مقاله مطالعه عوامل موثر بر شادابی و نشاط کارکنان بانک صادرات ایران شعب شهر زابل


در حال بارگذاری
۲۵ فروردین ۱۳۹۹
word
52.5کیلوبایت
13صفحه
1703 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان مطالعه عوامل موثر بر شادابی و نشاط کارکنان بانک صادرات ایران شعب شهر زابل است که در۱۳ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

امروزه ایجاد فضای تؤام با محبت، رابطه دوستانه، تجارب موفق و محیط کارو فضـایفیزیکی مناسب می تواند در رشد عواطف وبخصوص شادی مهم باشد. همچنین تمرین ورزشی و احساس موفقیت، روابط سالم در محیط کار، بها دادن به پرسنل و دخالت دادن آنهـا در امـورمربوط به کار و سازمان می تواند در اثر بخشی عواطف مثبت اثر گذار باشد. هدف از انجام این پژوهش، مطالعهعواملموثربرشادابیونشاطکارکنانبانکصادراتایرانشعبشهرزابلمی باشد. برای این منظور جامعه آماری، شامل کلیهکارکنان بانک صادرات شهر زابل می باشد که تعداد آنها ۲۰۰ نفر است. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از روش جدول مورگان ۱۲۷ نفر انتخاب شدند. و شیوه توزیع پرسشنامه ها به صورت تصادفی می باشد. با توجه به نوع اطلاعات لازم در انجام این تحقیق از دو روش بررسی اسناد و مدارک موجود  و بررسی میدانی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. پرسشنامه ۲۹ سوالی است که محقق پس از مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق آن را طراحی کرده است. که روایی آن مورد تایید اساتید قرار گرفت و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ ۰.۸۷ بدست آمد. برای تحلیل داده ها از آزمون های استنباطی مانند نرمال بودن، تی استیودنت و فریدمن استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که همه عوامل شناسایی شده (یادگیریسازمانی، امکاناتمنطقهای، عدالتکارکنان، مثبتاندیشی، ساختارمنعطف، منزلتنقشیکار، علاقهبهکار، امنیتدرمحیطکار و تعاملباهمکاران) بر شادابی و نشاط کارکنان اثر گذار می باشند.

واژگان کلیدی: شادابی، نشاط، بانک صادرات، کارکنان

مقدمه

امروزه ایجاد فضای تؤام با محبت، رابطه با دوستان، تجارب موفق و محیط کارو فضـایفیزیکی مناسب می تواند در رشد عواطف وبخصوص شادی مهم باشد. همچنین تمرین ورزشی و احساس موفقیت، روابط سالم در محیط کار، بها دادن به پرسنل و دخالت دادن آنهـا در امـورمربوط به کار و سازمان می تواند در اثر بخشی عواطف مثبت اثر گذار باشد. افراد با خواسـته هـا و آرزوهایی به سازمان می پیوندند؛ هماهنگی و همسویی سازمان بـا ایـن آمـال در افـراد ایجـادشادی می نماید این شادی و خوشنودی خود باعث نوآوری، خلاقیـت در کـار، افـزایش میـزانتولید و خدمات و وفاداری افراد به سازمان شـده و از ایـن رهیافـت سـازمان هـم؛ از سـلامت وپویایی برخوردار می شود. (بروجنی و اسدی، ۱۳۹۲). در پرتو شادی است که انسان می توانـد خـویش را بسـازد و خـود رابرای آینده کاری و افراد موفق در محیط زندگی و اجتماع آماده کند. شادی و نشاط ماده اولیه تغییر جامعه و تحول و تکامل درونی انسان هاست. در محیط خوشـحال و خرسـند، تولیـد بهتـر، اشتغال بیشتر و اقتصاد سالم تر خواهد بـود. در محـیط شـاد، ذهـن پویـا، زبـان گویـا و اسـتعداد شکوفا می شود (نیک نام، ۱۳۹۰).

در واقع پیشینه تاریخی کشورمان نشان می دهد که نشاط در همه ادوار مـورد توجـه ایرانیـانبوده است. در واقع شادابی احساس رضایتمندی از زندگی و توانایی لـذت بـردن از تجربیـاتشخص است. به طور کلی تحقیقات نشان مـی دهدکـه دو دسـته از عوامـل در ایجـاد و یـا زوالنشاط و شادی مؤثر هستند: ۱: عوامل بیرونی مانند شرایط خانواده، محل زندگی، شرایط شغلی، سـطح درآمد و نحوه گذراندن اوقات فراغت ۲: عوامل درونی مانند سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی؛ از نظر جامعه شناسی شادی نـه تنهـا در بعـد اقتصـادی بلکـه در ابعـادسیاسی، فرهنگی، تربیتی، تأثیر همه جانبه دارد (یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۲).شادابی و نشاط زیـر سـاخت بسـیاری از مسـائل و نیـرویمحرکه جامعه است به همین دلیل همه کشورها کوشش می کنند که اگر نمی توانند همه عناصر لازم را برای بروز شادی فراهم کنند لااقل ابتکارهایی بـرای سـوق دادن جامعـه بـه سـمت شـادزیستن را انجام دهند؛ اهمیت نقش شادی در بهداشـت روانـی، سـلامت جسـمانی، کارآمـدی، بهره وری و مشارکت اجتماعی موجب افزایش توجه محققان حوزه هـا ی روان شـناختی، علـومزیستی و علوم اجتماعی به عوامل مؤثر بر شادی شده است، شادی و نشاط نه تنها در پدیده های اجتماعی همچون روابط بین فردی نفوذ می کند بلکـه بـه تنهـائی در فراینـدهای شـناختی ماننـدحافظه یادگیری حل مسئله و انعطاف پذیری فکری نیز اثر می گذارد (آندرو و همکاران، ۲۰۱۴). ضرورت پرداختن به مقوله شاکامی و نشاط از چند جهت اهمیت دارد. اول آنکه شادی امری مسری است؛ یعنی شادی یک فرد می تواند در دیگران نیز شادی ایجاد می کند. دیگر آنکه شادابی وابستگی های فرد را به محیط بیشتر می کند و دلپذیرتر می سازد. افرادی که شاد هستند بیشتر احساس امنیت می کنند، آسان تر تصمیم می گیرند، روحیه مشارکتی بیشتری دارند و از افرادی که با آنها زندگی می کنند راضی ترند (عبیدی و میرزایی، ۲۰۰۶).

هر پژوهش به قصد یافتن پاسخ به یک یا چنـد سـؤال اساسـی صـورت مـی گیـرد، بنـابراینمحقق در این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این سؤال اساسی است که عوامل مؤثر بر شادابی و نشاطکارکنان بانک صادرات شهر زابل کدامنـد؟ چه راهکار هایی برای بهبود شادابی و نشاط کارکنان بانک صادرات ارائه می شوند؟

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی مطالعه عوامل موثر بر شادابی و نشاط کارکنان بانک صادرات ایران شعب شهر زابل با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.