مقایسه اثربخشی و کارایی سه روش کارآموزی الکترونیکی و نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی و تجمیع کارآموزی الکترونیکی با نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با یکدیگر بر بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان شرکت بیمه دی)


در حال بارگذاری
۲۶ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
952 کیلوبایت
30 صفحه
1999 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود مقاله با عنوان مقایسه اثربخشی و کارایی سه روش کارآموزی الکترونیکی ، نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی و تجمیع کارآموزی الکترونیکی با نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با یکدیگر بر بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان شرکت بیمه دی). این تحقیق در ۳۰ صفحه با فرمت word و pdf برای خرید آماده است. قبل از خرید مقررات را مطالعه نمایید.

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر سنجش اثربخشی و کارایی سه روش کارآموزی، نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی و تجمیع کارآموزی با نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بر بهبود عملکرد و افزایش کارایی کارکنان میباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت ، کاربردی و از نظر روش، نیمه آزمایشی و طرح پس آزمون با گروه کنترل میباشد. جامعه آماری در این پژوهش ۵٧٠ نفر از نمایندگان شرکت بیمه دی در سراسر کشور بودند که از میان آنها، ۶٠ نماینده به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه “کارآموزی الکترونیکی”، ” نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی ” و “تجمیع کارآموزی الکترونیکی با نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی” جایگزین شدند. به منظور سنجش عملکرد واقعی نمایندگان، با کمک متخصصین موضوعی، پرسشنامه ای طراحی و برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و برای تعیین پایایی از روش پایایی مصححان (ضریب همبستگی ٠/٧٩) استفاده گرید. جهت سنجش کارایی (میزان زمان صرف – شده برای تکمیل وظیفه شغلی)، زمان ورود نمایندگان به محیط الکترونیکی صدور بیمه نامه و لحظه خروج آنها از این محیط برآورد گردید. دادههای گردآوریشده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون – های تعقیبی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد نمایندگانی که در گروه “تجمیع نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با کارآموزی” حضور داشتند، در مقایسه با نمایندگان حاضر در دو گروه “کارآموزی ” و “نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی”، عملکرد بهتری داشته و فعالیت شغلی خود را در مدت زمان کوتاهتری انجام دادند.

واژههای کلیدی: بهبود عملکرد کارکنان، پشتیبانی عملکرد کارکنان ، کارآموزی، کارایی ، نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله

بهسازی عملکرد و افزایش بهرهوری و انجام اقدامات لازم و مؤثر برای آنها، یکی از مهم ترین چالش – های سازمانها در قرن ٢١ میباشد. دستیابی به اهداف سازمانی، نیازمند کارکنان توانمند جهت انجام وظایف محوله است تا بتوانند متناسب با تغییرات سریع سازمانی و محیطی، به طور مؤثر فعالیت هایشان را ادامه داده و بر اثربخشی خود بیفزایند (١). برای چندین دهه ، دورههای کارآموزی ١ متداول، رایج ترین مداخله ای بود که سازمانها برای بهسازی عملکرد کارکنان خود استفاده میکردند و از این طریق دانش و مهارتهای جدید را به کارکنان خود آموزش میدادند (٢) . سازمانها به دورههای کارآموزی متکی بودند، چرا که معتقد بودند این نوع آموزشها نگرش ٢، دانش و عملکرد کارکنان را ارتقاء میدهد و نتایج این ارتقاء می تواند کل سازمان را تحت تأثیر قرار دهد (٣). مرور پژوهش های انجامشده در این زمینه نشان میدهد دورههای کارآموزی متداول نتوانسته اند به صورت اثربخشی موجب بهسازی عملکرد کارکنان شوند (١۶-۴). این پژوهش ها؛ عدم کاربردیبودن محتوای دورههای آموزشی و تأکید صرف آن بر مطالب نظری، فاصله زمانی بین ارائه کارآموزی و کاربست در محیط شغلی، ناتوانی کارکنان در یادآوری اطلاعات ارائه شده در دوره کارآموزی، عدم توانایی در تدارک اطلاعات ضروری در لحظه نیاز کارکنان در حین انجام شغل ، و ایجاد اضطراب و فشار بر کارکنان به دلیل تسریع در انتقال مهارتها به آنان را از مهم ترین علل ناکارآمدی دورههای کارآموزی متداول بر شمردهاند. به منظور مواجهه با این مسائل دورههای کارآموزی متداول و نیز تحت تأثیر تغییرات حاصله در حوزه تکنولوژی عملکرد انسانی ٣ که هدف نهایی آن بهبود عملکرد است ، روزنبرگ ۴ (١٩٩۵) استدلال میکند سازمانها باید تغییر پارادایمی که در حوزه تکنولوژی عملکرد انسانی آغاز شده است را دنبال کرده و از آموزش به سمت بهسازی عملکرد پیش روند. براون ۵ (١٩٩۶) نیز اظهار میدارد به منظور بهسازی عملکرد، سازمانها بایستی از مشاهده کارکنان به عنوان افرادی که باید به آنها آموزش داده شود، فاصله گرفته و به کارکنان خود به عنوان افرادی بنگرند که نیازمند پشتیبانی در محیط کار هستند. نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی ۶ به عنوان یکی از اساسیترین راهحل ها درحوزه بهسازی عملکرد، ارتقاء عملکرد کارکنان و ارائه پشتیبانیهای لازم به آنها در محیط های شغلی است که استفاده از آن در سازمانها در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است (٢١-١٩).

