مقاله طراحی و اعتباریابی مدلی برای تدوین برنامه توسعه فردی IDP در بانک انصار


در حال بارگذاری
۲۶ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
1490 کیلوبایت
24 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود مقاله با عنوان مقاله طراحی و اعتباریابی مدلی برای تدوین برنامه توسعه فردی IDP در بانک انصار. این تحقیق در ۲۴ صفحه با فرمت word و pdf برای خرید آماده است. قبل از خرید مقررات را مطالعه نمایید.

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر  طراحی و  اعتباریابی برنامه توسعه فردی (IDP) در بانک انصارمیباشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث گردآوری دادهها آمیخته بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران و کارکنان بانک انصار، و همچنین صاحبنظران حوزه توسعه منابع انسانی شاغل در سازمانهای مختلف که دارای تالیفات و تجارب در زمینه ی برنامه – ریزی توسعه فردی بودند، تشکیل می داد. نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی ساده انجام شد. به منظور گردآوری دادهها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت . به منظور تحلیل یافته های بخش کیفی از تحلیل محتوای کیفی باز و محوری استفاده شد و برای تحلیل داده – های بخش کمی نیز از آزمون T تک نمونه ای استفاده شد. در مجموع یافته های بخش کیفی در ١۴ مضمون اصلی طبقه بندی شدندکه عبارتند از: استراتژی ؛ نظاممندی ؛ نیازهای فرد؛ شایستگی؛ اهداف ؛ نیازهای سازمان؛ رهبران؛ پیامدها؛ بازخورد؛ روش ها؛ زمانبندی؛ فرهنگ ؛ پیادهسازی؛ و ارزیابی.  مضامین ١۴ گانه استخراج شده از تحلیل دادهها، در نهایت در سه دسته ی کلی تحت عنوان مولفه های اجرایی، مولفه های حمایتی و دستاوردها تقسیم بندی شد. یافته های بخش کمی نشان داد که مولفه های مختلف مدل، از منظر کارکنان و مدیران بانک انصار، معتبر بوده و قابلیت پیادهسازی در بانک را دارند.

واژههای کلیدی: طراحی مدل، اعتباریابی، برنامه توسعه فردی، IDP، بانک انصار

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله طراحی و اعتباریابی مدلی برای تدوین برنامه توسعه فردی IDP در بانک انصار

منابع انسانی کارآمد از ارزشمندترین سرمایه های هر سازمانی است ؛ زیرا سایر عوامل مانند تکنولوژی، سرمایه فیزیکی و مالی و غیره وابسته به نیروی انسانی است . علیرغم پیشرفت های فنی و تکنیکی جدید، هنور هیچ عاملی نتوانسته جایگزین نیروی انسانی شود و انسان همچنان به عنوان یک عامل کلیدی در سازمان مطرح است . مدیریت سازمان با توجه به این نکته باید بکوشد تا این سرمایه را به درستی شناخته ، توان استعدادهای نهفته او را پرورش داده و به نحو موثری آن را در پیشبرد اهداف سازمان بسیج کند(١). این در حالی است که امروزه سازمانها در محیطی پیچیده، متغیر و پویا فعالیت میکنند و پدیدههایی مانند جهانیسازی، تحریم های بین المللی، تغییر سلایق مشتریان و سرمایه گذاران و تشدید فضای رقابتی بازار، بر آنها تأثیر میگذارد(٢). در این شرایط ، سازمان ها باید توجه ویژه و خاصی به منابع درونی خود، بویژه سرمایه ی انسانیشان داشته باشند. چرا که موقعیت آنها ایجاب می – کند که نیروی انسانی مستعد و شایسته ای را در اختیار داشته باشند. بدین ترتیب و با توجه به شرایط ذکر شده، سازمانها مجبورند رشد و توسعه ی خود را در توسعه ی سرمایه های انسانیشان جستجو کنند(٣). در واقع هر سازمانی در راستای رشد و پیشرفتش ، به افراد آموزش دیده و متخصص که یکی از مؤثرترین عوامل در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور به شمار می رود نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام برساند(۴). به عبارتی دیگر، چالش بزرگ سازمانها در قرن بیست و یکم رقابت بر مبنای منابع گران قیمتی میباشد که تعیین کننده بقاء و رشد سازمانها است . منابعی که میتوان آنها را به صورت مدیریت ، نیروی انسانی، زمین ، سرمایه و منابع سرمایه ای(تجهیزات) دسته بندی نمود. از میان این منابع ، مدیریت و نیروی انسانی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار هستند؛ به گونه ای که در حال حاضر مزیت رقابتی بسیاری از سازمانها، در نیروی انسانی توانمندی میباشد که رسالت استفاده بهینه از سایر منابع را بر عهده دارند. در واقع ، امروزه موفقیت سازمانها به تعداد نیروی انسانی وابسته نیست بلکه به کیفیت و سطح توانمندیهای منابع انسانی مرتبط میباشد(۵). در همین راستا هست که در سالهای اخیر، منابع انسانی در سازمانها جایگاه محوری پیدا کرده و عاملی استراتژیک برای اداره سازمان به شمار می رود(۶). از این رو بدون شک توسعۀ منابع انسانی از محوری ترین فرآیندها در مدیریت منابع انسانی میباشد و توسعه ی منابع انسانی در هر سازمان، نیازمند راهبرد و راهکارهای اجرایی خاصی است (٧).

