منابع تحقیق نوآوری در کشورها و مباحث مرتبط با آن


در حال بارگذاری
۱۵ آبان ۱۳۹۸
Word, Pdf
13 مگابایت
بیش از 180 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

در این صفحه ۱۶ منبع برای استفاده در تحقیق های مرتبط با نوآوری در کشورها و حوزه های مرتبط با آن ارائه شده است. فرمت فایل ها pdf و word هستند که با قیمت خیلی ناچیز امکان خرید آنها میسر شده است. منابع تحقیق از سال های اخیر هستند و بروز تلقی می شوند و برای استفاده در فصل دوم تحقیق شما یا بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق/مقاله می توانند مفید باشند حجم صفحات این مقالات آماده که خریداری می کنید بیش از ۱۸۰ صفحه است.

مقدمه تعدادی از منابع تحقیق در ادامه آمده است تا بیشتر با منابع تحقیق آشنا شوید:

مقدمه اول:

تئوری های اخیر رشد در واکنش به انگیزه های اقتصادی به طور مرسوم جهـت گیـری هـای ابداع (نوآوری ) را به عنوان موتور اصلی پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهره وری مـی داننـد (شـاه  آبـادی ، ١٣٨۵). بـا ایـن نگـرش ، ابـداعات از یـک طـرف بـه تولیـد دانـش ناشــی از فعالیـت های R&D بستـگی دارد و از طرف دیگر، بـه انباشـت دانـش کمـک مـی کنـد. در نتیجه ، سطح بهره وری یک اقتصاد به فعالیت های انباشته شده R&D و انباشت دانش موثر و ارتبـاط آن دو بسـتگی دارد. ارتقـای بهـره وری هـر کشـور عـلاوه بـر ایـن کـه تحـت تـاثیر سرمایه گذاری R&D می باشد تحت تاثیر کشـورهای شـرکای تجـاری نیـز قـرار مـی گیـرد (کمیجانی و شاه آبادی ، ١٣٨٠). این امر به این علـت اسـت کـه بـیش از ٩٠% از هزینـه هـای تحقیـق و توسـعه جهـان تنهـا بـه کشورهای گروه G٧ اختصاص می یابد. پس برای بررسی انتقال این بخش از فن آوری می توان به سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI توجه داشت که موجب انتقال این بخش از دانش می گردد. بنابراین کشورهای در حال توسعه از جمله ایـران جهـت کـاهش شـکاف تکنولـوژیکی می توانند از طریق تجارت بین الملل و جذب سرمایه گذاری مسـتقیم خـارجی تکنولـوژی و روش های فنی را منتقل نمایند. فردریش لیست ١ به ساختارها و نهادهـای اقتصـادی کـه در افـزایش بهـره وری نیروهـای مولد از طریق نوآوری و توزیع دانش اثر می گذارند، اشـاره مـی کنـد. شـومپیتر، گالبرایـت ، گودوین ، هیرشمن ٢، از نوآوری به عنوان نیرویی بزرگ و محرک اقتصاد پویا نام می برند… ادامه مقدمه و متن این تحقیق در فایل اصلی بعد از خرید قابل مطالعه است.

مقدمه دوم:

در این مقاله ابعاد ناکارآمدی نظام ملی نوآوری ایران در کار کرد سیاست گذاری با روش دلفی ارائه شده است. به این منظور ابتدا مفهوم نظام ملی نوآوری و ابعاد آن ارائه خواهد گردید، آنگاه به تبیین مفهوم سیاست گذاری در نظام ملی نوآوری پرداخته می شود. ارائه تعریف مورد نظر از ناکارامدی، | مرور پژوهش های پیشین و مطالعات تطبیقی در خصوص ناکارامدی سیاست گذاری ملی در زمینه نوآوری، بخش بعدی این مقاله را تشکیل می دهد… ادامه مقدمه و متن این تحقیق در فایل اصلی بعد از خرید قابل مطالعه است.

مقدمه سوم:

جهان شاهد دگرگونی های بسیار بزرگ و اساسی در نظریه ها، ساختارها و کارکردهای سیستم اقتصادی و اجتماعی است. منشأ این دگرگونی های سه نیروی متعامل جهانی شدن و گسترش سریع موافقت نامه های تجاری بین کشورهای پیشرفته، توسعه شتابان فناوری بطور عام و انقلاب در فناوری اطلاعات و تحول در مفاهیم دانش است. حاصل این دگرگونیها ظهور مرحله جدیدی از توسعه است که اصطلاح اقتصاد دانش» نامیده می شود. در ادبیات اقتصادی اخیر، سیستم های اقتصادی واقع در این مرحله توسعه را «اقتصاد مبتنی بر دانش » می نامند. این تحول اساسی و کیفی در اقتصاد جهانی، ماهیت فعالیت و رقابت را هم در داخل یک کشور، و هم میان کشورها دچار دگرگونی اساسی کرده است. پایه های نظم نوینی که در حال شکل گرفتن و تکامل است بر دانش متکی است. ایجاد دانش جدید و بهره برداری مناسب از آن شرط حیات سیستم های اقتصادی – اجتماعی است. این امر، کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را با چالش جدید و اساسی روبرو می نماید که باید به مطالعه، طراحی و معماری مجدد نظام های پژوهشی، آموزشی و فناوری خود بپردازد… ادامه مقدمه و متن این تحقیق در فایل اصلی بعد از خرید قابل مطالعه است.

برای دانلود منابع تحقیق نوآوری در کشورها و مباحث مرتبط با آن مشکلی دارید؟ با پشتیبانی ” کولداکس ” در میان بگذارید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.