نقش آزادی عمل اداری بوروکرات ها در تمایل به اجرای خط مشی های عمومی


در حال بارگذاری
۱۷ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
468 کیلوبایت
14 صفحه
1489 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

مقاله آماده با منابع لاتین متعدد مطابق روش تحقیق به سبک مقالات علمی پژوهشی انجام شده با عنوان نقش آزادی عمل اداری بوروکرات ها در تمایل به اجرای خط مشی های عمومی با فرمت word, doc, docx, pdf آماده خرید و دانلود است. توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

مقدمه تحقیق:

اجرای خط مشی های عمومی ، از مهم ترین و چالش بـرانگیزتـرین حـوزه هـای مطالعـاتی دانش خط مشی گذاری عمومی ، و دغدغه همیشگی دولتمردان و خط مشی گذاران اسـت. ضعف و کاستی در اجرا، خط مشی های عمومی را با شکست روبه رو کرده ، و بـه تبـع آن ، هزینه های زیادی را به دولت تحمیل می کند. براسـاس آسـیب شناسـی خـط مشـی هـای عمومی ، بی تمایلی مجریان به اجرای خط مشی ها یکی از دلایل شکست خـط مشـی هـای عمومی است (فان میتر و فان هـورن ١، ١٩٧۵؛ المـور٢، ١٩٧٩؛ گارسـیا زامـور٣، ١٩٩۶؛ کالیستا۴، ١٩٩۴). در تحلیل اجرای خط مشی ، آزادی عمل مجریان خط مشی ها، اهمیـت زیادی دارد، زیرا در بسیاری از موارد، مجریان خط مشی ها، باید بر نحوه و کیفیت اجرای خط مشی کنترل داشته باشند. به عبارتی ، مجریان خط مشـی هـا نقـش مهمـی در ارائـه خدمات دولتی دارند (وگا و همکاران ۵، ٢٠١٣: ١٠۴). در سال های اخیر، مفهوم بوروکراسی سطح خیابان و نقش آن در اجرای خط مشی ها، توجه بسیاری از اندیشمندان اداره امور عمومی را جلب کرده است (هیل ۶، ٢٠٠٣؛ برگن و وایــل ٧، ٢٠٠۵؛ مــی و وینــر٨، ٢٠٠٩؛ خالیــد٩، ٢٠١٢؛ تــامرز و بیکــرز ١٠، ٢٠١۴).

بوروکرات های سطح خیابان خط مشی های عمومی را اجرا می کنند. بـا ایـن حـال ، آن هـا زمانی کمـی بـه طـور مسـتقیم بـا شـهروندان در تعاملنـد. عـلاوه بـر ایـن ، از نظـر ایـن بوروکرات ها، اغلب خط مشی ها و قوانینی که بوروکرات های سطح خیابان اجرا می کننـد، به نفع شهروندان نیست . بنابراین ، بوروکرات های سـطح خیابـان سـازوکارهای مقابلـه ای مختلفی را برمبنای میزان اختیار یا آزادی که در اجرای خط مشی دارند، به کار می گیرند (تامرز و بیکرز، ٢٠١۴: ۵). مفهوم اختیار و آزادی عمل در متون نظری اجرای خط مشی، پس از مطالعات لیپسکای ، توجه زیـادی را بـه خـود جلـب کـرده اسـت (سـندفورت، ٢٠٠٠؛ برادکین ١٢، ١٩٩٧؛ تامرز و همکاران ١٣، ٢٠١۴)، با وجود این ، پژوهشـگران هنـوز سازوکاری را برای نشـان دادن نحـوه تـأثیر آزادی عمـل اداری بـوروکرات هـا بـر اجـرای خط مشی های عمومی مشخص نکرده اند (اوتول ١۴، ٢٠٠٠). از طرفی ، علـی رغـم اهمیـت نقش آزادی عمل مجریان در اجرای خط مشـی هـای عمـومی ، مطالعـات انـدکی دربـاره مفهوم آزادی عمل اداری کارکنان در حوزه مطالعات حقـوق اداری انجـام گرفتـه اسـت (گرجی و فتحی ، ١٣٩١؛ بابازاده و یاوری ، ١٣٩٣) و هیچ پژوهشی در ایران ، نقش آزادی عمل اداری کارکنان را در اجرای خط مشی های عمومی بررسـی نکـرده اسـت . بنـابراین ، پژوهش حاضر به دنبال پرکردن این خلأ و شکاف پژوهشی است. یکی از مصادیق بوروکرات های سطح خیابان در نظام اداری ایران ، کارکنـان سـازمان امور مالیاتی هستند که در انجام دادن وظایف و اجرای خط مشی های مالیـاتی ، تـا حـدی آزادی عمل دارند. اگرچه قوانین و دستورالعمل های مالیاتی تـا انـدازه ای چـارچوب هـای اصلی ، مخاطبان ، مبانی و نرخ های مالیات گرفتن ، معافیت ها و جـرایم مالیـاتی را تعیـین می کند، ولی در نهایت ، تشخیص مالیات قابل پرداخت توسط مؤدیان در برخی حوزه هـا، توسط مأموران تشخیص مالیات تعیین می شود. بنابراین ، پژوهش حاضر به ایـن پرسـش پاسخ خواهد داد که نقش آزادی عمل اداری کارکنان سازمان امور مالیاتی در تمایل بـه اجرای طرح جامع مالیاتی چگونه است ؟… ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق نقش آزادی عمل اداری بوروکرات ها در تمایل به اجرای خط مشی های عمومی به پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.