از یک سو تغییرات و چالش هایی که در محیط صنعتی امروز درحال رخ دادن است ، بیانگر این واقعیت است که موفقیت یا شکست سازمانها در عرصه رقابت جهانی، متاثر از نقش کارکنانی میباشد که از دانش ، مهارت و توانمندی بالایی برخوردارند. بی شک چنین کارکنانی مهمترین مزیت رقابتی سازمانها به شمار می آیند(٨). از سوی دیگر، بررسیها نشان میدهد بیشتر روشهای آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمانها، برنامه های توانمندسازی و توسعه کارکنان خود را با حداقل مشارکت و نظرخواهی از کارکنان و توجه به خواسته های واقعی و نیازهای آنان تدوین میکنند. این درحالی است که توسعه ی منابع انسانی در سازمانها نوعی تعهد و انتظار متقابل و وظیفه دو سویه بین فرد و سازمان است (٩). همچنین ، براساس مطالعات گالوپ، در سازمانی که تمرکزشان بر پرورش استعدادهای ذاتی کارکنان است ، سطح دلبستگی کارکنان به کار و سازمان تا ٣٣ درصد در سال ارتقا پیدا کرده و به طور خالص ۵,۴ میلیون دلار در بهره وری در واحد سازمان افزایش ایجاد میشود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که سازمانهایی که فرصت رشد و یادگیری را برای کارکنان خود فراهم میسازند، ٩ درصد در وفاداری مشتری و ١٠ درصد در بهره وری از سازمانهایی که به این اصل پایبند نیستند، پیشی گرفته اند؛ همچنین رابطه ی مستقیمی بین پایبندی به اصل فراهم سازی رشد و یادگیری برای کارکنان و داشتن ایده های برتر وجود دارد(١٠).

مع الوصف ، روشهای گوناگونی جهت توسعه ی کارکنان وجود دارد؛ اما برنامه توسعه فردی به دلیل توجه توأمان به نیازها و آرمانهای شخصی افراد و اهداف سازمانی، میتواند به عنوان یکی از سودمندترین و کارآمدترین روشها در ایجاد انگیزه و جلب مشارکت کارکنان و اثربخشی آموزشها، – باشد(٩). در واقع ، کارکنان اگر خود را بشناسند و با فراز و فرودهای خود آشنا باشند، راه تغییر و پیشرفت را طی می کنند. همیشه از خود میپرسند که برای تغییر چه باید کرد. چگونه میتوان اطمینان یافت از نظر حرفه ای و یا سایر جهات زندگی در مسیر درستی حرکت میکنم . برای ترقی و پیشرفت کدام روش را باید پیش بگیرم و روابط اجتماعیام را بهبود ببخشم . بنابراین به منظور نیل به این پرسش ها کارکنان نیازمند هدفگذاری، برنامه ریزی و اقدام به روشی اصولی و علمی هستند(١١). با توجه به اینکه بانک انصار در بسیاری از شاخص ها و ارزیابیهای کشوری و  صنعت ، دارای وضعیت بسیار خوبی می باشد که از جمله ی آنها میتوان به مواردی از قبیل : رتبه اول شفافیت در شرکت های بورسی، رتبه اول در سلامت اداری، دارای بالاترین سود هر سهم (EPS) در بین بانک های خصوصی، کسب نشان بلورین سه ستاره در حوزه آموزش و توسعه ، کسب جایزه زرین در مدیریت مالی، کسب گواهینامه چهار ستاره در مدیریت منابع انسانی و غیره، اشاره کرد؛ و با عنایت به اینکه اعتقاد داریم برنامه ریزی توسعه فردی با ویژگی هایی که در تحقیق ذکر خواهد شد، می تواند به بانک کمک کند که این جایگاه را حفظ کرده و ارتقاء دهیم ، لذا سراغ برنامه ریزی توسعه فردی رفته ایم که به این مهم دست یابیم . ذکر این نکته حائز اهمیت است که ، در راستای توانمندسازی، آموزش و توسعه ی سرمایه انسانی در بانک انصار در سالهای گذشته ، صرفا بصورت دورههای عمومی صورت میگرفت ، اما بعد از انجام نیازسنجی، این آموزشها بصورت شغلی برای کارکنان صورت گرفت . همزمان با تبدیل شدن موسسه … ادامه مطلب در فایل اصلی پس از خرید در دسترس است.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق مقاله طراحی و اعتباریابی مدلی برای تدوین برنامه توسعه فردی IDP در بانک انصار با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

برچسب ها: اعتباریابی، برنامه توسعه فردی، IDP، مقاله برای مدیریت کسب و کار

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.