مقاله مطالعه سکوت سازمانی کارکنان و تاثیر رفتار سیاسی مدیران بر کنترل آن


در حال بارگذاری
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
word
55.2کیلوبایت
11صفحه
1410 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان مطالعه سکوت سازمانی کارکنان و تاثیر رفتار سیاسی مدیران بر کنترل آن است که در۱۱ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

امروزه سازمان ها نقش مهمی را در زندگی انسان ها ایفا می کنند. تمامی مراحل زندگی بشر امروز تحت سلطه سازمان ها قرار دارد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر رفتار سیاسی بر سکوت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهر زابل می باشد. رفتار سیاسی از دو بعد مشروع و نامشروع تشکیل شده است. سکوت سازمانی از سه بعد سکوت مطیع، سکوت تدافعی و سکوت دوستانه مورد سنجش قرار می گیرد. جامعه اماری تحقیق را کارکنان اداره آموزش و پرورش سهر زابل تشکیل می دهند که تعدادشان ۱۵۰ نفر می باشد. پرسشنامه تحقیق استاندارد می باشد که بین تعداد ۱۰۹ نفر از کارکنان توزیع گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss20  انجام گرفت. نتایج تحقیق نشلن داد که رفتار سیاسی بر سکوت سازمانی تاثیر مثبت دارد. هم چنین رفتار سیاسی بر ابعاد سکوت سازمانی ( تدافعی و مطیع) نیز تاثیر مثبت دارد. اما  نتایج نشان داد که رفتار سیاسی بر سکوت سازمان تاثیر ندارد.

کلمات کلیدی: رفتار سیاسی، سکوت سازمانی، آموزش و پرورش زابل

مقدمه

امروزه سازمان ها بر تعاملات و رفتارهای افراد تاثیر می گذارند و خود نیز از این رفتارها تاثیر می پذیرند. گاهی این رفتار ها سازنده و گاهی نیز مخرب می باشد. در طی ۱۵ سال گذشته مطالعات صورت گرفته در حوزه سوء رفتارها در سازمان ها افزایش یافته است.  اﻳـﻦ  ﺣـﻮزه  از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ داﻧﺸﻲ ﻏﻨﻲ در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدی در ﻣﺤﻴﻂ   ﻛـﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده کرده است(نادی و اکبری،۱۳۹۲). این موارد در قالب بعد منفی رفتارهای سیاسی همواره مدیران را با چالش های جدی رو به رو کرده است. اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از اﺧﺘﯿﺎرات، اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ نمونه های منفی از بعد سیاست در سازمان است(دفت،۱۳۷۴). ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﻌﻨﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺩﯼ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ، ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺳﻠﺴﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺍﺋﺘﻼﻑﻫﺎ، ﺳﺨﺖﮔﻴﺮﯼ ﺍﻓﺮﺍﻃﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ. ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﻳﮕﺮ، ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺍﻓﺮﺍﻃﯽ ﻳﺎ ﻧﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘـــﺮﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ”ﺍﺧﻼﻟﮕــﺮﯼ“ ﻧﺎﻣﻴـــﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻏﺘﺸﺎﺵ ﻭ ﻻﺍﺑﺎﻟﻴﮕــــﺮﯼ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﺎﺭ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﺸــــﺘﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﻻﻳﻞ ﺁﻥ  ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ، ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺍﻓﺮﺍﻁ، ﺧﻄــﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺷـــﻐﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘــــﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﮔﺮﻭﻩﻫـــــﺎﯼ ﺍﻓﺮﺍﻃﯽ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫـــﺎﯼ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ(مقیمی،۱۳۸۵؛ لطیف، ۲۰۱۱). در این میان ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ(سلاجقه،۱۳۸۹).  باید این واقعیت را پذیرفت که ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩ. ﻣﺪﻳﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﺰﻧﺪ، ﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﺣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﻳﺸﺪ، ﻭﻟﯽ ﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﺮﺩ. ﺁﺑﺮﺍﻫﺎﻡ ﺳﻠﺰﻧﻴﮏ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ: ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻭ ﻓﮑﺮﯼ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ(سلاجقه،۱۳۸۹). از سویی باید بیان نمود که میزان سیاسی بودن هر فرد به ارزش های فردی، روش اخلاقی و خلق و خوی او بستگی دارد(رضاییان،۱۳۸۲). علاوه بر این موقعیت های سازمانی نیز می تواند بر رفتار سیاسی موثر باشد(شرمرهورن و همکاران،۱۳۷۹؛ دداناهو و رهی، ۲۰۱۵)).

رفتارهای سیاسی ممکن است موجبات تسهیل تحقق بعضی از مقاصد، تحقق نیافتن هدف های دیگر یا تأخیر در تحقق آنها را فراهم آورد، اما به هر حال، درک قواعد و چارچو ب های حاکم بر شکل گیری رفتارهای مذکور، امری کاملا حیاتی است. این ادعا نیز درست به نظر می رسد که هیچ گونه نگرش مطلقی ناظر بر مثبت یا منفی بودن کارکرد های رفتارهای سیاسی در سازمان صحیح نباشد؛ زیرا سازنده یا مخرب بودن ابعاد عملی رفتارهای سیاسی در سازمان تابع شرایط، اقتضاها و عوامل فردی و سازمانی است. مدیران با برخورداری از نگرش کارکردگرایانه و سازنده نسبت به رفتارهای سیاسی، می توانند امکان تبدیل این گونه تهدیدها را به فرصت فراهم سازند. به عبارت دیگر، نگرش مثبت مدیران به مقوله رفتارهای سیاسی ممکن است در تبدیل نقش های منفی آن رفتارها به سوی سازندگی و بهینه سازی امور سازمانی نقشی کاملا کارساز ایفا کند(زهیر و همکاران،۲۰۱۱).

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی مطالعه سکوت سازمانی کارکنان و تاثیر رفتار سیاسی مدیران بر کنترل آن با پشتیبانی تماس بگیرید.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.