از اواخر دهه ١٩٨٠ و از زمان ظهور و تکامل مفاهیم و شیوههای نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی، تعاریف بسیاری نیز مطرح شده است (٢۵-٢٢). گری ١ (١٩٩١) و ریبلد٢ (b١٩٩٠) تعاریف اولیه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی را ارائه کردهاند. از نظر گری (١٩٩١)، نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی عبارت است از: “یک محیط الکترونیکی تلفیق شده که دسترسی سریع ، آنلاین و فردیشده کارکنان را به حجم گستردهای از اطلاعات، نرم افزارها، راهنماییها، پیشنهادات و کمک ها، دادهها، تصاویر، ابزارها و سیستم های ارزیابی و نظارت فراهم میکند تا بدین وسیله کارکنان بتوانند عملکرد شغلی خود را با دریافت کمترین پشتیبانی دیگران بهبود ببخشند”(ص، ١٢). ریبلد (b١٩٩٠) نیز نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی را این گونه توصیف میکند: “نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی زیرساختی الکترونیکی است که دانش فردی و سازمانی را به دست آورده، آن را ذخیره و در سراسر سازمان توزیع میکند تا کارکنان را قادر سازد در سریع ترین زمان ممکن و با حداقل پشتیبانی از دیگران به سطح عملکرد موردنیاز خود دست یابند. عملکرد از طریق طراحی رابط کاربری کامپیوتر/ انسان و با بهرهگیری از اصول طراحی عملکردمحور٣ (که به مخاطبان خود به عنوان انجام دهندگان کار و نه به عنوان کاربران سیستم تمرکز میکند)، به دست میآید. “(ص ۶۶). با وجود این که تعاریف متعددی از مفهوم نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی مطرح شده است ، میتوان گفت که این نظام در کلیه تعاریف مطرحشده، از ویژگیهای مشترکی برخوردار است . در واقع نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی، نظامی است که مبتنی بر رایانه بوده، در زمان انجام کار استفاده میشود، تحت کنترل کاربر است ، امکان دسترسی به اطلاعات مرتبط را فراهم میآورد، منجر به دسترسی به سطوح مختلف دانش می – شود، به راحتی به روزرسانی شده و میتواند اطلاعات، مشاهدات و تجارب یادگیری را یکپارچه سازد. (۲۶) متخصصان این حوزه علی رغم اختلافنظر درباره مفهوم نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی، در خصوص اهداف آن اتفاقنظر دارند (٢٧). مهمرین اهداف نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی عبارت است از: توسعه عملکرد از طریق فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز در همان لحظه نیاز برای افراد (٢٨)؛ فراهم کردن هرآنچه که ضروری است به منظور بهبود عملکرد در همان لحظه مورد نیاز (٢٩،٢٢)؛ کمک به کارکنان برای انجام یک وظیفه و بهبود عملکرد و بهرهوری (٣٠)؛ فراهم کردن پشتیبانی ضروری در جهت کمک به کارکنان جدید و مبتدی تا همانند کارمندان باسابقه عمل کنند آن هم بدون دریافت کمترین آموزش (٣١)، به حداقل رساندن تلاشهای افراد برای انجام یک کار در زمان مجاز (٣٢) و کاهش و یا از بین بردن نیاز به کارآموزی قبلی (٣۴،٣٣)، لوین ١ (١٩٩۴) همچنین اضافه میکند که یک نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با مزایای بسیار زیادی همراه است که میتواند به طور مؤثری عملکرد افراد و سازمان را بهبود ببخشد. از مزایای نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی برای سازمانها میتوان به این موارد اشاره کرد: بهبود عملکرد فردی و سازمانی ٢، ارتقاء بهرهوری ٣، تسهیل در انجام کارها و وظایف شغلی، جذب و حفظ دانش سازمانی، کاهش قابل توجه زمان و هزینه آموزش، حذف نیاز به بازآموزی ۴ به روز رسانی اطلاعات به صورت فوری و منسجم و کاهش تعداد خطاها.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله تحقیق مقایسه اثربخشی و کارایی سه روش کارآموزی الکترونیکی و نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی و تجمیع کارآموزی الکترونیکی با نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با یکدیگر بر بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان شرکت بیمه دی) با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

برچسب ها: کارآموزی الکترونیکی ، نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی ، تجمیع کارآموزی الکترونیکی ، عملکرد کارکنان ، مقاله بهبود عملکرد کارکنان

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.