز ایران از چارچوبی مشخص برای گزینش، بهکارگیری و توسعه مدیران روابط عمومی است که به ناچار به رویکردهای غیرعلمی و غیرحرفهای در این زمینه روی آورده است. بنابراین، هدف کلی این پژوهش تدوین الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای تابعه به منظور شناسایی، بهبود و توسعه افراد شاغل در این حوزه به عنوان بخشی از رویکرد شایسته سالاری است… ادامه مطلب در فایل اصلی پس از خرید در دسترس است.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق مقاله طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.